Vindkraft utanför Hallandskusten oroar fågelexperter

Länsstyrelsen i Halland beslutade nyligen att rekommendera regeringen att låta bolagen Vattenfall och OX2 bygga vindkraftsparker i havet utanför Halland.Foto: James Arthur Gekiere/Belga Mag/AFP Via Getty Images


Länsstyrelsen i Halland rekommenderar regeringen att tillåta havsbaserad vindkraft utanför Hallandskusten. Detta trots att Naturvårdsverket, Birdlife Sverige och Länsstyrelsens egna naturvårdsexperter avråder starkt.

Längs den halländska kusten ligger en rad naturreservat som besöks flitigt av såväl bofasta som turister under stora delar av året. Även i havet utanför finns särskilt skyddsvärda områden som utsetts till så kallade Natura 2000-områden, vilka avser att skydda miljön och djurlivet, både över och under havsytan.

I direkt anslutning till dessa områden finns ansökningar om ett antal stora vindkraftsanläggningar som är tänkta att ligga utanför territorialgränsen i Sveriges ekonomiska zon, cirka 20–30 kilometer utanför kusten från Varberg och förbi Falkenberg ner mot Halmstad – en sträcka på drygt sju mil.

Vi har tittat på platsens lämplighet i förhållande till behovet av energiproduktion i södra Sverige.

– Brittis Benzler, landshövding i Halland

Flera natur- och fågelexperter har starkt motsatt sig exploatering av områdena och menar att vindkraftverken riskerar att orsaka allvarlig skada på fågellivet.

Men enligt Länsstyrelsen i Halland, som haft i uppdrag av regeringen att avgöra om det är lämpligt att bygga havsbaserad vindkraft i området, är det fritt fram för de två planerade anläggningarna Galatea–Galene och Kattegatt syd. Däremot har man rekommenderat avslag för den tredje anläggningen, Middelgrund.

Totalt handlar det om att sätta upp cirka 180 verk med en höjd på upp till 340 meter.

Brittis Benzler, landshövding och högsta chef på Länsstyrelsen i Halland, menar att det handlar om att väga olika samhällsintressen mot varandra.

– Vi har tittat på platsens lämplighet i förhållande till behovet av energiproduktion i södra Sverige. Och när det gäller de här två vindkraftsparkerna, även om där finns motstående intressen, så har vi föreslagit regeringen att tillstyrka, säger hon till Epoch Times och fortsätter:

– Här menar vi att andra samhällsintressen på de här platserna får stå tillbaka helt enkelt.

Politikern Brittis Benzler (V) är sedan 2020 landshövding i Hallands län. Foto: Länsstyrelsen Halland

Förutom att föreslå regeringen att tillåta vindkraftsanläggningarna har Länsstyrelsen även fattat eget beslut om att ge anläggningarna Natura 2000-tillstånd. Detta innebär att vindkraftsbolagen kan bygga trots att anläggningarna ligger intill och kan påverka dessa skyddsvärda områden.

Brittis Benzler säger att Länsstyrelsen ställt särskilda krav på skyddsåtgärder.

– Vi ställer en hel del villkor inom olika områden, framför allt för tumlare, fisk och fladdermöss, säger hon.

Exempelvis har man till viss del minskat vindkraftsutbredningen mot Natura 2000-områdena, satt begränsningar för bullerpåverkan vid byggnationen för att skydda tumlare samt ställt krav på att verken ska stängas av vid vissa tidpunkter för att skydda fladdermöss och flyttande rovfåglar.

Beslutet från Länsstyrelsen var dock inte enat. Det här framgår tydligt av den reservation mot länsledningens beslut som lämnades in av myndighetens samtliga sakkunniga med särskild expertis inom naturvård. De menar att anläggningarna inte ska ges tillstånd på grund av allvarlig påverkan på framför allt fågelpopulationen, men även på grund av risker för tumlare och värdefulla bottenrev i området.

De skriver bland annat: ”Vi anser att beslutet inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till sakkompetensen inom området, dels hos deltagande från Länsstyrelsen men även från externa remissinstanser som Birdlife Sverige och Naturvårdsverket.”

Tordmule är en fågel som tillhör familjen alkor och är en av de utpekade arter som kan påverkas negativt om vindkraftsparker byggs utanför Hallandskusten. Foto: David Osborn/Shutterstock

Henri Engström är biolog och handläggare på Naturvårdsverket, som också motsätter sig den aktuella vindkraftsutbyggnaden längs Hallandskusten.

– De här områdena är mycket betydelsefulla för fåglarna. Deras situation skulle försämras så pass mycket om de här ytorna försvinner, så vi anser att det är olämpligt med vindkraft här, säger han och tillägger att de bedömer att den negativa påverkan inte i tillräckligt hög grad går att hantera genom olika skyddsåtgärder i dessa fall.

Det här är ett av de viktigaste övervintringsområdena över huvud taget för några av de här arterna.

– Henri Engström, biolog och handläggare på Naturvårdsverket 

Han påpekar att Naturvårdsverket ser energiomställningen som mycket viktigt men att det samtidigt är avgörande att utbyggnaden sker hållbart och att andra miljömål inte motverkas.

– Därför är det också väldigt viktigt att välja områden med låg påverkansgrad, säger han.

Henri Engström är biolog och handläggare på Naturvårdsverket. Foto: Pressbild/Naturvårdsverket

Främst ligger fokus på riskerna för fåglar som anges som utpekade arter enligt EU:s fågeldirektiv, exempelvis alkor såsom tordmule och sillgrissla, men även tretåig mås, vilka alla har mycket viktiga förekomster och livsmiljöer i området.

– Det här är ett av de viktigaste övervintringsområdena över huvud taget för några av de här arterna, säger Engström och påpekar att det finns många andra sjöfåglar och även fladdermöss i de här miljöerna, vilket gör dem viktiga i flera avseenden, även internationellt.

Vindkraftsanläggningarna innebär bland annat att fåglarna trängs undan från sina områden och att deras livsmiljö fragmenteras. Naturvårdsverket nämner också närheten till Natura 2000-områdena och att fåglarna kräver stora arealer för födosök, då födan ofta är utspridd och föränderlig över tid.

– Dessutom har vi flyttande fåglar här – framför allt rovfåglar. Det går en viktig sträckled från danska Jyllandskusten, över ön Anholt, som kommer in över Hallandskusten, säger han och menar att rovfåglar som nyttjar den här leden kan hindras från att passera områden med vindkraftsparker, och att det finns en risk för kollisioner där fåglarna skadas och dör.

Bolagen Vattenfall och OX2 står i startgroparna för att bygga tre stora vindkraftsanläggningar med totalt cirka 180 verk på upp till 340 meter i Kategatt utanför Hallandskusten, där flera Natura 2000-områden finns. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Enligt Naturvårdsverket är ormvråk och röd glada ett par av de rovfåglar som flitigt använder den här sträckleden över Kattegatt. Studier i norra Tyskland, där vindkraftsutbyggnaden varit omfattande, har också visat att dödligheten av just dessa arter orsakad av vindkraft varit så pass omfattande att man bedömt att det påverkar beståndet negativt.

Ytterligare ett problem är de starka ljusblinkningarna från verken som enligt tidigare studier kan locka till sig fåglar som flyttar nattetid, vilket kan leda till omfattande fågeldöd.

Det är svårt för oss att inte uppfatta det som att det här är ett rent politiskt beslut.

– Daniel Bengtsson, biolog och fågelskyddsintendent på Birdlife Sverige

Daniel Bengtsson, biolog och fågelskyddsintendent på Birdlife Sverige, anser även han att området är för känsligt för vindkraftsutbyggnad. Föreningen har överklagat Länsstyrelsens Natura 2000-tillstånd för Galatea-Galene och Kattegatt syd till Mark- och miljödomstolen.

– Vi i Sverige måste konstatera att de här Natura 2000–områdena finns där av en anledning. Det är områden som är utpekade för att de har ett stort internationellt värde för fågelskydd i det här fallet. Det måste vi respektera, säger han.

Daniel Bengtsson, biolog och fågelintendent på Birdlife Sverige. Foto: Stina Rigbäck/BirdLife Sverige

Birdlife Sverige är en del av Birdlife International som pekats ut av EU-kommissionen som en viktig källa vad gäller information om fågelpåverkan. Sverige har redan tidigare fått skarp kritik från EU-kommissionen för att man inte tar tillräcklig hänsyn till Natura 2000-områden.

– Det finns klart bättre områden att anlägga vindkraftsparker i än i direkt anslutning till de här Natura 2000-områdena, där vi redan på förhand kan säga att det kommer att ha en negativ påverkan. Och fåglarna känner så klart inte till exakt var de här gränserna går, säger Daniel Bengtsson och fortsätter:

– Enligt lagstiftningen som gäller för Natura 2000 får man inte ha en påverkan på de här värdena som är utpekade. Så vi anser att det strider mot fågeldirektivet att godkänna de här vindkraftsparkerna.

Han menar att Länsstyrelsens beslut saknar grund i såväl vetenskap som gällande naturvårdslagstiftning. Att länsledningen, trots avrådan från såväl Naturvårdsverket som Birdlife Sverige och Länsstyrelsens egna experter, ändå väljer att rekommendera regeringen att säga ja till exploateringen av området, tror han med största sannolikhet handlar om politik.

– Det är svårt för oss att inte uppfatta det som att det här är ett rent politiskt beslut, säger han.

När det gäller tillstånd för havsbaserade vindkraftverk i Sveriges ekonomiska zon är det regeringen som tar det slutgiltiga beslutet. Så i dagsläget ligger ärendet och väntar på regeringens bord.

Epoch Times har kontaktat klimat- och miljöministern för en kommentar, men har vid pressläggning inte fått svar.

Kontakta journalisten: [email protected]

Fakta

Natura 2000

– Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Syftet är att hejda utrotningen av djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs.

– I maj 1992 införde EU en lagstiftning designad för att skydda de mest hotade habitaten och arterna i Europa. Tillsammans med fågeldirektivet utgör de Natura 2000.

– Sverige och övriga EU-länder ska se till att nödvändiga bevarandeåtgärder vidtas i områdena enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.

– I Sverige finns drygt 4 000 olika Natura 2000-områden. En del av dem är också naturreservat eller nationalpark. Alla Natura 2000-områden är dessutom riksintresse enligt miljöbalken.

– I Sverige samordnar Naturvårdsverket arbetet kring Natura 2000 medan varje länsstyrelse svarar för skötsel, skydd och tillsyn av områdena.

– Utanför Hallandskusten finns fyra Natura 2000-områden: Fladen, Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank.

– Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Detta avgörs i varje enskilt fall.

KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET