loadingFiskeorganisationen Sveriges fiskares producentorganisation överklagar regeringens beslut om vindkraft utanför Hallandskusten till Högsta förvaltningsdomstolen.Foto:: Sveriges Fiskares Producentorganisation
Fiskeorganisationen Sveriges fiskares producentorganisation överklagar regeringens beslut om vindkraft utanför Hallandskusten till Högsta förvaltningsdomstolen.Foto:: Sveriges Fiskares Producentorganisation
Inrikes

Yrkesfisket riskerar slås ut av vindkraft

Malin Nordstrand

Regeringen gav i maj grönt ljus för två vindkraftsparker utanför Hallandskusten. Yrkesfiskarna anser att beslutet är katastrofalt, då områdena tillhör Sveriges bästa fiskevatten, och om ytterligare vindkraftsplaner sätts i verket hotas hela den svenska fiskenäringen.

Hittills har regeringen beviljat två vindkraftsparker i Sveriges ekonomiska zon på västkusten; Kattegatt Syd och Galene utanför Hallandskusten, med totalt 100 verk. Ytterligare två stora anläggningar, Poseidon och Mareld utanför Bohuskusten är under beredning hos länsstyrelsen, och i Östersjön kommer flera stora vindkraftsparker inom en snar framtid att ligga på regeringens bord för beslut. Totalt rör det sig om över 1 300 verk.

– Om de här planerna kommer till verket, speciellt det som händer på västkusten just nu, slår vi ut resten av svenskt fiske. Det finns inte en chans att överleva, säger Peter Ronelöv Olsson, yrkesfiskare och ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), vars medlemmar huvudsakligen fiskar havskräfta, räka, torsk och rödspätta.

Han menar att både Norge och Danmark har havsplaner som ser till att man inte slår undan benen på fiskenäringen.

– Men i Sverige är det precis tvärtom. Man tar antingen lekplatser eller de bästa fiskeplatserna. Och det är precis det som har hänt i Halland, säger han.

Det är helt otroligt att en länsstyrelse och en regering kan trumfa igenom det här utan att ens ha pratat med dem det berör.

Peter Ronelöv Olsson ordförande i Sveriges Fiskares Producentförening (SFPO)

Kattegatt Syd, som statliga Vattenfall AB står bakom, är placerad i ett av de viktigaste fiskeområdena i Kattegatt. Peter Ronelöv Olsson uppskattar att regeringens ja till anläggningen innebär att ett femtiotal små fiskeföretag kommer att försvinna. Om de två vindkraftsparkerna i Skagerack också godkänns kommer sannolikt ytterligare runt femtio räkfartyg att slås ut. Det här innebär stora problem för svensk fiskenäring.

– Det finns någonstans en kritisk massa, vi kan inte bli för få. Då kan man inte hålla igång varv, redskapstillverkning, service och transporter. Man kan inte heller hålla igång fiskauktioner och så vidare, säger han och förklarar att alternativet då blir att köra över till Danmark för att sälja sina varor, göra service på båten, köpa redskap och så vidare.

– Det går att klara en kort tid, men sedan blir det för dyrt och för jobbigt att hålla på med. Endast ett fåtal små båtar med egenförsäljning och några stora fartyg som fiskar på utländska vatten kommer att finnas kvar. Men den stora matproducenten från havet försvinner och vi kommer att få importera det mesta, säger han.

Peter Ronelöv Olsson, ordförande i Sveriges Fiskares Producentförening (SFPO)

Beslutet att godkänna Kattegatt Syd och Galene utanför Hallandskusten togs utan att vare sig länsstyrelsen eller regeringen haft något möte med fiskeorganisationerna innan.

– Det är helt otroligt att en länsstyrelse och en regering kan trumfa igenom det här utan att ens ha pratat med dem det berör, säger Ronelöv Olsson och påpekar att yrkesfisket har riksintresse.

Det finns stora områden i både Västerhavet och Östersjön som är riksintresse för yrkesfisket. Detta betyder att områdena är skyddade enligt lag mot åtgärder som påtagligt kan skada fiskenäringen.

Peter Ronelöv Olsson berättar att det här riksintresset infördes efter andra världskriget då man såg att fisket var den näring som snabbt kunde skala upp matproduktionen i orostider. Men nuförtiden bryr man sig väldigt lite om detta, menar han, och en stor del av fisken importeras.

– Tyvärr är mycket av den fisk vi äter i Sverige i dag ryskfångad, och det ser vi inte som något problem alls. Men att ha en egen fiskeflotta som kan förse Sverige med mat, framför allt i kristid, det är det ingen som är intresserad av, säger han.

De lägger det här på de absolut bästa fiskeplatserna vi har. Det är där hela vårt fiske bedrivs. Men inte bara vårt utan alla båtarnas, så det är katastrof för oss alla i Kattegatt.

Lars Johansson yrkesfiskare i Kattegatt

En av många yrkesfiskare i Kattegatt som drabbas hårt av vindkraften i Kattegatt är Lars Johansson. Han har varit fiskare i hela sitt liv, något som gått genom släkten i generationer. Även hans söner arbetar nu på familjeföretagets båt Stjärnvik i Träslövs läge söder om Varberg.

Han berättar att 99 procent av deras fiske består av havskräfta, och att regeringens beslut kommer att göra det omöjligt för dem att fortsätta som yrkesfiskare.

– Det är en total katastrof. Det blir nedläggning av hela företaget, säger han.

– De lägger det här på de absolut bästa fiskeplatserna vi har. Det är där hela vårt fiske bedrivs. Men inte bara vårt utan alla båtarnas, så det är katastrof för oss alla i Kattegatt.

Regeringen har i dagsläget godkänt tre vindkraftsanläggningar i Sveriges ekonomiska zon, och har inom en snar framtid ytterligare åtta på sitt bord för beslut. För samtliga planer på havsbaserad vindkraft se Vindbrukskollen.se. Illustration: Bilbo Lantto

Enligt Lars Johansson har yrkesfiskarna försökt att diskutera med vindkraftsbolagen, men utan större framgång.

– I början sade man att vi skulle ha samarbete. De pratade om att vi eventuellt skulle gå över till burfiske. Men det går över huvud taget inte att fiska med burar i de här områdena för det är lerbottnar där burarna sjunker ner i leran och då får man inga kräftor, säger han.

– Och samarbetet om att vi skulle kunna tråla mellan vindkraftverken säger deras försäkringsbolag blankt nej till, så det finns inga möjligheter alls.

De har även fått förslag om att fiska på andra platser. Men inte heller det ser Johansson som en möjlig lösning.

– Det här har varit traditionella fiskevatten genom alla tider. Det är inte så att man bara kan säga att nu ska vi fiska någon annanstans och tro att det går lika bra, det fungerar inte så.

Han befarar att allt detta i slutändan kommer leda till att man inte längre kan köpa svensk havskräfta på marknaden.

– Hallandsfiskarna står ju för den största delen av handeln med havskräfta i Sverige. Så den kommer att försvinna. Man kommer att få importera den från Norge eller något annat land. Men det blir aldrig den kvalitet som vi har i Sverige, säger han.

Brittis Benzler, landshövding och högsta chef på länsstyrelsen i Halland, säger till Epoch Times att besluten om att godkänna vinkraftsparkerna utanför Hallandskusten gjordes efter sammanvägda bedömningar av olika intressen i området. Hon menar också att dessa platser föreslås för havsbaserad vindkraft i de uppdaterade Havsplanerna som presenterades av Energimyndigheten och Havs och vattenmyndigheten i februari i år.

Så de anpassningar som gjorts är i förhållande till andra intressen. Ingen av organisationerna har heller bett om att få komplettera sina yttranden med muntliga synpunkter.

Brittis Benzler landshövding i Halland

Att fiskeorganisationerna säger att länsstyrelsen inte pratat med dem innan beslut togs, förstår hon inte, och pekar på att alla de stora intresseorganisationerna för fisket fått bolagens ansökningar på remiss och har haft möjlighet att yttra sig i frågan.

– Att vindkraftsparkerna kan komma att påverka fisket är länsstyrelsen medveten om, det framkommer tydligt i remisssvaren, säger hon men menar samtidigt att ingen av intresseorganisationerna har lämnat några konkreta förslag kring mindre anpassningar av områdena.

– Så de anpassningar som gjorts är i förhållande till andra intressen. Ingen av organisationerna har heller bett om att få komplettera sina yttranden med muntliga synpunkter.

Hon påpekar vidare att möjligheten till samexistens mellan fisket och vindkraftsparkerna i området tagits upp av både vindkraftsbolagen och fiskeorganisationerna, och att det framgår av SFPO:s remissvar att en samverkansplan mellan Vattenfall och organisationen höll på att utarbetas.

– SFPO skriver också att om tillstånd ändå ges för etableringar är det av största vikt att frågor om samverkan och samexistens regleras i tillståndet. Och de tillstånd som getts innehåller villkor om samverkan med representanter för fisket, säger hon.

Landshövding Brittis Benzler är högsta chef i länsstyrelsen Halland. Foto: Länsstyrelsen Halland

Peter Ronelöv Olsson bekräftar att SFPO och Vattenfall inledde en undersökning av möjligheten att bedriva fiske inom anläggningen, men betonar att detta arbete inte på långa vägar är färdigt, vilket också framgår i remissvaret. Ändå togs beslut om att godkänna parkerna.

Han påpekar vidare att organisationens grundläggande synpunkt hela tiden har varit att vindkraftsparkerna inte ska ligga där riksintresse för fiske finns, och där det allvarligt skadar fiskenäringen – något man varit tydlig med i sina svar.

– Är det då sedan vår uppgift att peka ut var de ska ligga? Länsstyrelsen borde tidigt ha initierat en diskussion med oss och bolaget om detta. Och ännu lämpligare hade det varit om bolaget tagit den diskussionen redan från början, säger han och tillägger att länsstyrelsen gör det lätt för sig genom att lägga ansvaret på en näring med begränsad utredningskapacitet.

– Länstyrelsen i Halland har helt klart inte riktigt förstått sitt uppdrag eller hur de svenska reglerna fungerar. Inget vindkraftsbolag kan eller vill flytta på en park efter det att man lämnat in en ansökan.

I Havsplanerna som tagits fram av bland andra Energimyndigheten och Havs och vattenmyndigheten, på uppdrag av regeringen, framgår att vindkraftsanläggningar till havs generellt skapar stora problem för fiskenäringen. Det står också att fisket efter räka och havskräfta är ekonomiskt viktigt i Västerhavet och att etablering av vindkraftsparker kan göra det fysiskt svårt eller omöjligt för fartygen att fiska i dessa områden.

Vidare konstateras att kunskapen om hur vindkraften påverkar fisk och skaldjur samt vandring och lek är både ofullständig och svårstuderad, särskilt vad gäller långsiktiga och kumulativa effekter.

Malin Hemmingsson, utredare på Havs och vattenmyndigheten säger till Epoch Times att myndigheten godkände vindkraftsparkerna utanför Hallandskusten, men att det gjordes med vissa förbehåll. Hon påpekar också att det är regeringen som beslutar om vindkraft i den ekonomiska zonen, och att Havs och vattenmyndigheten endast yttrar sig som remissinstans.

– Om anläggandet av dessa två parker skulle medföra att hela den svenska fiskenäringen i Halland slogs ut, är detta givetvis inte är bra. Havs och vattenmyndigheten har dock, genom de yttranden vi lämnat i prövningen, framfört vikten av att samexistens med yrkesfisket ska kunna ske och att anpassningar kan behöva göras för att möjliggöra samexistens, säger hon.

För Kattegatt Syd ansåg myndigheten att ansökan kunde tillstyrkas endast under förutsättning att vindkraftsparken under främst driftskedet inte medför någon betydande påverkan på det utpekade riksintresseområdet för yrkesfisket.

Det är skrämmande alltihop. Det blir sådana enorma områden, så jag begriper inte hur det här kommer att se ut.

Anton Paulrud ordförande i Swedish Pelagic Federation (SPF)

När det gäller vindkraftsparkerna i Skagerack och Östersjön som är under beredning hos länsstyrelserna, säger Hemmingsson att de ännu inte är i ett skede där Havs och vattenmyndigheten har bedömt om man ska godkänna eller avslå parkerna.

Däremot har man lämnat synpunkter på Mareld i Skagerack och konstaterar i remissvaret att Vattenfalls miljökonsekvensbeskrivning har flera brister. Bland annat anser myndigheten att konsekvenserna för yrkesfisket framställs som försumbara eller måttliga trots att det fiske som bedrivs inom det föreslagna parkområdet inte kommer att kunna bedrivas när vindkraftsparken är byggd.

Anton Paulrud ordförande i Swedish Pelagic Federation (SPF). Foto: Privat

Anton Paulrud är ordförande i Swedish pelagic federation (SPF). Deras fiskeflotta består av cirka 450 yrkesfiskare som fiskar både kustnära och långt ute till havs på vandrande arter i stim såsom sill och makrill.

Han menar att deras fiskare kommer att påverkas markant av den planerade vindkraftutbyggnaden.

– I princip blir de här områdena helt omöjliga att fiska på eftersom båtarna måste hålla sig på säkerhetsavstånd, vilket generellt sett handlar om en eller två kilometer. Så det blir väldigt stora ytor som vi inte kan fiska på, säger han och konstaterar samtidigt att bolagen nu ansöker om att bygga nästan överallt.

– Det är skrämmande alltihop. Det blir sådana enorma områden, så jag begriper inte hur det här kommer att se ut.

Samtidigt som det saknas ordentlig forskning på hur vindkraften påverkar livet i havet, har man ändå kunnat se att den stör vissa arters vandringsmönster. Ett tydligt exempel är effekterna på sillen i samband med vindkraftsutbyggnaden vid Tysklands kust, menar Anton Paulrud.

– Det som hände var att sillen ändrade vandringsmönster, vilket var väldigt positivt för oss till en början. De första fyra, fem åren var det massor av sill längs med svenska kusten. Men sedan kom de lite mer långsiktiga effekterna som visade att man hade byggt sönder alla lekgrund utefter hela tyska kusten. Det här ledde till att det sedan inte kom någon ny sill.

Vi kommer inte att ge oss. Vi vill att regeringen river upp de här besluten och tänker om.

Peter Ronelöv Olsson yrkesfiskare och ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation

Han förklarar att vindkraftverkens vibrationer alstrar ljud under vattnet som sprider sig långa sträckor. Det här stör sillen som kommunicerar med ljud för att hålla ihop stimmen, vilket gör att de undviker de här områdena och simmar åt andra håll i stället. Även elkablarna in till land påverkar vissa arter som är känsliga för elektromagnetiska fält.

– Ju fler elkablar desto mer kommer det att påverka olika arters vandringsmönster, säger han.

– Så förutom att det här innebär att man inte kommer att kunna fiska överallt, leder det i förlängningen till att det också blir mindre fisk att fiska. Det blir dubbelt negativt.

Yrkesfiskare på västkusten är på väg till en protestaktion som hölls i mitten av juni mot att regeringen sade ja till att bygga vindkraftsanläggningar på deras viktigaste fiskevatten. Foto: Sveriges Fiskares Producentorganisation

I mitten av juni genomförde fiskeflottan knuten till SFPO manifestationer i Göteborg och Varberg för att protestera mot att man lägger vindkraft på deras viktigaste fiskeplatser. I torsdags lämnade organisationen dessutom in en ansökan om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen angående regeringens beslut om vindkraftsparkerna Kattegatt syd och Galene.

– Vi kommer inte att ge oss. Vi vill att regeringen river upp de här besluten och tänker om, säger Peter Ronelöv Olsson och tillägger:

– Vi har riksintresse, vi har hävd och vi har licensierade fiskare som har tillstånd att fiska där. Det får helt enkelt inte lov att gå till så här.

Epoch Times har ställt frågor till regeringen men har inte fått svar.

Kontakta journalisten: [email protected] 

Svenskt yrkesfiske

– Fiskenäringen är ett så kallat riksintresse. När ett område pekas ut som riksintresse får det ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintressets syfte eller värden. Graden av skydd regleras i miljöbalken.

– Det svenska yrkesfisket bedrivs i stora delar av de svenska havsplaneområdena för vindkraft, både i mer kustnära områden och utanför svensk ekonomisk zon.

– Antalet fartyg med en fiskelicens är i dag knappt 1 000 stycken. Det svenska yrkesfisket verksamt på havet sysselsatte 1 344 personer år 2021 och hade en omsättning på 121 miljoner euro.

– Fisket bidrar till den svenska livsmedelsförsörjningen och kopplar bland annat an till miljömålet om hav i balans och levande kust och skärgård.

– Yrkesfisket skapar också värden utanför det rent ekonomiska, såsom möjligheten att bo och arbeta i kustsamhällen, skapar en attraktiv miljö för turism och rekreation, bevarar kulturmiljöer och har även betydelse för flera sociala värden.

KÄLLA: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFiskeorganisationen Sveriges fiskares producentorganisation överklagar regeringens beslut om vindkraft utanför Hallandskusten till Högsta förvaltningsdomstolen.Foto:: Sveriges Fiskares Producentorganisation
Fiskeorganisationen Sveriges fiskares producentorganisation överklagar regeringens beslut om vindkraft utanför Hallandskusten till Högsta förvaltningsdomstolen.Foto:: Sveriges Fiskares Producentorganisation
Inrikes

Yrkesfisket riskerar slås ut av vindkraft

Malin Nordstrand

Regeringen gav i maj grönt ljus för två vindkraftsparker utanför Hallandskusten. Yrkesfiskarna anser att beslutet är katastrofalt, då områdena tillhör Sveriges bästa fiskevatten, och om ytterligare vindkraftsplaner sätts i verket hotas hela den svenska fiskenäringen.

Hittills har regeringen beviljat två vindkraftsparker i Sveriges ekonomiska zon på västkusten; Kattegatt Syd och Galene utanför Hallandskusten, med totalt 100 verk. Ytterligare två stora anläggningar, Poseidon och Mareld utanför Bohuskusten är under beredning hos länsstyrelsen, och i Östersjön kommer flera stora vindkraftsparker inom en snar framtid att ligga på regeringens bord för beslut. Totalt rör det sig om över 1 300 verk.

– Om de här planerna kommer till verket, speciellt det som händer på västkusten just nu, slår vi ut resten av svenskt fiske. Det finns inte en chans att överleva, säger Peter Ronelöv Olsson, yrkesfiskare och ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), vars medlemmar huvudsakligen fiskar havskräfta, räka, torsk och rödspätta.

Han menar att både Norge och Danmark har havsplaner som ser till att man inte slår undan benen på fiskenäringen.

– Men i Sverige är det precis tvärtom. Man tar antingen lekplatser eller de bästa fiskeplatserna. Och det är precis det som har hänt i Halland, säger han.

Det är helt otroligt att en länsstyrelse och en regering kan trumfa igenom det här utan att ens ha pratat med dem det berör.

Peter Ronelöv Olsson ordförande i Sveriges Fiskares Producentförening (SFPO)

Kattegatt Syd, som statliga Vattenfall AB står bakom, är placerad i ett av de viktigaste fiskeområdena i Kattegatt. Peter Ronelöv Olsson uppskattar att regeringens ja till anläggningen innebär att ett femtiotal små fiskeföretag kommer att försvinna. Om de två vindkraftsparkerna i Skagerack också godkänns kommer sannolikt ytterligare runt femtio räkfartyg att slås ut. Det här innebär stora problem för svensk fiskenäring.

– Det finns någonstans en kritisk massa, vi kan inte bli för få. Då kan man inte hålla igång varv, redskapstillverkning, service och transporter. Man kan inte heller hålla igång fiskauktioner och så vidare, säger han och förklarar att alternativet då blir att köra över till Danmark för att sälja sina varor, göra service på båten, köpa redskap och så vidare.

– Det går att klara en kort tid, men sedan blir det för dyrt och för jobbigt att hålla på med. Endast ett fåtal små båtar med egenförsäljning och några stora fartyg som fiskar på utländska vatten kommer att finnas kvar. Men den stora matproducenten från havet försvinner och vi kommer att få importera det mesta, säger han.

Peter Ronelöv Olsson, ordförande i Sveriges Fiskares Producentförening (SFPO)

Beslutet att godkänna Kattegatt Syd och Galene utanför Hallandskusten togs utan att vare sig länsstyrelsen eller regeringen haft något möte med fiskeorganisationerna innan.

– Det är helt otroligt att en länsstyrelse och en regering kan trumfa igenom det här utan att ens ha pratat med dem det berör, säger Ronelöv Olsson och påpekar att yrkesfisket har riksintresse.

Det finns stora områden i både Västerhavet och Östersjön som är riksintresse för yrkesfisket. Detta betyder att områdena är skyddade enligt lag mot åtgärder som påtagligt kan skada fiskenäringen.

Peter Ronelöv Olsson berättar att det här riksintresset infördes efter andra världskriget då man såg att fisket var den näring som snabbt kunde skala upp matproduktionen i orostider. Men nuförtiden bryr man sig väldigt lite om detta, menar han, och en stor del av fisken importeras.

– Tyvärr är mycket av den fisk vi äter i Sverige i dag ryskfångad, och det ser vi inte som något problem alls. Men att ha en egen fiskeflotta som kan förse Sverige med mat, framför allt i kristid, det är det ingen som är intresserad av, säger han.

De lägger det här på de absolut bästa fiskeplatserna vi har. Det är där hela vårt fiske bedrivs. Men inte bara vårt utan alla båtarnas, så det är katastrof för oss alla i Kattegatt.

Lars Johansson yrkesfiskare i Kattegatt

En av många yrkesfiskare i Kattegatt som drabbas hårt av vindkraften i Kattegatt är Lars Johansson. Han har varit fiskare i hela sitt liv, något som gått genom släkten i generationer. Även hans söner arbetar nu på familjeföretagets båt Stjärnvik i Träslövs läge söder om Varberg.

Han berättar att 99 procent av deras fiske består av havskräfta, och att regeringens beslut kommer att göra det omöjligt för dem att fortsätta som yrkesfiskare.

– Det är en total katastrof. Det blir nedläggning av hela företaget, säger han.

– De lägger det här på de absolut bästa fiskeplatserna vi har. Det är där hela vårt fiske bedrivs. Men inte bara vårt utan alla båtarnas, så det är katastrof för oss alla i Kattegatt.

Regeringen har i dagsläget godkänt tre vindkraftsanläggningar i Sveriges ekonomiska zon, och har inom en snar framtid ytterligare åtta på sitt bord för beslut. För samtliga planer på havsbaserad vindkraft se Vindbrukskollen.se. Illustration: Bilbo Lantto

Enligt Lars Johansson har yrkesfiskarna försökt att diskutera med vindkraftsbolagen, men utan större framgång.

– I början sade man att vi skulle ha samarbete. De pratade om att vi eventuellt skulle gå över till burfiske. Men det går över huvud taget inte att fiska med burar i de här områdena för det är lerbottnar där burarna sjunker ner i leran och då får man inga kräftor, säger han.

– Och samarbetet om att vi skulle kunna tråla mellan vindkraftverken säger deras försäkringsbolag blankt nej till, så det finns inga möjligheter alls.

De har även fått förslag om att fiska på andra platser. Men inte heller det ser Johansson som en möjlig lösning.

– Det här har varit traditionella fiskevatten genom alla tider. Det är inte så att man bara kan säga att nu ska vi fiska någon annanstans och tro att det går lika bra, det fungerar inte så.

Han befarar att allt detta i slutändan kommer leda till att man inte längre kan köpa svensk havskräfta på marknaden.

– Hallandsfiskarna står ju för den största delen av handeln med havskräfta i Sverige. Så den kommer att försvinna. Man kommer att få importera den från Norge eller något annat land. Men det blir aldrig den kvalitet som vi har i Sverige, säger han.

Brittis Benzler, landshövding och högsta chef på länsstyrelsen i Halland, säger till Epoch Times att besluten om att godkänna vinkraftsparkerna utanför Hallandskusten gjordes efter sammanvägda bedömningar av olika intressen i området. Hon menar också att dessa platser föreslås för havsbaserad vindkraft i de uppdaterade Havsplanerna som presenterades av Energimyndigheten och Havs och vattenmyndigheten i februari i år.

Så de anpassningar som gjorts är i förhållande till andra intressen. Ingen av organisationerna har heller bett om att få komplettera sina yttranden med muntliga synpunkter.

Brittis Benzler landshövding i Halland

Att fiskeorganisationerna säger att länsstyrelsen inte pratat med dem innan beslut togs, förstår hon inte, och pekar på att alla de stora intresseorganisationerna för fisket fått bolagens ansökningar på remiss och har haft möjlighet att yttra sig i frågan.

– Att vindkraftsparkerna kan komma att påverka fisket är länsstyrelsen medveten om, det framkommer tydligt i remisssvaren, säger hon men menar samtidigt att ingen av intresseorganisationerna har lämnat några konkreta förslag kring mindre anpassningar av områdena.

– Så de anpassningar som gjorts är i förhållande till andra intressen. Ingen av organisationerna har heller bett om att få komplettera sina yttranden med muntliga synpunkter.

Hon påpekar vidare att möjligheten till samexistens mellan fisket och vindkraftsparkerna i området tagits upp av både vindkraftsbolagen och fiskeorganisationerna, och att det framgår av SFPO:s remissvar att en samverkansplan mellan Vattenfall och organisationen höll på att utarbetas.

– SFPO skriver också att om tillstånd ändå ges för etableringar är det av största vikt att frågor om samverkan och samexistens regleras i tillståndet. Och de tillstånd som getts innehåller villkor om samverkan med representanter för fisket, säger hon.

Landshövding Brittis Benzler är högsta chef i länsstyrelsen Halland. Foto: Länsstyrelsen Halland

Peter Ronelöv Olsson bekräftar att SFPO och Vattenfall inledde en undersökning av möjligheten att bedriva fiske inom anläggningen, men betonar att detta arbete inte på långa vägar är färdigt, vilket också framgår i remissvaret. Ändå togs beslut om att godkänna parkerna.

Han påpekar vidare att organisationens grundläggande synpunkt hela tiden har varit att vindkraftsparkerna inte ska ligga där riksintresse för fiske finns, och där det allvarligt skadar fiskenäringen – något man varit tydlig med i sina svar.

– Är det då sedan vår uppgift att peka ut var de ska ligga? Länsstyrelsen borde tidigt ha initierat en diskussion med oss och bolaget om detta. Och ännu lämpligare hade det varit om bolaget tagit den diskussionen redan från början, säger han och tillägger att länsstyrelsen gör det lätt för sig genom att lägga ansvaret på en näring med begränsad utredningskapacitet.

– Länstyrelsen i Halland har helt klart inte riktigt förstått sitt uppdrag eller hur de svenska reglerna fungerar. Inget vindkraftsbolag kan eller vill flytta på en park efter det att man lämnat in en ansökan.

I Havsplanerna som tagits fram av bland andra Energimyndigheten och Havs och vattenmyndigheten, på uppdrag av regeringen, framgår att vindkraftsanläggningar till havs generellt skapar stora problem för fiskenäringen. Det står också att fisket efter räka och havskräfta är ekonomiskt viktigt i Västerhavet och att etablering av vindkraftsparker kan göra det fysiskt svårt eller omöjligt för fartygen att fiska i dessa områden.

Vidare konstateras att kunskapen om hur vindkraften påverkar fisk och skaldjur samt vandring och lek är både ofullständig och svårstuderad, särskilt vad gäller långsiktiga och kumulativa effekter.

Malin Hemmingsson, utredare på Havs och vattenmyndigheten säger till Epoch Times att myndigheten godkände vindkraftsparkerna utanför Hallandskusten, men att det gjordes med vissa förbehåll. Hon påpekar också att det är regeringen som beslutar om vindkraft i den ekonomiska zonen, och att Havs och vattenmyndigheten endast yttrar sig som remissinstans.

– Om anläggandet av dessa två parker skulle medföra att hela den svenska fiskenäringen i Halland slogs ut, är detta givetvis inte är bra. Havs och vattenmyndigheten har dock, genom de yttranden vi lämnat i prövningen, framfört vikten av att samexistens med yrkesfisket ska kunna ske och att anpassningar kan behöva göras för att möjliggöra samexistens, säger hon.

För Kattegatt Syd ansåg myndigheten att ansökan kunde tillstyrkas endast under förutsättning att vindkraftsparken under främst driftskedet inte medför någon betydande påverkan på det utpekade riksintresseområdet för yrkesfisket.

Det är skrämmande alltihop. Det blir sådana enorma områden, så jag begriper inte hur det här kommer att se ut.

Anton Paulrud ordförande i Swedish Pelagic Federation (SPF)

När det gäller vindkraftsparkerna i Skagerack och Östersjön som är under beredning hos länsstyrelserna, säger Hemmingsson att de ännu inte är i ett skede där Havs och vattenmyndigheten har bedömt om man ska godkänna eller avslå parkerna.

Däremot har man lämnat synpunkter på Mareld i Skagerack och konstaterar i remissvaret att Vattenfalls miljökonsekvensbeskrivning har flera brister. Bland annat anser myndigheten att konsekvenserna för yrkesfisket framställs som försumbara eller måttliga trots att det fiske som bedrivs inom det föreslagna parkområdet inte kommer att kunna bedrivas när vindkraftsparken är byggd.

Anton Paulrud ordförande i Swedish Pelagic Federation (SPF). Foto: Privat

Anton Paulrud är ordförande i Swedish pelagic federation (SPF). Deras fiskeflotta består av cirka 450 yrkesfiskare som fiskar både kustnära och långt ute till havs på vandrande arter i stim såsom sill och makrill.

Han menar att deras fiskare kommer att påverkas markant av den planerade vindkraftutbyggnaden.

– I princip blir de här områdena helt omöjliga att fiska på eftersom båtarna måste hålla sig på säkerhetsavstånd, vilket generellt sett handlar om en eller två kilometer. Så det blir väldigt stora ytor som vi inte kan fiska på, säger han och konstaterar samtidigt att bolagen nu ansöker om att bygga nästan överallt.

– Det är skrämmande alltihop. Det blir sådana enorma områden, så jag begriper inte hur det här kommer att se ut.

Samtidigt som det saknas ordentlig forskning på hur vindkraften påverkar livet i havet, har man ändå kunnat se att den stör vissa arters vandringsmönster. Ett tydligt exempel är effekterna på sillen i samband med vindkraftsutbyggnaden vid Tysklands kust, menar Anton Paulrud.

– Det som hände var att sillen ändrade vandringsmönster, vilket var väldigt positivt för oss till en början. De första fyra, fem åren var det massor av sill längs med svenska kusten. Men sedan kom de lite mer långsiktiga effekterna som visade att man hade byggt sönder alla lekgrund utefter hela tyska kusten. Det här ledde till att det sedan inte kom någon ny sill.

Vi kommer inte att ge oss. Vi vill att regeringen river upp de här besluten och tänker om.

Peter Ronelöv Olsson yrkesfiskare och ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation

Han förklarar att vindkraftverkens vibrationer alstrar ljud under vattnet som sprider sig långa sträckor. Det här stör sillen som kommunicerar med ljud för att hålla ihop stimmen, vilket gör att de undviker de här områdena och simmar åt andra håll i stället. Även elkablarna in till land påverkar vissa arter som är känsliga för elektromagnetiska fält.

– Ju fler elkablar desto mer kommer det att påverka olika arters vandringsmönster, säger han.

– Så förutom att det här innebär att man inte kommer att kunna fiska överallt, leder det i förlängningen till att det också blir mindre fisk att fiska. Det blir dubbelt negativt.

Yrkesfiskare på västkusten är på väg till en protestaktion som hölls i mitten av juni mot att regeringen sade ja till att bygga vindkraftsanläggningar på deras viktigaste fiskevatten. Foto: Sveriges Fiskares Producentorganisation

I mitten av juni genomförde fiskeflottan knuten till SFPO manifestationer i Göteborg och Varberg för att protestera mot att man lägger vindkraft på deras viktigaste fiskeplatser. I torsdags lämnade organisationen dessutom in en ansökan om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen angående regeringens beslut om vindkraftsparkerna Kattegatt syd och Galene.

– Vi kommer inte att ge oss. Vi vill att regeringen river upp de här besluten och tänker om, säger Peter Ronelöv Olsson och tillägger:

– Vi har riksintresse, vi har hävd och vi har licensierade fiskare som har tillstånd att fiska där. Det får helt enkelt inte lov att gå till så här.

Epoch Times har ställt frågor till regeringen men har inte fått svar.

Kontakta journalisten: [email protected] 

Svenskt yrkesfiske

– Fiskenäringen är ett så kallat riksintresse. När ett område pekas ut som riksintresse får det ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintressets syfte eller värden. Graden av skydd regleras i miljöbalken.

– Det svenska yrkesfisket bedrivs i stora delar av de svenska havsplaneområdena för vindkraft, både i mer kustnära områden och utanför svensk ekonomisk zon.

– Antalet fartyg med en fiskelicens är i dag knappt 1 000 stycken. Det svenska yrkesfisket verksamt på havet sysselsatte 1 344 personer år 2021 och hade en omsättning på 121 miljoner euro.

– Fisket bidrar till den svenska livsmedelsförsörjningen och kopplar bland annat an till miljömålet om hav i balans och levande kust och skärgård.

– Yrkesfisket skapar också värden utanför det rent ekonomiska, såsom möjligheten att bo och arbeta i kustsamhällen, skapar en attraktiv miljö för turism och rekreation, bevarar kulturmiljöer och har även betydelse för flera sociala värden.

KÄLLA: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024