Unik datering av kvarndamm genomfördes i Skåne

Arkeologisk utgrävning i Östra Tommarp i Skåne. Foto: Arkeologerna


Vid en arkeologisk undersökning av dammvallen vid Valsmöllan i Östra Tommarp i Skåne tog arkeologer prover från ekstockar. En undersökning av träproverna visar att det härrör från virke som avverkades för nästan 1 000 år sedan där man hade uppfört en kvarn.

Arkeologer lyckades ta prover från ekstockar i vallens botten. Resultatet visar att träproverna är från virke som hade avverkats dels någon gång under år 1094, eller under 1100-talets första decennier, och dels under mitten av 1300-talet.

– Vi är förtjusta över dateringen. Det mest fantastiska är att den stämmer så väl med den tid då vi vet att en kvarn först uppfördes på platsen, säger länsantikvarie Britta Roos i ett pressmeddelande.

– I ett gåvobrev för Tommarps kloster skrivet år 1161 av danske Kung Valdemar omtalas fem kvarnar vid namn. Fyra av dem ligger ännu kvar på sina ursprungliga platser i Östra Tommarp, och Valsmöllan är en av dem.

Arkeologer har tagit träprover av ekstockar. Träproverna visar att det härrör från virke som avverkades för nästan tusen år sedan. Foto: Arkeologerna

Äldsta kvarnarna i landet

Två av stockarna ser ut att ha ingått i en gemensam konstruktion. Därför tror man att den äldsta stocken troligtvis kom att användas i dammvallen först på 1300-talet, några hundra år efter att kvarnen uppfördes. Enligt Länsstyrelsen var det vanligt att timmer återanvändes under den perioden.

– Att kvarnarna i Östra Tommarp tillhör de äldsta som vi känner till i landet gör fyndet ännu märkvärdigare. Det är först på 1100-talet som kvarnar över huvud taget dyker upp i källorna och alltså först då vi har säkert belägg för dem, säger Britta Roos.

Några av Sveriges äldsta kvarnar återfinns i Östra Tommarp. Under medeltiden hette orten Tumathorp, som då tillhörde Danmark, där det fanns ett större kloster, myntverk och hospital.

Insamling av kunskap

Länsstyrelsen säger att det pågår ett stort arbete vad gäller insamling av kunskap kring äldre kvarnmiljöer i landet. Parallellt bedrivs arbete för att förbättra vattenkvaliteten och förutsättningar för ekologiska värden i vattendragen i Sverige. I och med det behövs ofta äldre fördämningar åtgärdas så att fiskar och andra organismer kan passera, något som påverkar kulturmiljöerna.

– Då är det viktigt att vi känner till så mycket som möjligt om platsens historia, så att vi på bästa sätt kan anpassa åtgärder och ta hänsyn till de värden som finns, säger Britta Roos.

– Därför inventerar vi från länsstyrelsens sida kontinuerligt kulturhistoriskt intressanta miljöer vid våra vattendrag. Vi lär oss hela tiden nya saker som kan komma att påverka hur vi hanterar den här typen av miljöer i framtiden.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.