Jonas Arnesen: Skulle vara ironiskt med Björn Eriksson som SOK-ordförande

RF-ordföranden

Björn Eriksson kandiderar till ordförandeposten i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Foto: Sofia Drevemo


En beundransvärd person som gjort valet att vara en idrottens tjänare. En beräknande person som överskattar sin betydelse för idrotten. Vilken av beskrivningarna passar bäst på Björn Eriksson?

Jag blir svaret skyldig. Tycker att det i båda beskrivningarna finns delar som stämmer in på Riksidrottsförbundets (RF) avgående ordförande.

I nio år var han ordförande i skidskytteförbundet, han har varit ordförande i friidrottsförbundet och avslutar i vår en tolvårig sejour i RF:s styrelse där han suttit som ordförande sedan 2015.

Fyllda 77 år kunde den forne rikspolischefen ha tackat för sig inom idrotten utan att någon skulle ha klandrat honom.

I stället väljer Eriksson att kandidera till ordförandeposten i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

Och jo, det kan man tycka är så beundransvärt att det förtjänar odelad respekt.

Ändå infinner sig frågan varför Eriksson vill ägna ytterligare två år åt idrotten. Jag vill tro att beslutet bottnar i att Eriksson ser sig som en stor tillgång för SOK och att han tycker sig ha mer att bidra med till svensk idrott.

Det har han säkert också.

Men som ordförande i SOK där det till skillnad mot i RF finns ett tydligt fokus på elitidrott?

Nej!

Erikssons strävan efter maktpositioner föder tvivel kring såväl hans syften som hans självbild.

Med sin långa erfarenhet skulle han kunna vara en stor tillgång på olika nivåer. Men Erikssons strävan efter maktpositioner föder tvivel kring såväl hans syften som hans självbild.

Vill han vara där för idrotten eller är idrotten där för honom?

Övervärderar han sin kompetens och betydelse?

Så länge vi håller oss till hans uttalanden är svaret nej.

Till exempel sade han så här inför RF-stämman 2021:

”Jag har bett valberedningen att titta på andra namn. Jag vill inte bli en gubbe som de får bära ut.”

Två år senare vill han alltså bli SOK-ordförande.

Det är inte alltid Björn Erikssons handlingar rimmar med vad han säger.

Han tycks älska att som högst ansvarig stå i centrum men snarare förminskar sin betydelse då han talar om sig själv.

Björn Eriksson är verbal och har en kraftig stämma som signalerar beslutsamhet och kan uppfattas som auktoritär. Med sitt röstläge kan han på presskonferenser få rena självklarheter att framstå som så uppseendeväckande att de närvarande journalisterna antecknar febrilt.

Den avgående RF-ordföranden har en bra relation till media. Den kritik han fått genom åren förefaller inte ha bekymrat honom nämnvärt, åtminstone inte sett till hans reaktioner som mer visar på en teflonyta där inget fastnar.

Trots att han i flera sammanhang suttit på två stolar har Eriksson rentvåtts från anklagelser om jäv. Så bland annat då Expressen avslöjade att RF-ordföranden arbetade som lobbyist åt vaktbolagsbranschen. I samtal med rikspolischefen diskuterades att ersätta poliser med ordningsvakter på fotbollsmatcher.

Ett hundratal anmälningar om jäv kom in till RF:s visselblåsartjänst. Från flera håll restes krav på Erikssons avgång. Efter en oberoende utredning friades han från misstankar.

”Jag har hela tiden sagt att det här är trams och opinionsbildning”, sade RF-ordföranden till DN.

Att han avfärdar saken som trams visar att Eriksson inte förstår problematiken som finns med dubbla lojaliteter, alternativt anser sig stå över vad som för alla andra och i alla sammanhang skulle vara ytterst besvärande.

Oavsett vilket av dessa alternativ som gäller i Björn Erikssons fall reser det frågetecken kring hans ledarstil. Samma sak då det gäller hans dubbla roller som RF-ordförande och styrelseledamot i Folksam Sak.

Folksam är svensk idrotts försäkringbolag, sponsrar RF, tio specialförbund och försäkrar 1,6 miljoner utövare i 50 specialförbund.

Förra året gjorde sajten Fotboll Sthlm en djupgående och mycket gedigen granskning som bland annat visar att försäkringen aldrig har upphandlats. Inga andra försäkringsbolag har fått möjlighet att konkurrera. Huruvida RF är skyldigt att följa lagen om offentlig upphandling (LOU) är inte utrett. RF är ingen förvaltningsmyndighet men finansieras av staten och kulturutskottets rapport 2017 visar att staten överlåtit myndighetsutövning till RF.

Oavsett om den skrivningen innebär att RF omfattas av LOU eller inte är Björn Erikssons dubbla roller ett stort problem.

Juristen Magnus Josephson som tidigare arbetat på den statliga Nämnden för offentlig upphandling (NOU) skräder inte orden.

”Det är enormt graverande att Björn Eriksson sitter både för Riksidrottsförbundet och Folksam och att pengarna slussas mellan organisationerna. Det får ju bara inte hända. Det är skandalöst. Så mycket pengar som de tar emot och sen skickar till Folksam, och han sitter på båda stolar”, säger han i intervjun med Viktor Asp på Fotboll Sthlm.

Josephson fortsätter:

”Med min juristbakgrund hör jag minst en jävsklocka ringa. I Sverige är vi rädda att använda ordet korruption, men frågan är om inte det är vad det rör sig om här.”

Det är allvarliga misstankar mot RF:s ordförande som har en förmåga att, ofta på ett nonchalant sätt, skaka av sig anklagelser och kritik.

Han har, eller åtminstone har haft, ett mycket starkt stöd i idrotts-Sverige medan kritikerna menar att RF under Erikssons ledning utvecklats till att bli en personkult.

Nu kan han alltså bli SOK:s ansikte utåt. På ett sätt skulle det vara ironiskt.

SOK är främsta representant för svensk elitidrott.

Under Erikssons tolv år i RF-styrelsen har bredd, hälsa och idrott för alla och under hela livet överskuggat elit till den grad att elitsatsningar är ett ord som blivit skambelagt bland många aktiva, tränare och ledare.

Så ekvationen SOK–Eriksson går inte ihop.

I en motion till RF-stämman i Uppsala 26–28 maj riktar Svenska Fäktförbundet mycket hård kritik mot hur Riksidrottsstyrelsen (RS) hanterar elitidrotten och de beslut som på stämman för två år sedan fattades om projektet #elitidrott2030.

Fäktförbundet anser att det förefaller som att RS inte tagit frågan på tillräckligt stort allvar och konstaterar att snart två år av värdefull tid gått förlorade.

RF får varje år ett statligt stöd på runt två miljarder kronor men idrottsrörelsen är enig om att det behövs ett riktat elitstöd för att Sverige inte ska tappa ytterligare mark i den internationella konkurrensen. Därför efterlyses krafter som kan förmå politikerna att ta fram något mer än luddiga formuleringar vad gäller statens målsättning med Sveriges elitidrott.

Björn Eriksson har inte lyckats under sina åtta år som RF-ordförande. Om det beror på honom eller på de ansvariga politikerna ska jag låta vara osagt, men under alla omständigheter är det Eriksson som haft ansvaret på idrottens sida.

I fäktförbundets motion står:

”RS har inte ens äskat de medel som krävs för att genomföra ambitionerna i #elitidrott2030. Att RS äskar de medel som behövs borde vara ett minimikrav givet uppdraget från RIM 2021.”

Detta understryker att SOK-Eriksson är en ekvation som inte går ihop.

Lika fullt skulle det inte förvåna om han förmår att övertyga de röstande om motsatsen.