Forskning: Cannabis ökar risken för psykos
Enligt en ny forskningsstudie ökar rökning av högpotent cannabis risken för psykos markant.


Om högpotent cannabis försvann från Amsterdams rökfyllda caféer och gator, skulle antalet psykoser i staden halveras.

Den slutsatsen drar forskare som undersökt sambandet mellan cannabisanvändning och psykos i 11 europeiska städer samt en i Brasilien.

Studien, som publicerades i The Lancet Psychiatry tidigare i veckan, visade att daglig användning av cannabis, särskilt cannabis med höga koncentrationer av THC (delta-9-tetrahydrocannabinol), är starkt kopplad till risken att utveckla psykos.

Enligt studien är en tredjedel av alla psykoser i London, och hälften i Amsterdam orsakade av marijuanarökning.

Psykos är ett medicinskt tillstånd som kännetecknas av hallucinationer och vanföreställningar, vilket skiljer sig från andra tillstånd som kan uppkomma vid drogpåverkan, såsom paranoia, att höra röster, eller sinneförändrande effekter.

Ett uttalande från Kings College London säger: "Observationsstudier och biologiska bevis stöder ett samband mellan cannabisanvändning och psykos. Men fram till nu har det varit oklart huruvida mönstren för cannabisanvändning påverkar antalet psykoser på befolkningsnivå”.

Sambandet var särskilt märkbart i London och Amsterdam, där skunk (en form av cannabis) röks i betydligt större utsträckning än i andra europeiska städer.

Forskarna identifierade alla individer som haft sin första psykos mellan 2010 och 2015 i de 11 städerna, och jämförde sedan 901 av dessa med 1 237 friska personer ur befolkningen för att förstå riskfaktorerna vid psykos.

En arbetare vid Canopy Growth Corporations medicinska marijuanaanläggning i Kanada, den 12 februari 2018. Kanada legaliserade marijuana i rekreationssyfte den 17:e oktober 2018. Foto: Sean Kilpatrick

Information om deltagarnas cannabisanvändning samt eventuella andra droger samlades in. Cannabisanvändningen delades in i två kategorier genom att titta på halten av THC, där allt över 10 procent var högpotent.

Man fann att de personer som använde cannabis dagligen hade tre gånger större risk för att diagnosticeras med en första psykos, jämfört med de personer som aldrig använt cannabis. Detta ökade till fem gånger högre risk vid användning av högpotent cannabis. 

– Våra resultat är förenliga med tidigare studier som visar att användningen av cannabis med hög koncentration av THC har mer skadliga effekter på mental hälsa än användningen av svagare former, säger studiens huvudförfattare Marta Di Forti i ett uttalande.

I Amsterdam hade de som uppgav att de använde högpotent cannabis dagligen nio gånger större risk att utveckla psykos jämfört med dem som inte använde cannabis.

Enligt studien är en tredjedel av alla psykoser i London, och hälften i Amsterdam orsakade av marijuanarökning.

94 procent av den cannabis som säljs på Londons gator har en THC halt på 14 procent eller högre.

– Vi har ett problem med styrkan. Personer som regelbundet röker mycket högpotent cannabis är i riskzonen för allvarlig skada. Det kan vara särskilt skadligt för yngre, vars hjärnor fortfarande utvecklas, säger Nick Hickmott från British drug and alcohol charity Addaction till BBC.

En ung man röker marijuana i Paris, Frankrike, den 14 maj 2016. Foto: Kenzo Tribouillard, AFP, Getty Images

Risk för ungdomar

Förra året visade en forskningsstudie från Montreal, Kanada, att effekten av cannabisanvändning på kompetens, minne och beteende är värre än alkohol.

Studien pekar också på att cannabis fungerar som en inkörsport till andra droger genom att minska den mentala förmågan att kontrollera impulserna kopplade till ett missbruksbeteende.

3 800 ungdomar från 13 års ålder deltog i studien under en period av fyra år.

Forskarna på Université de Montréal uppmanar nu tonåringar att vänta med att börja använda cannabis till senare, då det påverkar viktiga kognitiva funktioner.

En statistisk koppling mellan drogmissbruk och nedsatt kognition hos tonåringar har redan konstaterats. Tidigare studier har dock inte kunnat bevisa att det var cannabisanvändning som orsakade den försämrade kognitionen.

– Vår studie är unik på så sätt att vi följde ett stort urval elever från sjunde till tionde klass, och mätte den kognitiva förmågan i förhållande till deras droganvändning, säger Patricia Conrod fil.dr. på psykiatriavdelningen vid Université de Montréal.

Forskarna tittade på årliga förändringar i den kognitiva utvecklingen vid droganvändning, vad gäller minnesförmåga, perceptuella resonemang, hämningsförmåga och arbetsminne.

 

Fakta

Cannabispsykos

Cannabisrökning, speciellt av preparat med hög koncentration av THC, kan framkalla en toxisk, kortvarig (några dygn till några veckor) psykos. Inte sällan har denna psykos dramatiska symtom och kan fodra sjukhusinläggning eventuellt under tvång. Om rökningen avbryts har tillståndet en god prognos. Om cannabisrökningen fortsätter kan det psykotiska tillståndet sannolikt kvarstå under lång tid. Eftersom psykosens tidsmässiga förlopp (1–6 veckor) oftast är längre än ruset räknar man med en fördröjd giftverkan. Mekanismen bakom detta förlopp är okänt. Tidsförloppet gäller under förutsättning att cannabisrökningen upphör. Om så inte sker kan detta psykotiska tillstånd, som annars är tacksamt att behandla, sannolikt fortsätta under mycket lång tid.

Källa: cannabishjalpen.se