Fem hemligheter om Pekings mörkning av pandemin avslöjade i läckta dokument
Jiao Yahui, vice chef för avdelningen för medicinsk administration och övervakning vid Kinas nationella hälsokommission talar vid en presskonferens i Peking den 28 januari 2020. Foto: Noel Celis, AFP, Getty Images


Interna dokument från Kinas Nationella hälsokommission (NHC), där hälsotjänstemän på toppnivå uttalar sig om den kinesiska regimens hantering av KKP-virusutbrottet, avslöjar fem viktiga hemligheter om myndigheternas mörkläggning.

Epoch Times erhöll nyligen flera dokument, inklusive ett internt meddelande om en konfidentiell telefonkonferens som hölls den 14 januari för provinsiella och kommunala hälsotjänstemän. Meddelandet uppmanade alla berörda tjänstemän att delta i en online-utbildning klockan tio på förmiddagen den 15 januari.

Utbildningen fokuserade på hur man ska gå vidare med diagnos och behandling av KKP-virusinfektion, bekämpningspolicy och fördelning av medicinsk assistans på sjukhus enligt instruktioner från NHC.

Ett annat dokument har titeln ”Tal vid telefonkonferens om det nya coronaviruset av chef Jiao”. Jiao avser Jiao Yahui vice chef vid kommissionens avdelning för medicinsk administration och övervakning. Dokumentet är en transkription av ett tal som gavs av Jiao Yahui den 15 januari angående KKP-viruset.

Enligt rapportering från Associated Press (AP) den 15 april, avslöjade interna dokument som AP tagit del av att chefen för Kinas NHC, Ma Xiaowei, lade fram en dyster bild av coronavirussituationen under en konfidentiell telefonkonferens den 14 januari med provinsiella hälsotjänstemän.

I dokumentet som Epoch Times tagit del av säger Jiao Yahui att: "Chef Ma höll ett viktigt tal under telefonkonferensen om coronavirussituationen igår morse." Utifrån den här kommentaren kan man dra slutsatsen att telefonkonferensen Jiao Yahui deltog i var den som hölls den 15 januari.

Fem hemligheter som avslöjas i dokumentet

Under telefonkonferensen avslöjade Jiao Yahui’s tal fem viktiga punkter som har mörklagts av regimen.

1. KKP visste om utbrottet

I inledningen av talet bad Jiao "alla att upprätthålla en hög grad av vaksamhet", eftersom "allas uppfattning om det här arbetet verkligen skiljer sig (från vad som krävs) och det finns ett stort glapp."

Samtidigt som Jiao påminde de lokala tjänstemännen om att "hålla en hög grad av vaksamhet", var det kinesiskt nyår och högsäsong för resande. Vid den tiden förnekade KKP  att viruset kunde smitta mellan människor, och åtta läkare som gick ut med varningar bestraffades för ”ryktesspridning.” Sanningen om epidemin undanhölls inte bara från allmänheten utan också från medicinsk personal på gräsrotsnivå.

Som senior medlem i hälsovårdskommittén och insider varnade Jiao Yahui om faran vid interna möten. Det här visar att KKP var fullt medvetna om det faktum att KKP-viruset var mycket smittsamt, och att en mörkläggning av sanningen skulle leda till en allvarlig epidemi.

2. Regimen prioriterar disciplin och stabilitet framför folkhälsan

Innan Jiao började tala om det specifika arbetet betonade hon gång på gång disciplin. Hon sade: ”… vi vill hålla insidan hård och utsidan lös.”

Jiao sade vidare: ”Skapa inte panik och instabilitet i samhället” för det kinesiska nyåret är i antågande. Hon betonade särskilt, ”Ingen ska avslöja någonting vare sig inom vänkretsen eller på internet, utan endast internt på arbetet.”

Jiao’s uttalande bekräftar det som antas vara regimens beslut om att dölja sanningen för att behålla den festliga nyårsatmosfären och social stabilitet. Detta trots att konsekvensen skulle bli att man gick miste om det viktiga tillfället för att förhindra spridningen av utbrottet.

En mediarapport från Hong Kong i februari visade att Xi Jinping fick information redan i början av januari om utbrottet och förebyggande åtgärder. Vid mötet för Politbyråns ständiga kommitté den 7 januari krävde dock Xi att sådana åtgärder inte skulle påverka den festliga atmosfären.

3. Att hindra smittspridning kom i andra hand

Jiao talade också om att bilda ett team av experter specialiserade på ”andning, infektion, akutvård, bildhantering och undersökning" samt förberedelser av materiallager med skyddsutrustning, desinfektionsmedel, antivirusprodukter samt läkemedel med mera.

Dessa förberedelser visar tydligt på att man visste att smittan kunde överföras från person till person. Myndigheterna informerade dock inte allmänheten om att viruset smittade mellan människor förrän den 20 januari.

4. ”Regler” för att bekräfta smittfall

En sak som bör nämnas är att Jiao specifikt betonade ”att strikt tillämpa diagnos (proceduren) för det första smittfallet.”

Enligt kraven ska diagnos och publicering av ett första bekräftat smittfall inte göras av lokala myndigheter. Det måste "bekräftas av staten och publiceras av provinsen”. Det vill säga testningen och bekräftelsen görs av Kinas nationella smittskyddsmyndighet (CDC).

Jiao betonade också att även efter bekräftandet av det första smittfallet måste efterföljande fall fortfarande ”granskas och godkännas av det nationella smittskyddslaboratoriet”, och diagnosticeringen och offentliggörandet organiseras av provinsmyndigheterna.

Jiao sade: ”Det här är strikt”. Hon sade vidare: ”Det första smittfallet i varje provins måste diagnosticeras av en nationell myndighet, och därefter får det offentliggöras i provinsen.”

5. Undvik ”social panik” orsakad av dödsfall

Jiao sade också: ”Särskilt om det blir många dödsfall kommer det lätt att orsaka panik i samhället, panik över sjukdom och en epidemisk situation”. Vidare sade hon beträffande att minska dödstalet att ”detta är akutvårdens fokus.”

Kinaexperten Li Linyi påpekar att akutvårds- och dödlighetsgraden som togs upp av NHC och Jiao Yahui mer handlar om att förhindra att "trigga social panik" än att respektera och rädda liv under KKP:s styre. Li Linyi tror att Jiao följde Xi Jinpings instruktioner, det vill säga att hon implementerade en politik för att upprätthålla stabilitet, inte för att följa standardiserade medicinska förfaranden.

Chengdus epidemiologiska undersökningsrapport bekräftar delar av Jiao’s föredrag.

En rapport från smittskyddsmyndigheten i staden Chengdu i Sichuanprovinsen från den 16 januari, visar att ”regeln” att förbjuda lokala myndigheter från att bekräfta smittfall strikt efterföljdes.

Enligt rapporten fick patient Yang feber den 3 januari i Wuhan. Han återvände till Chengdu den 9 januari efter att ha fått behandling. Därefter utvecklade han återigen feber och sökte medicinsk vård. Han togs in på Chengdu First People’s sjukhus den 11 januari och behandlades på isoleringsavdelningen.

Rapporten uppger att sjukhuset tog ett virusprov på Yang den 15 januari och skickade det till Chengdus och Sichuans smittskyddsmyndigheter. Den 16 januari rapporterade den provinsiella smittskyddsmyndigheten att provet visade positivt i ett nukleinsyratest.

Baserat på detta uppgav Chengdus smittskyddsmyndighet ett ”preliminärt undersökningsresultat” i rapporten: ”Detta fall är ett observationsfall och är diagnosticerat som ett fall av lunginflammation orsakad av det nya coronaviruset. Vidare bekräftelse från den nationella smittskyddsmyndighetens diagnos är nödvändig”. Med andra ord bekräftades inte smittfallet vid den här tiden.

Den här rapporten från Chengdu stad bekräftar delar av Jiao’s tal – det vill säga lokala tjänstemän har inte behörighet att bekräfta smittfall. Trots att patientproverna visar positivt enligt den provinsiella smittskyddsmyndigheten måste de vänta på den nationella smittskyddsmyndighetens granskning och godkännande för att det ska erkännas som ett bekräftat fall.

Epoch Times har rapporterat åtskilligt om KKP:s mörkläggning

Epoch Times har vid upprepade tillfällen tagit del av och offentliggjort interna dokument som avslöjar KKP:s mörkläggnings av epidemin.

Till exempel visar ett dokument från den regionala hälsokommissionen i norra Kinas Inre Mongoliet detaljer om den nationella hälsokommissionens instruktioner för hur lokala hälsomyndigheter ska hantera den nya sjukdomen covid-19.

I dokumentet bads sjukhusen att vidta åtgärder för att hindra sjukdomen från att spridas inom sjukhuset, och att utbilda personalen i sådana åtgärder. Sjukhusen uppmanades även att sätta upp feberkliniker och att ”screena och prioritera” alla som kände sig febriga, för att avgöra hur akut behandlingsbehovet var.

Meddelandet var stämplat med ”endast för internt bruk, och får inte delas på internet.”

Kinaexperten Li Linyi säger att detta dokument visar att KKP under lång tid visste att viruset var mycket smittsamt och snabbt kunde spridas, men fortsatte att dölja informationen för allmänheten.

Åsikter som uttrycks i artikeln är författarens egna, och återspeglar inte nödvändigtvis Epoch Times åsikter.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.