Så påverkar kommunistiska enhetsfronten i Sverige
Ny rapport avslöjar nätverk som stödjer Kinesiska kommunistpartiets agenda


Kinesiska kommunistpartiets enhetsfront bedriver ett aktivt påverkansarbete i Sverige. Den jobbar genom bland annat föreningar, medier och personer inom forskning och näringsliv för att skapa nätverk som på olika sätt stödjer kommunistpartiets agenda. Detta redogör Pär Nyrén på tankesmedjan Frivärld för i en färsk rapport.

Den kommunistiska enhetsfronten startades redan 1922, året efter att Kinesiska kommunistpartiet bildades. Då beskrev ordet enhetsfronten samverkan med det regerande nationalistpartiet. Efter att kommunisterna tog makten i Kina 1949 verkade enhetsfronten för att stärka partiets makt genom samarbeten med icke-kommunistiska organisationer och personer, både inom och utom hemlandets gränser. Metoderna har varit allt ifrån allianser och avtal till infiltrering och omvändning, skriver Pär Nyrén i rapporten med titeln ”Kinesiska kommunistpartiets enhetsfront – och dess verksamhet i Sverige”.

Den nuvarande kinesiske ledaren, Xi Jinping, har förnyat och förstärkt enhetsfrontens betydelse för att samla den kinesiska diasporan – vilken partiet anser omfattar alla personer av kinesisk börd, även de som inte längre är kinesiska medborgare – kring partiets intressen både i utlandet och på hemmaplan, med det överordnade syftet att stärka kommunistpartiets ställning i Kina.

Pär Nyrén menar att svenska medborgare och beslutsfattare behöver förstå hur enhetsfronten jobbar för att inte riskera att påverkas av den.

Det finns flera organisationer i Sverige som är knutna till enhetsfronten eller nära lierade med kommunistpartiet. Kinas Sverigeambassadör Gui Congyou har kallat dessa för ”harmoniska diasporaföreningar”. Dessa ska bland annat stödja Kommunistkinas uppfattning i fråga om Taiwan.

Rapporten nämner att Jerker Hellström på Totalförsvarets forskningsinstitut 2014 konstaterade att Kina vill använda Norden för att bland annat experimentera utrikespolitiskt, ta till sig teknologi och kunskap samt främja en positiv folkopinion om Kina.

Flera organisationer

Pär Nyrén listar flera organisationer som verkar på enhetsfrontens uppdrag i Sverige. En av dessa är China Counsil for the Promotion of Peaceful National Reunification (CCPPNR), som vill införliva Taiwan med Fastlandskina under kommunistpartiets styre, och är en officiell del av Departementet för enhetsfonten. År 2005 startades en svensk avdelning, i form av en förening, med syftet att samla den kinesiska diasporan kring kommunistpartiets målsättningar. Denna svenska gren av CCPPNR har flera gånger organiserat aktiviteter i Sverige för att stödja Kinas kommunistparti.

2012 organiserade den en protest vid den japanska ambassaden i samband med den territoriella konflikten kring Senkaku-/Diaoyuöarna.

2016 arrangerade den seminarier där man uttryckte missnöje över Haagtribunalens dom om att Kina saknar historiska rättigheter över Sydkinesiska havet.

2018 kritiserade den och flera andra kinesiska diasporaföreningar det svenska humorprogrammet ”Svenska nyheter” efter den uppmärksammade händelsen med kinesiska turister som avvisades efter att ha försökt övernatta i en hotellobby i Stockholm.

Föreningen har även samlat sina medlemmar för att lyssna på ett tal som Xi Jinping höll om Taiwan i början av förra året. 5 augusti 2019 fördömde föreningen protesterna i Hongkong.

Att ett litet antal ideologiskt motiverade individer med kopplingar till Kommunistpartiet har ledarroller inom det svenska civilsamhället kan få politiska konsekvenser.

Ledarna för svenska CCPPNR har kopplingar till flera andra kinesiska föreningar i Sverige och i Kina. Särskilt stark är relationen till Sveriges kinesiska riksförbund. En far och hans son har styrt över båda organisationerna. Kinas ambassadör, Gui Congyou, har kallat Sveriges kinesiska riksförbund för CCPPNR:s ”ryggradskraft”. Detta kinesiska riksförbund har fått drygt 800 000 kronor från den svenska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Från dessa organisationer går det trådar till en kinesisk språkskola i Stockholm och Nordic Zhigong Association samt All China-Federation of Returned Overseas Chinese, som styrs från sekretariatet till kommunistpartiets centralkommitté, samt en förening för exilkineser från en del av Kina varifrån en stor andel av den kinesiska diasporan i Sverige kommer.

”Att ett litet antal ideologiskt motiverade individer med kopplingar till Kommunistpartiet har ledarroller inom det svenska civilsamhället kan få politiska konsekvenser”, konstaterar Pär Nyrén.

En av ledarna för dessa föreningar har sagt att kinesiska föreningar i Sverige ”måste ha en enhetlig inriktning och tänkesätt”.

Enligt Nyrén stärks enhetsfrontens verksamhet runt om i världen av att kinesiskättade personer ”upprätthåller nätverk inom enhetsfrontens officiella organ och får inflytande i andra organisationer inom politiken, näringslivet och civilsamhället”.

Nordic Zhigong Association

En organisation i Sverige som ingår i enhetsfrontens nätverk är Nordic Zhigong Association, grundad 2017. Den ska enligt rapporten främja den kinesiska kulturen samt fäderneslandets ”rikedom och styrka” och vara ett forum för nordiskt-kinesiskt samarbete inom vetenskap, utbildning, kultur och miljöskydd. Namnet kommer från ett av Kinas så kallat demokratiska partier, Zhigongpartiet, som har sitt ursprung i grupper av exilkineser som en gång i tiden verkade för Qingdynastins fall. Den nordiska föreningen har inga direkta kopplingar till partier men ett av dess uttalade uppdrag är att hålla kontakt med Zhigongpartiet, och det bildades efter överläggningar mellan Zhigongpartiet och Sveriges kinesiska riksförbund.

Även om Zhigongpartiet kallas demokratiskt ingår det i kommunistpartiets nätverk och består bland annat av inflytelserika personer inom Kinas statsapparat. Enligt Nyrén är de så kallat demokratiska partiernas funktion att ”indirekt knyta viktiga delar av det kinesiska samhället till Kommunistpartiet”. Zhigong har en särskilt utrikespolitisk funktion, att stärka ”vänskapskrestar” inom Belt and Road-initiativet (även kallat den nya Sidenvägen), motverka separatistiska krafter, se till att kinesiska studenter i utlandet gynnar Kinas utveckling och att bidra till Kinas offentliga diplomati, samt att ”tala väl om Kinas berättelse”.

Zhigongpartiet såväl som den nordiska föreningen fokuserar numera på vetenskap och teknologi. Bland dess ledare finns forskare från flera svenska universitet.

Sedan grundandet har Nordic Zhigong Association samarbetat med Departementet för enhetsfronten (UFWD), enskilda företag och den kinesiska ambassaden. På sin hemsida har föreningen skrivit att den strävar efter att ”förverkliga det kinesiska folkets stora återvitalisering under [Kommunistpartiets] generalsekreterare Xis ledarskap” och föreningen har ambitionen att ”göra fäderneslandet till ett moderniserat och starkt socialistiskt land”.

Belt and Road-initiativet 

Föreningen Brix grundades i maj 2018 för att öka Sveriges medverkan i Kinas jättelika internationella infrastrukturprojekt Belt and Road-initiativet (BRI). Brix ska ”erbjuda saklig och välgrundad information [om Sidenvägs-initiativet], fri från de förutfattade meningar och geopolitiska agendor” som föreningen tycker är allt för vanliga. Brix företrädare har bland annat bjudits in till Halmstad Högskola och Stockholms handelskammare, och en konferens som Brix arrangerade 2019 besöktes enligt föreningen av 13 ambassadörer.

Brix har ett gemensamt intresse med den kinesiska ambassaden men drivs av personer från Schillersinstitutet som ingår i La Rouche-rörelsen, som också kallas Europeiska arbetarpartiet. Den hör hemma på den yttre vänsterkanten och har väckt Säpos intresse som potentiellt hotfull aktör.

Trots att Brix officiellt är frikopplat från Kinas ambassad betalade ambassaden för en exklusiv lokal på Grand Hotel i Stockholm när föreningen lanserades, och Brix ordförande har uppträtt som ekonomisk expert på en konferens om Belt and Road-projektet som ambassaden arrangerade 2019.

Kinesiska medier i Sverige

Flera kineskspråkiga medier i Sverige ingår i enhetsfrontens nätverk. Vid en träff för kineskspråkiga medier från hela världen i Kina förra året medverkade sex företrädare för Stockholmsbaserade medier. De kom från bland annat Nordic Chinese Newspaper, som leds av en veteran från Folkets befrielsearmé som har omfattande kontakter med enhetsfronten i Tianjin. Och Nordic Chinese Times samarbetar med Kinas statliga nyhetsbyrå Xinhua och kommunistpartiets tidning Folkets dagblad.

Pär Nyrén påtalar att ”den kinesiska partistaten motsätter sig alla antydningar att enhetsfrontens internationella verksamhet har politiska ändamål. Individer och organisationer som uppmärksammar enhetsfrontens verksamhet beskrivs ofta av partistaten som lögnare, och Kinas ambassad i Sverige har riktat samma anklagelse mot en rad svenska medieorganisationer.”

Genom opinionsbildning, juridiska medel och hot försöker Kommunistpartiet tysta internationell granskning av enhetsfronten.

Flera internationella granskare av enhetsfronten har utsatts för Kommunistpartiets angrepp. Bland annat stoppades utgivningen av en bok om enhetsfronten i Australien och en Nyzeeländsk forskare drabbades av inbrott och hot, som hon menar kan kopplas till hennes avslöjanden om enhetsfronten.

”Genom opinionsbildning, juridiska medel och hot försöker Kommunistpartiet tysta internationell granskning av enhetsfronten; denna blandning av påverkansmedel med olika grader av legitimitet och transparens är i sig illustrativ för enhetsfrontens mångfacetterade funktionssätt”, skriver Pär Nyrén i rapporten.

Bara en del av påverkansarbetet

Trots enhetsfrontens breda verksamhet är den bara en del av Kommunistpartiets påverkansarbete, tillsammans med propaganda, diplomati, militära hot, spionage, cyberstölder och ekonomisk utpressning. Alla dessa delar måste tas i beaktande om man ska förstå den fulla vidden av den kinesiska partistatens påverkansarbete i andra länder.

I sina avslutande reflektioner konstaterar Pär Nyrén att Kommunistpartiet ”visat sig villigt att intervenera i politiska system långt bortom det kinesiska fastlandet.” Det är sålunda inte förvånande att det även sker i Sverige. Omfattningen är sannolikt inte lika stor här som i Australien och Nya Zeeland, men det finns heller inget som antyder att Kommunistpartiets påverkansarbete i Sverige kommer att minska.

Därför behövs mer forskning och medial granskning, menar Nyrén, som även anser att underrättelsetjänsten bör ”offentliggöra viss information om enhetsfrontens arbete i Sverige för att visa hur det skiljer sig från andra former av påverkansarbete”, så att svenska medborgare och samhällsaktörer ska kunna se ”... Kommunistpartiets förlängda armar och upprätthålla motståndskraft mot otillbörlig påverkan”.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.