Ny rapport: Gränsvärden för mobilstrålning styrs av telekomindustrin
5G-nätverk rullas snabbt ut i Europa. Samtidigt tillåts en organisation påverkad av telekomindustrin att rekommendera gränsvärden för radiofrekvent strålning, enligt en granskande rapport initierad av europaparlamentariker. Bild: Pixabay


I en ny rapport framgår att den internationella grupp som sätter gränsvärden för icke-joniserande elektromagnetisk strålning, vilket gäller bland annat mobiltelefoni och 5G, till stor del består av personer med intressen inom telekomindustrin. Trots att gränsvärdena ska skydda människors hälsa har få av medlemmarna biologisk eller medicinsk expertis.

– Hur kan en grupp utan medicinsk expertis få ta beslut om miljontals människors hälsa? säger Hans van Scharen, frilansande skribent som skrivit den nya rapporten på uppdrag av två EU-parlamentariker. 

Enligt undersökningen finns nästan inga medlemmar med biologisk eller medicinsk expertis, vilket skulle vara sunt förnuft enligt van Scharen.

– Bara den här lilla detaljen är för mig chockerande. Om man lägger till de bevis vi hittade att telekombolag har direkt påverkan på hur dessa riktlinjer tas fram, för mig är det rätt skandalöst, säger han till Epoch Times.

Europakommissionen och de flesta europeiska länder, inklusive Sverige, tillämpar rekommendationer från den icke-statliga Tysklands-baserade internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP). Organisationen är erkänd av världshälsoorganisationen (WHO) som en ”oberoende, vetenskaplig kommission”.

Den nya rapporten granskar kommissionens arbete och de 45 medlemmarna i syfte att säkerställa om de arbetar oberoende och om medlemmarna har intressekonflikter.

Initiativet till rapporten “The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G“ togs 2019 av EU-parlamentarikerna Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei) från Tyskland och Michèle Rivasi (Europe Écologie), Frankrike, då de sett allt fler vetenskapliga publikationer som pekar på negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält, samtidigt som man satsar på att utveckla 5G-nätverk över hela världen.

Deras slutsats är att ”för att få verkligt oberoende vetenskapliga råd kan vi inte förlita oss på ICNIRP”.

Telekombolag påverkar gränsvärden

Gruppen säger sig vara oberoende, men enligt rapporten låter de representanter för telekomindustrin påverka deras beslut.

Flera av ICNIRP:s medlemmar sitter även med i International Committee on Electromagnetic Safety (ICES), en organisation där många från telekomindustrin och energisektorn, liksom militären, är aktiva i beslutsprocessen, säger van Scharen. Till skillnad från ICNIRP så är den här organisationen öppen med medlemmarnas intressen.

Ett exempel på ICNIRP:s samarbete med telekombolagen är vad rapporten tar upp från ICES årliga möte 2017. Ordförande Faraone Antonio från Motorola solutions meddelade då att ”ICNIRP har skjutit upp sina slutsatser för att helt överväga ICES rekommendationer”, enligt mötesanteckningar.

Vid samma möte meddelade C-K Chou, före detta Motorola-anställd som nu är verksam som konsult, efter kontakt med WHO att ”som svar till C-K Chou har WHO gått med på att uppmuntra en internationell harmonisering av säkerhetsnivåer för radiofrekvent strålning, särskilt mellan ICNIRP och ICES”.

I mars publicerade ICNIRP en uppdatering av riktlinjerna som säger att vi inte har något att oroa oss över.

Medlemmar med intressekonflikter

Granskningen av ICNIRP:s medlemmar visade att många av dem har kopplingar till telekomindustrin. En av dem, som även är medlem i Strålskyddsmyndighetens (SSM:s) vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält, Martin Röösli, professor vid Basels universitet i Schweiz, arbetar enligt rapporten i flera sammanhang som tar emot finansiering från telekomindustrin.

Även Eric Van Rongen, nu vice ordförande i ICNIRP och medlem i SSM:s råd, har enligt rapporten intressekonflikter. Trots detta uttalade han sig nyligen i holländsk media om ICNIRP:s oberoende: "Tidigare kan vissa medlemmar ha fått del-finansiering från den privata sektorn, men just nu har inga medlemmar band till telekomsektorn."

SSM:s råd består av nio personer, där ordförande och sekreterare finns i Sverige, medan tre av de sju ledamöterna även är medlemmar i ICNIRP. Den tidigare medlemmen Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet och som uttalar sig frekvent i svensk media, var fram till maj 2020 även medlem i ICNIRP. Även hon har kopplingar till telekomindustrin.

Bedömer hälsoeffekter enbart som resultat av uppvärmning

I Sverige är det SSM som tar fram referensvärden för den högsta strålningsnivån som allmänheten bör exponeras för. Enligt dem grundas värdena på riktlinjer från EU "som baseras på bedömningar från Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP). ICNIRP:s bedömningar utgår i sin tur från internationell forskning om elektromagnetiska fält och hälsorisker."

Enligt rapporten baseras ICNIRP:s riktlinjer dock enbart på forskning rörande radiovågors uppvärmningseffekter, trots en växande mängd resultat från oberoende forskare som visar negativ hälsopåverkan på flera andra sätt.

Foto: Csaba Nagy/Pixabay

Framträdande medlemmar i ICNIRP förnekar genomgående resultat från oberoende studier. Ett exempel från rapporten är en studie gjord av amerikanska nationella toxikologiprogrammet (NTP) som visade att råttor och möss fick cancer när de utsattes för strålning från mobiltelefoner. Enligt studien såg man bland annat "Tydliga bevis för tumörer i hjärtat hos manliga råttor" och "Vissa bevis för tumörer i hjärnan hos manliga råttor".

Studien är en officiell statlig studie som kostade 25-30 miljoner USD. Enligt Hans van Scharen säger många forskare att studien är väl utförd och att resultatet inte kan avfärdas.

– Men till och med den här studien avfärdas av ICNIRP, av mycket tveksamma vetenskapliga skäl, säger han.

– Det påverkar så många människor, så det är verkligen chockerande.

Inte heller i Sverige tar SSM:s vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält resultatet från studien på allvar. NTP publicerade sin studie i december 2018. I rådets årliga rapport som gavs ut i april 2020 och som omfattar studier publicerade från och med april 2018 till och med december 2018 skriver man att “Inga nya etablerade orsakssamband mellan EMF-exponering och hälsorisker har identifierats.”

International Agency for Research on Cancer (IARC), ett enligt van Scharen oberoende, vetenskapligt institut med hög standard, drog 2011 slutsatsen att strålning från mobiltelefoner är en “möjlig” cancerrisk. En rådgivande grupp har nyligen rekommenderat att IARC borde göra en ny bedömning av cancerriskerna kopplade till icke-joniserande radiofrekvent strålning och det med hög prioritet. I deras rapport, som publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet, föreslår de att bedömningen görs mellan 2022 och 2024.

Legitimerar sig själva

Van Scharen berättar att en anledning till att gruppen kunnat få så stort inflytande över människors hälsa är att grundaren av ICNIRP, Michael Repacholi, även startade ett forskningsprojekt inom WHO i Genéve, WHO EMF Project, som sedan har gett ICNIRP officiell FN-legitimitet. Eric van Rongen, tidigare ordförande i ICNIRP (sedan 2016), men som sedan maj 2020 är vice ordförande, är medlem i WHO EMF Project International Advisory Committee sedan 1995 och arbetade för WHO EMF Project med hälsoriskbedömningar åren 2004-2007. WHO:s EMF Project fick 2007 allvarlig kritik för att till stor del finansieras av telekomindustrin, enligt rapporten.

I båda vetenskapliga organisationerna ser vi samma människor. En briljant strategi. De ställs inte till svars, bara av ideella organisationer och aktivister. 

Hans van Scharen, rapportförfattare

Van Scharen beskriver situationen.

– I båda vetenskapliga organisationerna ser vi samma människor. En briljant strategi. De ställs inte till svars, bara av ideella organisationer och aktivister. Saken är den att så länge den här oseriösa situationen fortsätter och media inte rapporterar om det, så kommer inga politiker, bara ett fåtal, att agera och allt kommer att fortsätta.

När Repacholi lämnade över ordförandeskapet i WHO-gruppen 2006 blev han öppet lobbyist för telekom- och energibolagen. Han är fortfarande hedersmedlem i ICNIRP, säger van Scharen.

Michèle Rivasi säger att konsekvenserna av hur riktlinjerna tagits fram och organisationens inflytande kan bli stora.

– Det här handlar inte ens enbart om lobbying, det här går mycket djupare och har enorma möjliga konsekvenser särskilt för yngre generationer som växer upp med mobiltelefoner vid sin sida och i en tid då EU aggressivt pressar på för en snabb utrullning av 5G, som inte är vetenskapligt granskat och där fördelarna för samhället är överskattade.

– Den här rapporten ger mig en déjà-vu-upplevelse. Den påminner mig om hur tobaksindustrin i årtionden manipulerade den vetenskapliga debatten, hur energiföretag lyckades få klimatpolicies att spåra ur och hur företag som tillverkade jordbrukskemikalier ljög om hur deras pesticider påverkade den biologiska mångfalden och människors hälsa, säger hon.

Efterlyser oberoende riskbedömning

Nära 200 läkare och vetenskapsmän från olika länder lanserade 2017 den så kallade 5G Appeal som sändes till EU. I den deklarerar de “Vi, undertecknande vetenskapsmän och läkare /.../, rekommenderar ett moratorium för utbyggnaden av 5G, för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare utan kopplingar till industrin.”

Den 17 juni 2020 var antalet underskrifter 388, enligt appellens webbsida.

Det är hög tid att Europakommissionen bildar en ny, officiell och helt oberoende rådgivande kommitté för icke-joniserande strålning. 

Klaus Buchner, EU-parlamentariker

Rivali och Buchner ser ett berättigat och akut behov av mer oberoende, europeisk, vetenskaplig riskbedömning på området, enligt ett pressmeddelande.

Klaus Buchner föreslår en ny strategi.

– Europakommissionen och de nationella regeringarna från länder som Tyskland borde avbryta sin finansiering till ICNIRP. Det är hög tid att Europakommissionen bildar en ny, officiell och helt oberoende rådgivande kommitté för icke-joniserande strålning.

Han ser också sätt att finansiera en ny kommitté.

– De resurser som nu används på ICNIRP skulle kunna användas för att bilda den här nya organisationen. Och med tanke på det ökade forskningsanslaget från Horizon Europe, med en beräknad budget på mellan 75 och 100 miljarder euro skulle inte forskningsanslagen på något sätt utgöra ett oöverstigligt hinder för att sätta upp ett nytt, verkligt oberoende organ.

Två ledande experter, Hans Kromhout och Chris Portier, bekräftar i rapporten att ICNIRP är en sluten och ensidig organisation.

”En mycket sluten cirkel av likasinnade och självutnämnda forskare” gör ICNIRP till en självsvådlig vetenskapsklubb, med brist på medicinsk, biologisk expertis, liksom en brist på vetenskaplig expertis på specifik riskbedömning, vilket kan leda till ”tunnelseende”, säger de.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.