Världen dåligt förberedd för pandemi


I sin årliga hälsorapport (World Health Report 2007) utfärdade WHO en bister varning och sade att under de kommande åren finns det risk för att en pandemisk sjukdom kan svepa över jorden, och lämna efter sig miljoner dödsoffer. Världen har i dagsläget inte tillräcklig beredskap om en pandemi skulle inträffa.

Nya hot mot hälsan dyker upp med en aldrig tidigare skådad hastighet säger rapporten. WHO har bekräftat över 1100 olika epidemier under de senaste fem åren. ”Infektiösa sjukdomar sprider sig geografiskt sett mycket snabbare än någonsin i historien.” Det största befarade framtida och globala hotet är en pandemisk influensa.

Enligt WHO har det dock skett förändringar och förbättringar i beredskapen från tiden då akut respiratorisk sjukdom (sars)bröt ut – då man agerade reaktivt, efter det att epidemin redan hade brutit ut internationellt, medan man nu planerar mer i förväg, proaktivt, för en kommande pandemi bland annat genom fullföljandet av verktyget IHR 2005 (International Health Regulations 2005).

Utmaningen för att bekämpa globala utbrott av infektioner har varit att få fram tidiga rapporter och att sedan agera tidigt för att hindra utbredningen av infektionerna.

Förbättrandet av handlingsplaner gällande utbrott av infektionssjukdomar i samhället och på sjukhusen var också ett av fokusen inom hälsovården i världen året 2007. Inom hälso- och sjukvården är ett av hoten mot hälsan bakteriers fortsatta och ökande resistens mot mediciner som antibiotika och penicillin. Sjukhusinfektioner ökar när bakterierna muterar och utvecklar resistens. Enligt WHO är resistenta bakterier en av de fem stora problem som mänskligheten för närvarande står inför.

Utbrottet av sars höjde upp den globala hälsofrågan till nya nivåer. Varken allmänheten eller regeringstjänstemän på de högsta nivåerna kunde ignorera de svåra effekterna en smittsam sjukdom kunde ha på ekonomin, samhällen, politiken och ländernas internationella image, skriver WHO i sin rapport. Sars var till stor del en sjukdom som drabbade välmående stadsdelar. Helt motsatt vad man hade förväntat sig spred den sig också mest effektivt på de sofistikerade stadssjukhusen.

Lyckligtvis blev inte sars endemisk hos människor och dess spridning stoppades på mindre än fyra månader efter det att den första gången uppmärksammats som ett internationellt hot. Detta var en tidigare aldrig skådad prestation globalt sätt, skriver WHO.

Fågelinfluensan fortsätter att vara ett av de största hoten mot hälsan globalt sätt. Utbrotten av H5N1 fortsätter hos fåglar, likaså sporadiska fall hos människor. Men en smitta från människa till människa har ännu ej utvecklats. Forskare anser dock att risken kvarstår och att frågan inte är om utan när en pandemisk influensa uppstår från detta virus eller en annan slags fågelinfluensavirus.

Den viktigaste åtgärden för att minska risken för pandemi är att ha kontroll över H5N1-viruset i fjäderfä, alltså hindra att viruset sprider sig globalt bland fjäderfä, eftersom det finns en risk för en pandemi så länge viruset finns hos kycklingar.

Världen är dåligt förberedd skriver WHO, ifall kontrollen av fjäderfä inte skulle vara effektiv nog för att minska risken. I det fallet, om H5N1 eller ett annat fågelinfluensavirus skulle mutera till en pandemisk form, måste man lägga tidigt fokus på att stoppa en pandemisk smitta mellan människor genom att använda antivirala medel.

En annan svag punkt i beredskapen globalt sett är bristen på en snabb produktion av influensavaccin. I dag har som mest 500 miljoner doser vaccin producerats, vilket just nu är tillräckligt, men en mycket större produktion skulle krävas om ett pandemiskt vaccin skulle behövas.

För att kunna få en trygga en mer säker framtid behövs globalt samarbete med alla grupper i samhället och investeringar över nationsgränserna, skriver WHO.

Fakta om pandemisk influensa och Sars

Ibland uppkommer helt nya genetiska varianter av influensavirus, som snabbt får en global spridning i så kallade pandemier. Utmärkande är en hög sjuklighet på 15-30 procent av befolkningen och ett ökat antal dödsfall. Under 1900-talet uppkom tre stora influensapandemier: Spanska sjukan 1918-20, Asiaten 1957-58 och Hongkong 1968-70.

Sverige har sedan början av 2005 – som en av de första länderna i Europa – en pandemiplan som uppdateras kontinuerligt. När det gäller vaccin pågår en aktiv utredning av vaccinförsörjningen, där bland annat möjligheten att öka vaccinproduktionen totalt i världen undersöks. När det gäller inköp av läkemedel mot virusinfektioner har Sverige ett lager som motsvarar det europeiska genomsnittet.

Hela världen kommer att lida brist på vaccin speciellt i början av en pandemi eftersom det idag endast finns produktionskapacitet för en begränsad del av världens befolkning.

Det är bara de svagaste och de som har viktiga funktioner att fylla i samhället som kommer att kunna erbjudas antivirala medel vid pandemiutbrott. Antivirala medel skyddar personen endast så länge man tar medicinen.

Sars orsakas av ett tidigare helt okänt coronavirus. Mest troligt är att sars-viruset först nådde människan från en hittills okänd smittreservoar bland vilda djur. De stora matmarknader med vilda djur som på senare år vuxit upp i södra Kina ger goda förutsättningar för överföring av sars-viruset och andra smittämnen från djur till människa.

Källor: WHO, Socialstyrelsen i Sverige, Smittskyddsinstitutet.

WHO:s World health report 2007 kan läsas på sidan: http://www.who.int/whr/2007/en/