Helsingborgs Hamn samordnar miljösatsning runt Östersjön
Svanar flyger över Östersjön. (Foto: Janek Skarzynski / AFP)


Östersjön anses vara ett av världens mest förorenade hav. Övergödningen är fortfarande det största problemet, men sjöfarten, miljögifter och fisket bidrar också till den dåliga miljön.

– Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav. Varu- och containertransporterna i Östersjön beräknas dessutom öka. Sjöfarten påverkar Östersjön på många olika sätt, både genom kontinuerlig tillförsel av koldioxid och svaveldioxid, säger Ellen Bruno, marin sakkunnig på Naturskyddsföreningen.

Med fler fartyg som trafikerar Östersjön ökar också olycksrisken.

– Ett massivt utsläpp av olja i ett område med tex övervintrande fåglar skulle kunna få förödande konsekvenser under lång tid, säger Ellen Bruno.

Enligt Finlands miljöcentral har 200-800 oljeutsläpp observerats årligen i hela Östersjöområdet, men i verkligheten är oljeutsläppsmängden i Östersjön märkbart större.

Arbetet för Östersjöns miljö är därför viktigt för att det återigen ska bli ett friskt och levande innanhav. Nu ska Helsingborgs hamn tillsammans med ytterligare sju hamnar kring Östersjön gå samman för att utreda förutsättningarna för att bygga en fungerande infrastruktur för gasdrivna fartyg.

– Detta är en satsning för att förbättra luftfuktigheten i Europa. Sjöfarten är i fokus vad gäller möjligheterna att minska svavelutsläpp och CO2. Projektet ingår i det som benämnes ”Motorways of the Sea” inom EU, säger PO Jansson, tidigare hamnchef och ansvarig för att driva projektet.

Alla hamnar har gemensamt sökt pengar och för att skynda på utvecklingen satsar EU närmare 30 miljoner kronor för att de hamnar som deltar i projektet ska kunna utreda förutsättningarna för tankstationer i sina respektive hamnar.

Förutom Helsingborgs Hamn ingår även hamnarna i Århus, Helsingfors, Riga, Malmö/Köpenhamn, Stockholm, Tallinn och Åbo och resultatet ska redovisas för EU under hösten 2014.

För Helsingborgs Hamn kan det här projektet vara avgörande för hamnens framtida konkurrens, då allt fler hamnar runt om i världen förbereder sig för övergången från tjockolja till alternativa bränslen för sjöfarten. Denna typ av service måste finnas om sjöfarten ska kunna utvecklas och vara attraktivt i framtiden.

Helsingborgs Hamn gläds naturligtvis över att de fått ansvaret att samordna ett projekt i den här storleken. För Helsingborgs Hamn innebär det att alla pengarna kommer delas ut via Helsingborgs Hamn och man ansvarar för att alla ingående hamnar rapporterar tillbaka till EU, hur projektet som går under namnet ”Svavelreduktion för sjöfarten i Östersjön” fortlöper. Helsingborgs Hamn har även ansvaret för att det tas fram en gemensam slutrapport.

Varför blev det just Helsingborgs Hamn som fick uppdraget att leda det här projektet?

– Vi har ansökt om att göra en omfattande utredning, dessutom tror vi att det finnes ett starkt förtroende från EU när det gäller Helsingborgs Hamn, säger PO Jansson.

Blir projektet verklighet kommer det att gynna många människor och lyckas projektet fullt ut kommer svavelutsläppen att kunna minskas med 95 procent.