Förorenad luft kan orsaka lägre födelsevikt
Förorenad luft är en riskfaktor för att barn ska födas med lägre födelsevikt. Bilden visar en trafikerad väg i Tianjin i Kina. (Foto: Ed Jones / AFP)


Gravida som utsätts för förorenad luft riskerar att föda barn med lägre födelsevikt, fastslår forskare bakom en stor internationell studie.

Den nya studien som är den största som någonsin undersökt sambandet mellan luftföroreningar och födelsevikt, har nyligen presenterats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Respiratory Medicine.

Till grund för studien har forskarna sammanställt data från 14 studier i 12 europeiska länder. Totalt omfattar den 74 000 barnafödslar mellan 1994 och 2011.

Forskarna såg att ökad exponering med 5 mikrogram per kubikmeter av luftföroreningar gav 18 procent ökad risk för låg födelsevikt.

Sambandet var särskilt tydligt vid utsläpp av små partiklar som kommer av föroreningar från biltrafik och industri.

Risken för lägre födelsevikt ökade även vid nivåer som understeg EU:s gränsvärde för luftföroreningar som är 25 mikrogram/kubikmeter.

”Fynden är intressanta även ur folkhälsosynpunkt och de samlade effekterna av luftföroreningar på födelsevikten var av samma storleksordning som för mammans rökning under graviditeten, säger professor Göran Pershagen vid Institutet för miljömedicin som lett den svenska delen av studien, i ett pressmeddelande.

Barn som föds med låg födelsevikt, under 2,5 kg, löper en ökad risk för att drabbas av komplikationer efter förlossningen och även framtida hälsoproblem som hjärtkärlsjukdomar och nedsatt lungfunktion.