Bränder, insekter och telefonkataloger
Telefonkatalogerna fyller fortfarande en funktion i många människors liv, trots internets sökmöjligheter. (Foto: Epoch Times)


Bränder i lantbruket ökar dramatiskt

Omkring 4 000 bränder inträffar i lantbruket varje år, med en viss minskning under senare år. Under det första halvåret i år har det dock varit lika många bränder som under hela 2006.

Någon enkel förklaring till det här har inte Lantbrukets brandskyddskommitté. En orsak kan vara att man börjat använda de gamla ladugårdarna och förråden till annan verksamhet som är mer el-intensiv. En annan att i djurstallarna blir el-utrustningen sliten och slitskador kan orsaka kortslutning varvid plasten antänds och brand uppstår.

Behovet av säkrare el-utrustning behövs och inom lantbruket driver man nu på utvecklingen av brandskyddsarbetet ännu hårdare.

Rödlistade insekter funna, hotas igen

Stockholms länsstyrelse har låtit göra en insektsinventering i länets sand- och grustag. 74 platser inventerades och på nästan alla hittades utrotningshotade arter.

– Extra glada är vi åt den rika förekomsten av bibagge Apalus bimaculatus. Det är en svartröd vacker liten skalbagge som tidigare bara var känd från ett tiotal platser i länet men som nu återfinns på cirka 40 platser, säger Mats Gothnier, koordinator för åtgärdsprogrammen för hotade arter i Stockholms län.

Samtidigt som man är glad att hotade arter finns i sand- och grustagen är man orolig. Täkterna avvecklas en efter en och såren i naturen ska läkas och skog planteras. Det blir därför en utmaning att bibehålla förutsättningarna för den biologiska mångfalden när detta sker.

Telefonkatalogen finns än

För den som har internet är det lätt att tro att telefonkatalogen är satt ur spel. Det är den inte. En undersökning som gav cirka 50 000 svar visar att 76 procent av svenskarna använder telefonkatalogen en eller flera gånger under året.

Alla åldersgrupper använder katalogen och av 15-29-åringarna gör 61 procent det, vilket är något lägre än genomsnittet. SIFO:s undersökning visar på stora geografiska skillnader, det bläddras betydligt mer i katalogen i mindre orter än i storstäder. Den personalgrupp som använder katalogen mest är de landstingsanställda.