Rapport: Positiv utveckling för biologisk mångfald i skogen

Den biologiska mångfalden har förbättrats påtagligt och mätbart sedan omläggningen av skogsindustrin på 1990-talet, enligt en rapport. Foto: Jens Stålberg


Den biologiska mångfalden i den svenska skogen har förbättrats avsevärt, enligt en forskarrapport som Skogsindustrierna har låtit ta fram. 

Sedan den svenska skogspolitiken ändrades på 1990-talet, med jämställda produktions- och miljömål, har skogens biologiska mångfald blivit betydligt bättre.

Rapporten Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik författad av Mats Hannerz och Per Simonsson, ses som ett viktigt underlag för fortsatt utveckling av ett hållbart skogsbruk.

Skogsindustriernas utgångspunkt är att skogen ska brukas så att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet. De har också fastställt nya mål för arbetet med biologisk mångfald som väntas få stor påverkan i framtiden. Till 2030 ska arealen av gammal skog, lövskog, volym av död ved och virkesförrådet av grova träd öka med ytterligare minst 10 procent vardera.

– Vi satsar på den biologiska mångfalden i skogsbruket. Jag hoppas att rapporten kan bidra till att diskussionen om tillståndet i skogen blir mer nyanserad och faktabaserad. Genom ökad kunskap kan vi få en mer meningsfull diskussion om skogsbrukets bidrag till en hållbar utveckling, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.   

Magnus Berg, näringspolitisk chef på Skogsindustrierna säger i pressmeddelandet att rapporten visar att det inte är så illa ställt med biologisk mångfald i skogsbruket som det ofta påstås i debatten.

Några viktiga slutsatser som dras i rapporten är att det finns både positiva och negativa trender för biologisk mångfald i skogen.

Skyddade områden, frivilliga avsättningar och miljöhänsyn är effektivt för bevarande och utveckling av biologisk mångfald. Det skapar möjligheter för skogens arter att både finnas kvar och etablera sig i nya områden.

Men tolkningen av rödlistan, miljömålsuppföljning, data om skyddade områden och rapporter om naturtyper måste nyanseras och problematiseras.

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99 kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: