En tusenårig guidebok om hur man ska uppfostra döttrar
Gammal kinesisk litteratur
I det gamla Kina skulle en blivande mamma läsa goda essäer och dikter så att barnet redan i moderlivet fick en bra grund inför det stundande livet. Illustration Sun Mingguo/The Epoch Times.


Boken ”The Classic of Filial Piety” är en känd konfuciansk klassiker som handlar om så kallad filial fromhet, att visa vördnad och respekt för föräldrar och äldre. Det finns även en annan mindre känd bok med titeln ”Classic of Filial Piety for Women”. Boken är tänkt som en handledning för unga kvinnor. Den sammanställdes av en kvinna som levde under den blomstrande Tangdynastin. Vi ska berätta varför och hur den kom till.

Under Tangdynastin levde en kvinna med namnet Zheng som var hustru till ämbetsmannen Houmochen Miao. Zheng tyckte om att läsa berättelser om visa personer som levt tidigare i historien. Varje gång hon läste om deras goda och rättfärdiga gärningar blev hon lite sorgsen och kände att hon måste skriva ner historierna så de kunde föras vidare och vägleda kommande generationer.

Zheng hade en brorsdotter som skulle gifta sig med kejsare Xuanzongs sextonde son King Yong. Eftersom brorsdottern befunnit sig i hemmet under hela uppväxten var hon inte bekant med den sociala etiketten. För att hjälpa henne sammanställde Zheng en bok med historiska berättelser och litterära essäer för att hjälpa henne förstå innebörden i filial fromhet, och agera värdigt och anständigt som kvinna. Den boken fick titeln ”Classic of Filial Piety for Women”.

Boken har samma struktur som ”Classic of Filial Piety”, och är skriven i form av frågor och svar precis som en annan vägledande skrift för kvinnor, ”Lessons for Women”. Den senare är skriven av Bao Zhao, alias Venerable Madam Cao, (den första kända kvinnliga historikern i Östra Handynastin 45–116 e.Kr.) och tillägnades familjens döttrar. Den är en klassiker som skrevs av en kvinna för att undervisa andra kvinnor.

”Classic of Filial Piety for Women” består av 18 kapitel och innehåller följande områden: syftet med  boken, konkubiner, fina damer, fina herrar, borgare, plikt och ansvar mot svärföräldrar, respekt och vördnad (filial fromhet), dygder, moraliska värderingar, de fem straffen, tillit, tillrättavisningar, prenatal förberedelse, en bra moderförebild och dåligt uppförande. Varje kapitel är kortfattat och rakt på sak.

I boken står det bland annat att en gift kvinna måste behandla sina svärföräldrar lika väl som sina egna föräldrar. Innan hon gifter sig ska hon vara en plikttrogen dotter och snäll syster. När hon gift sig ska hon vara en respektfull svärdotter och snäll svägerska. Som hustru måste hon se till att harmoni upprätthålls i familjen.

I gamla tider vilade ansvaret för ceremonier och ritualer tungt på kvinnan. Boken anger att hon måste övervaka dessa noga och med stor omsorg. Kvinnans klädsel, tal och uppförande måste vara anständigt och följa gällande etikett. En plikttrogen hustru bör veta hur hon ska uppföra sig och se till att familjen inte råkar illa ut.

Boken ”Classic of Fileal Piety for Women” avhandlar många ämnesområden däribland ett kapitel om prenatal förberedelse. Där sägs att ett foster kan känna och uppleva välvilja och ondska i världen utanför genom modern.

Det gamla Kina var mycket noga med hur en blivande mamma skulle uppföra sig under graviditeten; inte ligga på sidan, sitta för nära kanten, stå på ett ben eller äta mat som smakade konstigt. Hon skulle inte äta mat som inte var ordentligt uppskuren, sitta på sneda mattor, titta på fula färger, lyssna på dålig musik eller hålla saker som kunde bringa olycka i händerna. På kvällen var det bra om hon läste uppbyggliga  essäer och dikter. Under dagen skulle hon tala om god etikett och musik. Ett barn som fick sådan prenatal utbildning skulle födas med eleganta anletsdrag och ha en inneboende stor talang och dygd.

Efter sammanställningen av ”Classic of Fileal Piety for Women”, presenterade Zhang boken och ett betänkande för kejsaren. I det förklarar Zheng att i universum samexisterar maskulint och feminint. Att ett värdigt och anständigt uppträdande och lojalitet är viktiga för att ett äktenskap ska fungera. I det gamla Kina talade folket om de fem dygderna – generositet, rättrådighet, hederlighet, visdom och trohet. Men den största dygden som överglänste allt annat var respekt och vördnad för föräldrar och äldre, filial fromhet.  En person som är godhjärtad och hyser sonlig/dotterlig respekt och vördnad kan beröra himmel och jord och skaka om gudar och höga väsen. Den filiala fromhetens anda genomsyrar allt.

Skriften ”Classic of Fileal Piety for Women” anses vara en viktig bok för att ge en dotter en god uppfostran.