Vart tredje skolbarn har smärtproblem
Solveig Petersen, doktorand på Inst. för klinisk vetenskap, Umeå universitet, har studerat smärta hos barn och försvarar sin avhandling ”Recurrent Pain and Health Related Quality of Life in Young Schoolchildren” den 11 april. (Foto: Umeå universitet)


Vart tredje barn mellan 6 och 13 års ålder har återkommande smärta från mage, huvud och rygg. Dessa barn har dessutom betydligt sämre livskvalitet än andra skolbarn, visar Solveig Petersen vid Umeå universitet i en ny doktorsavhandling.

Det är välkänt att långvariga smärttillstånd ger många vuxna en besvärlig livssituation. Mindre känt är att även många ungdomar och yngre barn lider av återkommande huvudvärk, magont och muskel- eller skelettsmärtor.

Solveig Petersen som har studerat barn från förskoleklass till och med mellanstadiet, finner en hög andel smärtproblem också i dessa låga åldrar. Två tredjedelar av eleverna i studien har huvudvärk, magont och/eller ryggvärk minst en gång i månaden och hälften av dessa har ont en eller flera gånger i veckan. Var femte sexåring har huvudvärk, magont eller ryggvärk minst en gång i veckan.

Den höga andelen barn med smärtproblem är oroande, bland annat på grund av att barnen med återkommande smärta visade sig ha väsentligt sämre livskvalitet, både fysiskt och när det gällde känslomässig och social funktion och allmänt välbefinnande.

Barn med smärta fungerade också sämre i skolan jämfört med kamrater som inte hade återkommande smärta. Fastän deras livskvalitet var lika mycket nedsatt som hos barn som går på specialistsmärtmottagningar (enligt tidigare studier) hade bara ett fåtal sökt hjälp.

Ett viktigt fynd
i avhandlingen är att barn med återkommande smärta, speciellt om de har ont ofta, för det mesta har besvär från flera olika ställen på kroppen. Det tyder på att dessa barn ofta har en allmän smärtstörning.

Avhandlingens fynd är angelägna, speciellt med tanke på barnens ålder. De första skolåren är betydelsefulla för den personliga utvecklingen och under dessa år ska barnet också skaffa sig viktiga kunskaper och färdigheter inför framtiden.

Tidigare undersökningar har dessutom visat att smärtproblem i barndomen ofta kvarstår i vuxen ålder och då med samband till psykiska problem. Det är därför viktigt att skaffa mer kunskaper om hur återkommande smärta hos barn kan förebyggas.

Fredagen den 11 april försvarar Solveig Petersen, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Recurrent Pain and Quality of Life in Young Schoolchildren. Svensk titel: Återkommande smärta och livskvalitet bland yngre skolbarn.
Disputationen äger rum kl 09.00 i sal B, Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är docent Sven Bremberg, Karolinska Institutet.

Källa: Umeå Universitet