Vad får en schimpans att döda en annan schimpans?
Schimpans. (Foto: Compfight)


Det är ett mysterium varför hanschimpanser dödar andra vuxna schimpanser. En ny studie tyder dock på att beteendet inte har någon koppling till mänskliga aktiviteter.

Förutom människan är det få djur som visar dödlig aggression, och inom området primatologi har man varit oense om vad som orsakar det här beteendet bland primater: adaptiva strategier eller förändringar skapade av människan.

Den nya studien är unik enligt Jill Pruetz, professor i antropologi på Iowa State University. Den innefattar nämligen data från alla forskningsplatser där schimpanser och dvärgschimpanser studerats, däribland hennes egen station i Fongoli i Senegal. Påverkan från guldruschen i delar av Senegal är ett skäl till att hon funderat över människans påverkan.

”Människor kommer och stör delar av habitatet [djurets livsmiljö] som är viktigt för schimpanserna. I en by nära en annan forskningsplats ökade befolkningen från 100 människor till runt 10 000”, sade hon.

”När man har en tillströmning av människor på det viset har schimpanserna inget annat val än att flytta på sig. Om de rör sig in på en annan schimpansflocks område kommer något att hända och alla schimpanserna kommer inte att överleva.”

Reproduktionsframgångar
I studien, som publicerades i tidskriften Nature, analyserade forskarna data från 18 schimpanssamhällen som studerats under loppet av mer än 400 år, och den innefattade 152 dödade schimpanser i mer än 15 samhällen.

Data visar att de viktigaste förutsägelserna om våld är kopplade till art, ålder och kön på angripare och offer, samt samhällstillhörighet och demografi. Dödande av vuxna schimpanser kan också vara en adaptiv strategi för att indirekt öka framgången i reproduktionen, säger Pruetz.

”Till exempel är Ngogo ett enormt schimpanssamhälle i Uganda och de har ett mycket stort antal hanar. Det man har sett där är mer dödliga händelser än på någon annan plats. Hanarna i ett samhälle kan öka sitt hemområde, och man tror att det innebär framgång i reproduktionen för dessa hanar eftersom de har bättre tillgång till mat och fler honor.”

Forskarna studerade mänskliga aktiviteter som påverkade mattillgången, resulterade i överbefolkning på grund av skogsavverkning, eller orsakade störningar från sjukdomar eller jakt, men fann ingen betydande påverkan på aggressionen. Till exempel hade man i Ngogo rikligt med mat och hög skogsproduktivitet, men den högsta andelen dödlig aggression.

Data från forskningen på områden med dvärgschimpanser visade bara ett misstänkt fall av dödande, vilket ytterligare stöder hypotesen om adaptiva strategier.

”Om våldet bland schimpanser är ett resultat av mänsklig påverkan så borde påverkan från människan föranleda våldsamt beteende också hos dvärgschimpanser”, skriver författarna. ”Att förstå vilka faktorer som bidrar till aggressivt beteende kommer att hjälpa forskare som arbetar för att skydda de hotade arterna.”

Dödligt våld fortfarande ovanligt
Antalet dödade schimpanser överträffar vida antalet bland dvärgschimpanser. Dödligt våld är dock fortfarande en ovanlig företeelse.

Schimpanserna på forskningsplatsen är inte överdrivet aggressiva och hon har först nyligen börjat se dödligt våld. De data som samlats in till studien påvisar ungefär en dödlig incident vart femte år. Den gemensamma ansträngningen gav en stor mängd exempel till forskarna som därmed kunde genomföra en bredare analys än de skulle ha kunnat göra ensamma.

Pruetz vill fortsätta samarbetet för att få en bättre förståelse av skillnaderna i aggression mellan västafrikanska och östafrikanska schimpanser. Även om människans påverkan inte är orsaken till dödligt våld bland schimpanser kan störningar från människan orsaka viss oro som leder till dödlig aggression, säger Pruetz.

”För att spela djävulens advokat kan man med utgångspunkt från människans påverkan säga att tätheten vi ser idag reflekterar människans påverkan”, säger Pruetz.

”Det är mycket svårt att redogöra för det sätt på vilket vi har format schimpanssamhällena de senaste 100 åren, men vi vet att schimpanserna drastiskt har reducerats i antal.”

Publicerat med tillstånd från Futurity.org. Läs originalet.