Vaccin mot svininfluensa ökar risken för narkolepsi
På bilden syns ampuller med vaccinet Panderix som används mot Svininfluensan. (Foto: Philipp Guelland/ AFP)


Läkemedelsverket presenterade i dag en svensk registerstudie. Den visar att risken för barn och ungdomar att insjukna i narkolepsi är fyra gånger högre för dem som har vaccinerats med Panderemix (mot svininfluensan) än dom som inte har gjort det.

Detta innebär att cirka tre fall av narkolepsi per 100 000 vaccinerade barn och ungdomar skulle kunna sättas i samband med vaccinationen. I studien sågs ingen riskökning hos vuxna.

I Finland har man gjort liknande registerstudier och utfallet där är i linje med dom svenska resultaten.

När de finska resultaten blev kända, vilka visade på en niofaldig riskökning av narkolepsi hos barn och ungdomar under 20 år, gjorde man bedömningen att sluta vaccinera barn och ungdomar med Pandemrix. Bedömningen gjordes mot bakgrund av att risken för att insjukna i svininfluensan för närvarande är liten.

En annan studie genomförs av Karolinska Institutet och sker gemensamt med åtta andra länder inom EU. Där kommer fall med narkolepsi att jämföras med friska kontrollpersoner.

Avsikten med denna studie är att se om vaccination med Pandemrix ensamt påverkar risken, om riskökningen sker strax efter vaccinationen och om riskökningen sker i samverkan med andra faktorer som till exempel influensainfektion.

FAKTA

  • Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som visar sig som dagliga obetvingliga sömnattacker och ofta även attacker med ofrivillig avslappning i muskulaturen. Sjukdomen är livslång men förkortar inte livslängden.