Tidigt stöd kan gynna elevers hälsa som vuxna
Barn som inte klarar av skolan mår ofta dåligt senare i livet och riskerar att hamna i negativa livssituationer. Något som sannolikt kan förhindras genom en skolförberedande förskola. (Foto: Josep Lago /AFP/Getty Images)


Att lära sig läsa och räkna redan i förskolan kan hjälpa barn som har sämre förutsättningar att klara av skolan. Det kan förhindra att de hamnar i psykisk ohälsa, självmordstankar, kriminalitet och drogmissbruk senare i livet. Det visar forskare från Stockholms universitet i ett projekt om utsatta barn.

– Vi vet att om man misslyckas tidigt i skolan och kommer efter mycket, orsakar det att barnen utvecklar beteendeproblem och tecken på psykisk ohälsa, säger Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete.

Läs- och räkneträning i förskolan

Bo Vinnerljung har under flera år undersökt vad som ligger bakom ohälsa och sociala problem hos unga vuxna. Projektet visar att skolprestationen har stor betydelse. Barn i socialt utsatta familjer löper störst risk att drabbas; de har ofta låga förväntningar på sig från omgivningen och får sällan hjälp med skolarbetet hemma. Därför kan skolstödjande resurser i tidig ålder ha en avgörande betydelse för att de ska klara av sin skolgång.

– Utifrån det vi vet idag, är det som sannolikt skulle ge bäst resultat förstärkt läs- och räkneträning i förskolan. Då är barnen väldigt motiverade.

Svenska elevers datorvanor misstänks bidra till dåliga skolresultat

Bo Vinnerljung menar att man kan få mycket bra resultat genom att hjälpa hela familjer. Han berättar om ett danskt projekt som syftade till att stödja barn med invandrarbakgrund:

– Förskolan delade ut barnböcker tillsammans med en självinstruerande dvd på danska. Sedan uppmuntrade personalen föräldrarna att läsa med barnen.

– När de här barnen började skolan behövde nästan ingen av dem specialundervisning i danska. Det var en mycket billig insats, bara en bråkdel av vad ett års danskundervisning skulle kosta.

Kunskapslyft för lärarna

Kristina Dahlberg, undervisningsråd, som arbetar med frågor om särskilt stöd på Skolverket, säger att lärarna följer elevernas kunskapsutveckling kontinuerligt, men att vissa elevers svårigheter inte alltid uppmärksammas lika tidigt.

– Så länge det finns elever som inte når de kunskapskrav som minst ska uppnås, behöver mer göras, och skolan har ansvaret för att elevers svårigheter uppmärksammas.

Ett nytt uppdrag som Skolverket fått kan komma att underlätta deras situation.

– Skolverket har redan utarbetat ett Matematiklyft och ett Läslyft, och nu kommer ett Specialpedagoglyft också. Det innebär att läraren ska få utbildning i att med specialpedagogik möta olikheter i klassrummet, säger Kristina Dahlberg.

Om den här satsningen slår väl ut kan lärarna få en större kunskap i hur man på ett tidigt stadium kan hjälpa de barn som riskerar att inte få det stöd de behöver.

Mer än var femte lärare obehörig