Svenskarna oroas av havsmiljön
Olja från en båt flyter på vattnet. (Foto: Jung Yeon-Je / AFP/ Getty Images)


Havsmiljön oroar oss svenskar och ligger nu på andra plats, enligt det oberoende SOM-institutets årliga undersökning över svenskars oro. Friska hav är en förutsättning för det marina ekosystemet och människors försörjning, men hoten mot våra hav är i dag större än någonsin.

Oron för havsmiljön kommer före både terrorism och organiserad brottslighet, och det allvarliga läget förstärks av en ny rapport från FN-organet Food and Agriculture Organization (FAO), som rapporterar om att nära nittio procent av alla världens fiskbestånd är antingen överfiskade eller fullt utnyttjade.

– I den senaste rapporten, ”The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)” som publicerades 2014, har det kommit fram att det aldrig har konsumerats så mycket fisk som det görs i dag och sysselsättningen i branschen har ökat i betydligt snabbare takt än världens befolkning, säger Gabriella Bianchi, Senior Fishery Resources Officer FAO.

Detta har lett till utarmade bestånd och fått det marina ekosystemet ur balans. Dessutom är miljöförstöringen ett stort problem och våra svenska hav är hårt drabbade. Framför allt påverkas haven av alla de 85 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet, intensivt jordbruk, tung industri, stora städer och mycket trafik som leder till att både näringsämnen och gifter till slut hamnar i havet och orsakar skador.

Dessutom är det stora fisketrycket och exploateringen av kustområdena allvarliga hot mot vår havsmiljö.

– Haven påverkas av mänskliga stressfaktorer, så som landbaserade föroreningar, förstörelse av livsmiljöer, avfallshantering och fiske. Även klimatförändringar och försurning av haven påverkar. Betydelsen av dessa effekter skiljer sig från plats till plats, men generellt kommer dessa klimatförändringar och försurning av haven medföra stora förändringar i det marina ekosystemet, vilket gör det svårt att förutspå effekterna på lokal nivå, säger Gabriella Bianchi.

Sveriges tre stora havsområden, Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet dras med helt olika miljöproblem.

I Bottniska viken är det främst miljögifter som är det största problemet. Längs kusterna finns många industrier och gifter sprids ut i havet. Dioxinhalterna i fet fisk, till exempel strömming och lax, överskrider EU:s gränsvärden för konsumtion och även halterna av flamskyddsmedel och kvicksilver, enligt havet.nu.

Östersjön är en av världens mest förorenade hav och en stor del av det beror på dess utsatta läge. Östersjön är omringat av tätt befolkade landområden och har bara smala sund som förbindelse till världshaven, vilket leder till att utsläpp blir kvar längre.

I Västerhavet är överfisket det största problemet. Förekomsten av bottenfiskar har minskat så markant att framtiden för dessa arter är osäker. Man anser att fisket har lett till att tjugofem fiskarter från Västerhavet är rödlistade i dag. Mer än hälften av dessa är akut eller starkt hotade att bli utrotade från svenska havsområden.

– Havens storlek har också gjort det svårt att övervaka och kontrollera fisket, vilket är en viktig anledning till att fisket har kunnat utvecklas på ett sätt som inte är hållbart. Att sätta in resurser mot olagligt, oreglerat och orapporterat fiske är mycket viktigt, då det anses vara ett av de största hoten mot en hållbar utveckling, säger Gabriella Bianchi.

Trots att läget är dystert för våra hav finns det ändå hopp. Marine Stewardship Council (MSC)är en ideell organisation som arbetar för att fisket ska bli hållbart världen över. De fiskar som lever upp till MSC:s miljöstandard får ett blått miljömärke som visar att fisken är hållbart fångad.