Svenska elevers datorvanor misstänks bidra till dåliga skolresultat
Förskoleelever jobbar på iPads. Sverige är bland de OECD-länder som har störst tillgång till datorer och internet i skolan. Barnen på bilden har inget direkt samband med artikeln. Foto: Jonathan Nackstrand /AFP/Getty Images)


Sverige hamnade långt efter övriga OECD-länder på de digitala Pisa-proven. Enligt Skolverket ser man möjliga samband mellan ökad datoranvändning och låga Pisa-resultat.

Svenska ungdomar är bland dem som surfar mest, både i skolan och i hemmet. Skolverkets analys av de senaste PISA-testen visar att de elever som surfar allra mest också presterar sämst i bland annat läsförståelse och matematik.

Skolverkets chef för undervisningsstödsenheten, Maria Weståker, säger via telefon att man inte kan vara säker på att det är datoranvändningen som leder till de dåliga resultaten. Det kan även ha andra orsaker, som låg kunskapsnivå. Hon anser dock att man bör ta frågan på allvar. I många fall har läraren inte koll på vad eleverna faktiskt gör på datorerna.

— Det är svårt för en lärare att se när de sitter vid var sin dator, har skärmar uppe eller kanske sitter i ett grupprum.

Lärarna saknar fortbildning

Nästan 20 procent av svenska elever surfar mellan en och fyra timmar per skoldag, enligt Pisa-undersökningen, och sex procent surfar minst fyra timmar.

De elever som är på internet mellan en och trettio minuter per dag presterade överlag bäst i testerna.

Idag har i princip alla 15-åringar i Sverige tillgång till dator och internet, både i skolan och i hemmet. IT används som ett verktyg i undervisningen i skolorna och grundläggande IT-kunskaper ses som en förutsättning för att eleverna ska kunna delta i samhället fullt ut.


Maria Weståker, chef för undvervisningsstödsenheten på Skolverket. (Foto: Pressbild)

Maria Weståker, chef för undvervisningsstödsenheten på Skolverket. (Foto: Pressbild)

Kommuner och fristående skolor har satsat mycket på att köpa in IT-utrustning till skolorna, men har inte fortbildat lärarna i samma takt, säger Weståker. Lärarna vet ofta inte riktigt vad de ska göra med datorerna.

— Om man inte har en tydlig plan och vet vad man ska använda datorerna till kan det lätt bli så att elever sitter och gör andra saker på dem.

Skolverket gör nu en undersökning där de frågar eleverna vad de gör på datorerna under lektionstid, om de är på sociala medier, håller på med chattfunktioner och så vidare. De har också fått i uppdrag av regeringen att ta fram nationella skolutvecklingsprogram för att stärka skolornas IT-kompetens.

”Extrema internetanvändare” presterar sämst

Av alla OECD-länder är Sverige det land vars elever är mest på internet även utanför skolan. En tredjedel uppger att de surfar minst fyra timmar på fritiden en vanlig vardag.

Vissa ungdomar surfar mer än sex timmar om dagen på fritiden på vardagarna. Den här gruppen kallas av OECD för ”extrema internetanvändare”, och de visar överlag de lägsta Pisa-resultaten. De kommer även oftare för sent, skolkar mer och rapporterar en lägre grad av välmående. Nästan 70 procent av dem är pojkar.

Lärare som själva inte håller på med datorer kan uppleva att det finns flera elever som kan IT bättre än dem, vilket också kan skapa osäkerhet i undervisningssituationer.

Att fortbilda lärarna är centralt för IT-utvecklingen i skolan, säger Weståker.

— Vi kan inte ta bort datorerna, för vi är ju i ett sådant samhälle där vi använder datorer väldigt mycket. Men då måste vi göra rätt saker på dem, säger Maria Weståker.