SSRI-behandling under graviditet kan öka risk för autism


En studie som gjorts på närmare tusen mammor och deras barn har visat att det finns ett samband med prenatal (innan födelse) exponering för SSRI-preparat och autismspektrumtillstånd och försenad utveckling hos pojkar, rapporterar tidskriften Science Daily.

Studien som gjorts av forskare vid Bloomberg School of Public Health, i USA, baseras på data från utredningar om autismspektrumtillstånd och försenad utveckling hos 966 barn i åldern två till fem år.

Resultatet visade att pojkar löpte tre gånger förhöjd risk att utveckla autism när de utsattes för SSRI exponering under fosterlivet.

SSRI-preparat är en grupp läkemedel som används mot depressioner. Förkortningen SSRI står för Serotonine Selective Reuptake Inhibitors (selektiva serotonin-återupptagshämmare). De verkar genom att öka halterna av signalsubstansen serotonin i hjärnan.

Forskarna såg också en koppling mellan försenad utveckling och exponering för SSRI. Det var främst exponering under de första tre månaderna under graviditeten som utgjorde den största risken.

Eftersom majoriteten av barnen i studien var pojkar så är det svårt att bedöma risken för flickor.

Enligt Centers for Disease Control and Prevention, amerikanska motsvarigheten till Folkhälsoinstitutet, får allt fler barn diagnosen autism. Uppskattningsvis ett av 68 barn drabbas och det är fem gånger vanligare bland pojkar än flickor.

Sveriges Radio rapporterade i april att antalet barn och ungdomar med autism har ökat kraftigt i Sverige. En undersökning från Stockholms läns landsting visar att mellan 2007 och 2011 ökade antalet diagnoser av autismspektrumtillstånd med 75 procent.

Forskarna bakom studien ställer sig frågande till om den ökade användningen av SSRI-preparat under de senaste åren kan ha bidragit till utvecklingen.

Enligt forskarna belyser deras studie den utmaning som läkare och kvinnor måste ta ställning till när det gäller att balansera nyttan att ta SSRI-läkemedel. Mammans hälsostillstånd är viktigt både för henne själv och för barnet.

Fakta om Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI

SSRI ökar halten av signalsubstansen serotonin i hjärnan. När man är deprimerad kan hjärnans serotoninsystem vara i obalans. Mediciner som ökar aktiviteten av serotonin i hjärnan kan göra så att det blir balans igen. Sådana läkemedel kan man också få mot olika typer av ångest.

Läkemedel som hör till gruppen innehåller de verksamma ämnena citalopram, escitalopram, sertralin, paroxetin, fluoxetin och fluvoxamin.

Källa: 1177