Sorkfebern ökar i år


I år har de till synes harmlösa skogssorkarna gett upphov till en ökad spridning av den så kallade sorkfebern jämfört med tidigare år.

Sorkfeber är en virussjukdom och smittade sorkar, som inte själva tycks bli sjuka, utsöndrar virus i avföringen. Smittan överförs sedan via inandning av damm som förorenats med sorkarnas spillning.

Man tror att viruset kan överleva i mer än två veckor. Sjukdomen smittar inte hundar och katter och överförs inte mellan människor. Ett annat namn för sjukdomen är Nephropathia Epidemica.

Inkubationstiden är mellan 2-6 veckor. Symtomen är influensaliknande; hög feber, huvudvärk, muskelvärk, allmän sjukdomskänsla och ofta svåra buk- och ryggsmärtor. Njursvikt uppträder liksom hudblödningar.

Dialysbehandling kan bli nödvändig. Sjukdomen brukar läka ut av sig själv efter några veckor . I sällsynta fall kan sjukdomen leda till döden och något vaccin finns inte.

Orsaken till att sorkfebern slagit till så hårt i år tror man vara att det finns ovanligt många sorkar i år och att de söker sig närmare människor. Sorkarna letar sig in i vedbodar och förråd och flyttar gärna in i sommarstugor. I Sverige förekommer sorkfeber i stort sett bara norr om Dalälven , den finns också i Tyskland, Danmark och Finland.

Åtgärder

Enligt Smittskyddsinstitutet så rekommenderas följande åtgärder för att förebygga smittspridning:

*Undvika direktkontakt med gnagare.

*Undvika inandning av damm som kan vara förorenat av sorkens utsöndringar. När du städar bör du inte dammsuga eller torrsopa. Spraya istället med disk- eller desinfektionsmedel och gör sedan rent med en blöt engångstrasa. Använd handskar och tvätta händerna noggrant efteråt med tvål eller desinfektionsmedel.

*Använda handskar vid hantering av avföring, döda sorkar eller föremål där sorkar ofta befinner sig, till exempel ved.

*Klipp eller kratta fjolårsgräs strax efter att det har regnat.

Sorkfeber är en anmälningspliktig sjukdom, sjukdomen måste anmälas till Smittskyddsinstitutet. Antalet rapporterade fall i Sverige varierar från 150-500 fall per år enligt Smittskyddsinstitutet och det återstår att se vad siffran blir i år.