Socialism, rashygien och befolkningskontroll
Thomas Malthus, präst på 1800-talet, publicerade många av de idéer som Hitler senare införlivade i sina planer på en ”härskarras” (Malthus-Public domain; Hitler-Library of Congress)


”Man får inget svar om inte någon fråga ställs.”

Begreppet slutgiltig lösning förekommer ofta i samband med att de tyska nationalsocialisterna (nazisterna) nämns. Få människor känner emellertid till vilken den ursprungliga frågan som ställdes var, eller vem som ställde den. Ännu färre känner till att det inte var Adolf Hitler som vare sig ställde frågan eller gav svaret.

Ingen hade större inflytande bland 1800-talets och 1900-talets sociala ingenjörer än Thomas Malthus. Denne var kontroversiell redan på sin tid och skrev en avhandling med titeln ” Principle of Population” och var först med att ta upp farorna kring överbefolkning. Den potentiella katastrofala utgången blev känd som den ”malthusiska katastrofen”.

Det malthusiska dilemmat

Malthus kom från England och var präst och tillika ekonom. Han forskade i befolkningsfrågan och dess påverkan på resurser, miljön och samhället i allmänhet. Hans forskning fick honom att dra slutsatsen att befolkningen ökade snabbare än vad samhället klarade att producera resurser för att upprätthålla sig självt.

Också den ekonomiska strukturen i samhället var i riskzonen. Han menade att med en oproportionerlig ökning av antalet arbetare i förhållande till mängden tillgängligt arbete skulle många familjer sakna möjlighet att försörja sig. Hunger, farsoter och brott skulle bli resultatet av en utarmad majoritet och han hävdade att åtgärder måste vidtas för att ”utöva kontroll på befolkningen”.

Efterföljande modeller uppmuntrade ”frivilligt celibat” för ”dåliga exemplar” i befolkningen, sociala standarder beträffande moralen i de fattiga klasserna och restriktioner för den sociala interaktionen för somliga. Detta var några av de lösningar som kom på ett tidigt stadium. Redan år 1798 påbörjade Malthus sina hypoteser.

Det malthusiska dilemmat var i själva verket en fråga som ställdes till den sociala eliten i världen. Under årens lopp blev de svar som kom från de sociala ingenjörerna allt djärvare, men svaren saknade en slutgiltig lösning.

Trots att Malthus numera inte är speciellt känd var hans inflytande enormt på både sittande regeringar och på dem som planerade att störta sittande regeringar, både förr och i nutid. Malthus teorier togs emot med varm hand av revolutionära personer som Charles Darwin (upphovsmannen till den moderna evolutionsteorin), Karl Marx och Friedrich Engels (författare till Kommunistiska manifestet och Kapitalet), Lord John Maynard Keynes (grundare av världsbanken, fabiansk socialist och ledare för brittiska samfundet för rashygien), Mao Zedong (anhängare av Karl Marx, grundare av kinesiska kommunistpartiet, anses vara ansvarig för morden på omkring 60-80 miljoner av den egna befolkningen) och många fler.

Frågan om överbefolkning fortsatte att diskuteras långt in på 1900-talet och den lösning som obestridligt enade experterna på området var modellen för rashygien. (Se Hitler, socialism och rasagendan del 2).

Under inledningen av den tredje internationella konferensen för rashygien i New York 1932 etablerades nedanstående former av befolkningskontroll och minskning av resurskonsumtionen.

1. Födelsekontroll genom sterilisering av oönskade, användning av preventivmedel och abort.

2. Dödshjälp för sjuka och gamla.

3. Ett- eller tvåbarnspolitik i vissa länder.

4. Lansering av avhållsamhet i de fattiga klasserna.

5. Statligt utbildade organisationer för familjeplanering.

6. Restriktioner mot internationell migration.

7. Lagar för miljöskydd och bevarande som ledde till ”den gröna ideologin”.

Uppenbarligen hade den ”slutgiltiga lösningen” hittats.

Samma år utövade Margaret Sanger, medlem i kommunistpartiet i USA, medlem i amerikanska samfundet för rashygien och grundare av ” Planned Parenthood”, påtryckningar i amerikanska kongressen. Hon representerade sina donatorer och ville driva igenom en ”tvåbarnspolitik” samt en lag som skulle tvinga mer än 25 miljoner amerikaner till sterilisering. Chockerande nog var de två förslagen nära att antas av kongressen.

Emellertid hade redan 34 stater antagit steriliseringslagar och påtvingat mer än 50 000 amerikaner proceduren.

Trots att implementeringen av de socialistiska rashygienlagarna temporärt hade stött på patrull hade kampen bara börjat.

Socialism och rashygien

1924 skrev Adolf Hitler sin bok Mein Kampf om befolkningskontroll och social planering, och tillskrev de amerikanska rashygienexperterna äran för inspirationen. Han skrev till och med ett beundrarbrev till författaren Madison Conrad då dennes rashygienbaserade bok The Passing of the Great Race publicerades. I brevet benämnde Hitler boken sin bibel.

Ett år efter den internationella rashygienkonferensen 1932 tog Nationalsocialisterna majoriteten i Tysklands riksdag och Hitler blev Tysklands kansler.

Nästan omgående antogs en lag för legalisering av aborter med speciella direktiv för vilka lagen skulle tillämpas på. De tyska socialisterna var tvåa i historien med att uppnå detta mål med planen för rashygien, näst efter sina ryska kollegor 1919.

Följande månader infördes de övriga metoderna för befolkningskontroll en efter en, bland andra tvångsaborter, sterilisering och dödshjälp.

Det har påståtts att Tysklands socialistiska parti genomförde mer än 500 000 aborter om året medan de var vid makten. Detta är en förbluffande siffra med tanke på att nazisterna regerade från 1933 till 1945. Totalt skulle omkring 6 miljoner aborter, både påtvingade och frivilliga, ha utförs under en tolvårsperiod.

Propagandafilmer producerades av det tyska ministeriet för att popularisera utövningen av rashygien och meddelade entusiastiskt att liknande lagar hade antagits i USA och Storbritannien. The Birth Control Review, en tidskrift som startades av Margaret Sanger, citerades regelbundet av nazisterna.

Sanger hyllades av Hitler för hennes arbete med rashygien och hennes stöd för abort som ett redskap i befolkningskontrollen. Hitler såg henne som en stor inspiration och säkerställde att hon arbetade nära tillsammans med en av de viktigaste personerna under nazirörelsen tidiga dagar, doktor Ernst Rudin, för att planera det nya samhället.

Ernst Rudin

Ernst Rudin var en av grundarna av Nationalsocialistiska arbetarepartiet 1918. Han var chef för det Rockefellerfinansierade ” Kaiser Wilhelm Institute” och grundare av det tyska samfundet för rashygien. Sannolikt hade Rudin mer inflytande på Hitler än någon annan i Tyskland.

Rudin valdes vidare till president för den tredje internationella rashygienkonferensen med deltagare från hela världen. Han skrev också policyn om ”rasutrensning” för nazistpartiet i sin bok Law for the Prevention of Hereditarily Diseased Offspring.

1933 ledde Rudin den av naziregimen utsedda ”expertkommittén i frågor om befolkning och raspolitik”. Det han författade det året blev inte bara nazitysklands policy för rasutrensning – som ironiskt nog hade exakt samma ordalydelse som den internationellt accepterade policyn för rashygien – det publicerades också i Sangers Birth Control Review magazine och fick mycket beröm.

Historien har dokumenterat de ohyggligheter som blev följden av denna policy för rasutrensning.

Följande år marscherade de tyska socialisterna ut i Europa och startade ett krig för att få ett slut på alla krig. Det slutgiltiga resultatet av andra världskriget var att socialismens politik för rasutrensning kostade 50 miljoner människor livet. Tillsammans med andra socialistiska revolutioner såsom Bolsjevikerna i Ryssland, Maos röda armé, Pol Pot i Kambodja och Castros Kuba stiger dödssiffran till förbluffande 150 miljoner.

Är detta det Utopia som Marx avsåg?

Många anser att det är felaktigt att jämföra de ryska socialisterna med de tyska socialisterna, som om det bara vore namnet de hade gemensamt.

Historien visar emellertid verkligheten och att deras mål var de samma.

”Det är mer som sammanbinder oss med bolsjevismen än som skiljer oss från den.” – Adolf Hitler

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/13167/