Skötsel av båtar på land leder till en starkt försämrad miljö
Skötsel av båtar på land leder till en starkt försämrad miljö visar rapporten, ”Ansvar för förorenad mark på båtuppläggningsplatser med fokus på ideella föreningar”, författad av Britta Eklund vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) och jur. mag. David Eklund vid Uppsala universitet. (Foto: Britta Eklund)


Båtsäsongen står för dörren, men mycket gifter sprids i naturen när båtarna sköts om på land. I en ny rapport vill man visa på att båtägare, båtklubbar och fastighetsägare behöver hitta nya strategier för att kunna sköta sina båtar på ett betydligt mer miljövänligt sätt.

I rapporten ”Ansvar för förorenad mark på båtuppläggningsplatser med fokus på ideella föreningar”, som är gjord av Britta Eklund vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), David Langlet, docent i miljöjuridik vid juridiska institutionen samt jur. mag. David Eklund från Uppsala universitet, vill man ha tydligare regler för hur man ska ta hand om sin båt på land, för att slippa negativ påverkan på människornas hälsa och vår miljö.

Ända sedan 1950-talet har användningen av kemikalier ökat och studier har visat att det finns mycket höga halter av bland annat koppar, zink, bly, kvicksilver, kadmium och tributyltenn (TBT).

– Mycket av gifterna kommer från båtbottenfärger. Man har av tradition använt sig av giftläckande bottenfärger sedan decennier tillbaka och vid skrapning och slipning av båtarna hamnar detta på marken, säger Britta Eklund.

Enligt rapporten överskreds riktvärdet för känslig markanvändning för koppar cirka 100 gånger, bly cirka 180 gånger och kvicksilver cirka 450 gånger. Mängden polycykliska aromatiska kolväten (PAH) överskreds cirka 2000 gånger och polyklorerade bifenyler (PCB) cirka 500 gånger. Man hittade även höga halter av TBT.

– Jag anser att det mest akuta problemet att få bukt med är tributyltenn. Trots att TBT har varit förbjudet i både Sverige och EU sedan 1989, så kommer det fortfarande ut TBT i samband med underhåll av båtar. Vi tror att det handlar om underliggande färglager som skrapas bort. TBT är mycket giftigt redan vid låga koncentrationer och har hormonstörande egenskaper som bland annat påverkar reproduktionen. Hos däggdjur har man sett att immunförsvaret blivit försämrat, säger Britta Eklund.

Enligt David Langlet är det viktigt att fastighetsägare som upplåter mark till småbåtshamnar och båtuppläggningsplatser tänker igenom ordentligt vilka krav de vill ställa på båtägarna.

– Det viktigaste är nu att frågorna kring ansvar för föreningar som finns på båtuppläggningsplatser utreds och nästa steg blir vad man kan göra åt det och förbättra inför framtiden, säger Britta Eklund

Alla de gifter som man hittat i marken är i sig själva klassade som farliga substanser och då de överskrider uppsatta riktvärden flera gånger om så kan de utgöra en stor risk för både människor och andra levande varelser.  Regn sprider också gifterna vidare till närliggande vattendrag vilket kan leda till ett förstört ekosystem.

– För att komma tillrätta med miljöproblemen är det viktigt att vi slutar med giftläckande båtbottenfärger. Jag anser att särskilt i Östersjön behövs det inga gifter för att hålla båtarna fria från påväxtorganismer. Det finns flera mekaniska alternativ som borsttvättar, lyftanordningar så att båten ligger i luften, då den inte används, skrovdukar och annat, som kan användas istället, säger Britta Eklund.

De flesta båtuppläggningsplatser som finns idag har ingen anmälningspliktig verksamhet och för att kunna minska påverkan på miljön måste man börja ta hand om avskrapat material på ett miljövänligt sätt. Dessutom har nya giftfria alternativ till båtbottenfärger kommit fram på marknaden.