Så nätverkar den svenska makteliten
Gergei Farkas. (Privat bild)


Almedalsveckan är ett utmärkt tillfälle för politiker och makthavare att träffas och knyta nya band, men hur ser nätverkandet ut under resten av året?

I en ny avhandling har forskaren Gergei Farkas vid Sociologiska instutitionen, Stockholms Universitet, kartlagt svenska makthavares vänskapsband och professionella kontakter.

– Grundtanken bakom den här doktorsavhandlingen är att använda social nätverksanalys på ett sätt som inte har gjorts tidigare i svenska sammanhang, för att belysa en viktig dimension av beslutsfattande och maktutövande i Sverige, nämligen beslutsfattarens sociala relationer och deras betydelse, säger Gergei Farkas.

Avhandlingen bygger till stor del på närmare 250 intervjuer med företagsledare, politiker och ledande tjänstemän i fyra västsvenska kommuner. Ambitionen har varit att systematiskt kartlägga vilka nätverk som beslutfattarens personliga relationer bildar, vilket kan ge en fingervisning om hur beslut fattas och hur makt utövas.

– Svenska makthavares vänskapsband är omfattande och starka och löper oftast parallellt med professionella kontakter. Alltså är det ovanligt med två makthavare som enbart har en vänskapsrelation till varandra, utan det vanliga är att man har både och, säger Gergei Farkas.

Avhandlingen visar att kommuner styrs av en välintegrerad maktelit som domineras av politiker och tjänstemän med mycket täta band till näringslivet. De informella kontakterna mellan makthavare är viktiga, då dessa kontakter förstärker de formella banden.

Genom det här arbetet har man också velat undersöka sådant som annars kan vara svårt att komma åt, till exempel frågan om kvinnliga makthavare missgynnas på grund av sitt kön.

Det finns en ganska utbredd uppfattning om att kvinnor inte bara är underrepresenterade bland beslutsfattare, utan att kvinnliga makthavare dessutom utestängs från manliga nätverk och blir på så sätt marginaliserade i förhållande till det verkliga maktutövandet.

Gergei har dock inte funnit något stöd för det.

– Det finns inga som helst könsskillnader mellan manliga och kvinnliga beslutfattare eller makthavare, men kvinnor är kraftigt underrepresenterade, säger Gergei Farkas.