Risken att drabbas av demens har minskat
Demenssjukdomar har ett långsamt förlopp och de vanligaste symtomen är minnesvårigheter, problem med att hitta ord och en störd tidsuppfattning. I takt med att sjukdomen fortskrider behöver den demenssjuke allt mer hjälp, tillsyn och uppmuntran för att klara av sin vardagliga tillvaro.(Foto: AFP/Sebastien Bozon)


Kanske tror de flesta att risken för att insjukna i demenssjukdom har ökat men enligt forskarna bakom en svensk studie förhåller det sig inte så. Tvärtom har man kommit fram till att risken att insjukna i demens minskat. Faktorer bakom den positiva utvecklingen tros vara förbättrade hälsokontroller och förebyggande vård.

Idag finns det inget botemedel mot demenssjukdomar men forskare arbetar intensivt för att hitta metoder för diagnostisering för att ge tidig hjälp och behandling.

Demens kan ha flera orsaker. Enligt forskarna bakom den aktuella studien finns det för patienter över 75 år oftast flera faktorer som samverkar vid de vanligaste demensjukdomarna, Alzheimers sjukdom och så kallad vaskulär demens.

”Vi vet att hjärtkärlsjukdom är en viktig riskfaktor för demens. Den här minskade demensrisken som vi tycker oss kunna se sammanfaller med en generell nedgång när det gäller hjärtkärlsjukdom de senaste decennierna. Hälsokontroller och prevention har förbättrats avsevärt inom sjukvården, något som vi alltså även ser resultat av när det gäller risken att drabbas av demens”, säger docent Chengxuan Qiu, en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Studien vid Aging Research Center, är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

De positiva resultaten som forskarna kommit fram till baseras på data från en befolkningsstudie om åldrande och hälsa som inleddes 1987 och som har pågått i två decennier.

I studien deltog
3000 personer som var 75 år eller äldre. Samtliga var bosatta på Kungsholmen i centrala Stockholm. 523 av deltagarna hade någon form av demens.

Det visade sig att antalet personer som insjuknade i demens höll sig på samma nivå efter 75 års ålder under hela studieperioden (1987-1989 och 2001-2004). Förhållandet var detsamma hos både män och kvinnor.

Men trots de positiva resultaten är det ett faktum att vi lever längre och antalet personer som lider av demenssjukdomar kommer att öka i hela världen.

”Det betyder att den samhälleliga bördan av demens och behovet av vård och omsorg kommer fortsatt att öka. Det finns idag inget sätt att bota patienter med demens, utan vi måste fortsatt satsa på vård och prevention inom detta område”, säger Laura Fratiglioni, professor och verksamhetschef vid Aging Research Center.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neurology.