Regeringen söker nödbistånd till asylboende
På en evakueringsplats i en kommun utanför Stockholm finns sängar iordningställda. (Foto: Tomislav Stjepic)


Den accelererande flyktingtillströmningen har fått regeringen att besluta om att söka bistånd vid nödsituation från EU. Man inför också en ny boendeform, stödboende, för att kunna ta hand om fler ensamkommande barn och ungdomar.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) konstaterade att behovet av asylboenden är större än någonsin, vid en presskonferens på Rosenbad, där hon presenterade åtgärder för att hantera flyktingkrisen som regeringen beslutat om på torsdagsförmiddagen.

– Rekordmånga asylsökande, cirka 1800, kom i går till Migrationsverket, sade hon.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och barn-  äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér presenterade på torsdagen regeringens beslut att skapa  stödboenden och söka EU-pengar till boenden. (Skärmbild)

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och barn- äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér presenterade på torsdagen regeringens beslut att skapa stödboenden och söka EU-pengar till boenden. (Skärmdump)

Dagsgenomsnittet ligger på cirka 1500.

Antalet ensamkommande barn och ungdomar sticker ut på ett dramatiskt sätt, menade hon. Den stora flyktingtillströmningen, och de mottagningsproblem den lägger i dagen, upptar nu en stor del av regeringens arbetstid.

Läget är mycket, mycket ansträngt ute i kommunerna, sade Johansson. Migrationsverket uppger till SR att man saknar 20 000 evakueringsplatser.

Därför får Migrationsverket i uppdrag att ansöka om pengar ur AMIF-fonden för bistånd vid nödsituation. Pengarna ska användas till att underlätta boende för asylsökande.

FAKTA: AMIF
AMIF står för asyl-, migrations- och integrationsfonden och är en sammanslagning av Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändandefonden (Solid).
Fondens syfte är att medfinansiera (max 75 procent) projekt för integration och laglig migration samt återvändande, med tredjelandsmedborgare som målgrupp.(Källa: Migrationsverket)

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) sade att regeringen beslutat om en ny placeringsform för ensamkommande barn och ungdomar, stödboende. Dessa ska vara öppna även för andra än flyktingar och faller inom den kommunala socialtjänstens ansvarsområde. Målgruppen är ungdomar mellan 16 och 20 år, som av någon anledning inte kan bo hemma.

Alliansen stödjer beslutet vilket innebär att det kan röstas igenom i riksdagen, sade hon.

Det finns idag en stor brist på boenden för asylsökande och den nya boendeform ska förhoppningsvis öka tillgången. Det kan också bli aktuellt att göra om HVB (hem för vård och boende)-platser som ofta används till ensamkommande barn, till mindre resurskrävande stödboenden, som inte innefattar vård.

Praktisk innebär boendeformen att ”vuxna kommer att finnas i de ungas närhet”, berättade Regnér, utan att kunna gå in på detaljerna. Hur mycket man sparar på detta är oklart men ministrarna betonade vikten av att använda resurserna på bästa sätt.

– Vi ska inte göra insatser som inte behöver göras, sade Regnér.

Bland övriga åtgärder som nämndes på presskonferensen fanns en stödtelefon, en miljard kronor till socialtjänsternas ungdomsvård och mer stöd och information till familjer som vill starta familjehem samt ansökan om att Sverige ska få vara med i EU:s omfördelningssystem av flyktingar. Och så ska regeringen utreda bostadssituationen för asylsökande och andra nyanlända ute i kommunerna ur ett helhetsperspektiv, då ett sådant saknas idag.

Senare samma dag sade migrationsminister Morgon Johansson (S) att det inte är säkert att flyktingra som tar sig till Sverige kan få tak över huvudet. Han hoppades att uttalandet ska få en ”dämpande effekt” på flyktingar på väg norrut genom Europa, och att de stannar i andra länder.

Regeringsföreträdarna var också fortsatt tydliga med att de anser att EU:s medlemsländer måste bli bättre på att hjälpas åt med att ta emot de asylsökande.