Rädda ängarna på Ängens dag
Svenska Naturskyddsföreningen vill bidra till att bevara det unika svenska ängslandskapet och har utsett den 5:e augusti till "Ängens dag." (Foto: Sofia Partanen/Epoch Times)


Höga berg och öppna landskap – ja, så har vår svenska natur beskrivits i århundraden. Ängslandskapet med sin mångfald av blommor och växtlighet är emellertid ingen självklarhet – under åren har många ängar vuxit igen.

I slutet av 1800-talet fanns drygt en miljon hektar ängsmark. Idag finns endast 7 000 av dessa kvar. Anledningen till att ängar växer igen är framförallt att jordbruket ser annorlunda ut idag mot förr. Vi har inte längre lika många betande djur ute i markerna som håller landskapet öppet.

Svenska Naturskyddsföreningen vill bidra till att bevara det unika svenska ängslandskapet och har utsett den 5:e augusti till ”Ängens dag.” Då bjuds allmänheten i hela landet in för att som förr i tiden hålla ängar och hagmarker öppna med lie och slåtter.

– Att hålla den svenska ängsmarken öppen är en praktisk naturvårdsinsats som har stor betydelse i räddandet av många hotade växter och djur, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Enligt Mikael Karlsson har forskning visat att en rik natur har stor betydelse för vår välfärd. Omväxlande landskap är nödvändigt för ett rikt djurliv. Många arter är beroende av en viss sorts natur och enligt uppgifter från Artdatabanken är en tredjedel av växtarterna och två tredjedelar av fågelarterna i odlingslandskapet hotade.

– Jordbruket måste ändras om mångfalden ska bevaras och utvecklas. Minskad användning av bekämpningsmedel, ökad ekologisk produktion och fler betande djur är viktiga steg på vägen. Jordbrukspolitiken kan bidra genom att se till att jordbruket får rimligt betalt för sådana tjänster som att vårda vilda växter och djur, säger Mikael Karlsson.

Ängens dag förväntas bli en familjefest med mat, dryck, musik, husdjur och andra aktiviteter.
På SNF:s hemsida finns information om när och var Ängens Dag går av stapeln
i din hemtrakt: http://www.snf.se/snf/aktivitetskalender/akt-angensdag.cfm