Q10 motverkar bieffekter av statiner


Det tycks inte kunna gå en vecka utan att någon läkare eller forskare lovordar de kolesterolsänkande läkemedlen som går under namnet statiner. Medan de här läkemedlen ivrigt har förespråkats av det medicinska etablissemanget, tycker jag att det är viktigt att tänka på att det inte är riskfritt att ta dem.

Statiner riskerar att ge en lång rad olika biverkningar, bland annat leverskador, matsmältningsrubbningar, muskelsmärta, muskelsvaghet och trötthet.

Det finns vissa belägg för att åtminstone en del av biverkningarna från statiner direkt beror på deras primära verkningssätt i kroppen.

Statiner verkar genom att hämma enzymer i cellen som står för den interna produktionen av kolesterol. Tyvärr producerar samma enzym som hämmas av statiner ett ämne som kallas coenzym Q10 (CoQ10), vilket spelar en avgörande roll i de reaktioner som producerar energi i våra celler.

Flera studier visar att ökade doser av statiner kan utarma kroppen på Q10. Med tanke på Q10:s viktiga roll i energiproduktionen i kroppen, är det kanske inte förvånande att personer som tar statiner under långa perioder börjar lida av svaghet, extrem trötthet och utmattning. Q10 tycks vara särskilt viktigt för att upprätthålla hjärtmuskelns funktion.

Eftersom det kan ta många månader eller till och med år efter att man börjat med statinbehandling för Q10-nivåerna att sjunka tillräckligt mycket för att orsaka symptom, är det väldigt lätt att läkemedlets roll när det gäller extrem trötthet förbises.

I en färsk studie testade forskare i New York effekten av tillskott av Q10 i en grupp med 32 personer som behandlades med statiner och som hade symptom såsom muskelsmärtor [1].

Halva gruppen behandlades med Q10 i doser om 100 mg per dag, medan andra halvan fick vitamin E (400 IU per dag), vilket kan betraktas som placebo i den här studien.

Efter 30 dagar märkte de som tog Q10 en 40-procentig minskning av graden av muskelsmärtor och en liknande minskning beträffande i vilken utsträckning smärtan påverkade deras dagliga liv. Däremot ledde inte intaget av vitamin E till några markanta symptomförändringar.

Studien visar är att tillskott av Q10 verkligen kan gagna de som lider av biverkningar från statiner. Mitt råd är att om någon intar eller planerar att börja ta statiner samtidigt ta Q10.

Referens: Caso G, et al. Effect of Coenzyme Q10 on Myopathic Symptoms in Patients Treated With Statins. The American Journal of Cardiology, 2007 May 15; 99(10): 1409-12.

John Briffa är en läkare med klinik i London, författare och skribent inom området hälsa, med intresse för näringslära och naturmedicin. Läs mer på hans engelska.