Överenskommelse kring miljö- klimat- och energipolitik
I västra Frankrike byggs en ny reaktor och den här byggarbetsplatsen besöktes i oktober 2008 av den italienske utvecklingsministern Scajola. Italien har introducerat en energiplan som ska jämna vägen för kärnkraftens kontroversiella återkomst, skriver AFP. (Foto: Kenzo Tribouillard / AFP Photo)


Alliansens partier har efter 30 år kommit överens om energipolitiken som bland annat innebär att nya kärnkraftverk kommer att byggas i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. De har även enats kring miljö- och klimatpolitiken.

– Alliansen har slutit en historisk, och för världen faktiskt, unik överenskommelse om miljö-, klimat- och energipolitik började statsminister Fredrik Reinfeldt presskonferensen i Rosenbad den 5 februari.

I Sverige gäller samförstånd och statsministern menade att Sverige är ett föregångsland när det gäller att ”arbeta ihop sig” i frågor kring miljö, klimat och energi.

Snart är dags för Sverige att ta över ordförandeskapet i EU och då kan Sverige agera för att samla EU kring en politik där Sverige kan tas som exempel för att visa hur vi har gjort. Just nu finns det ingen som tar tag i de här frågorna i EU, ansåg Reinfeldt.

Näringsminister Maud Olofsson kommer att föra samtal med näringslivet för att se om det kan bli en ännu större uppslutning kring dagens överenskommelse.

Idag har vi klimatkris och finanskris och många människor frågar sig: Vart är vi på väg? Näringsministerns svar är att vi ska gå den hållbara vägen.

Enligt EU ska vi ha 49 procent förnybar energi, men Alliansen säger att hälften ska vara förnybar. 10 procent i transportsektorn ska vara förnybar och vi ska energieffektivisera med 20 procent och minska utsläppen av klimatgaser med 40 procent. Användningen av olja ska vara avvecklad 2020.

Svensk elkraftsförsäljning vilar idag på två ben: kärnkraft och vattenkraft. Ett tredje ben ska utvecklas: vindkraft, kraftvärme, solenergi och vågenergi.

– Kärnkraften kommer fortsatt att förbli en viktig del av svensk elproduktion. Men, för att minska sårbarheten, för att förbättra försörjningstryggheten så ska vi utveckla ett tredje ben i elförsäljningen och därmed minska beroendet av kärnkraft och vattenkraft i elförsäljningen.

För att effektivisera energianvändningen avsätts nu 300 miljoner kronor årligen i ett femårigt program

– Det är första gången som Sverige har ett energieffektiviseringsprogram vill jag påpeka, sade näringsministern.

Utbildningsminister Jan Björklund talade om klyftan mellan folkpartiet och centern som funnits kring energifrågor men att de i processen med överenskommelsen lyckats med det som deras företrädare inte lyckats med.

Överenskommelsen innebär både en utveckling av kärnkraften och förnybara energikällor.

– Det innebär av Sverige kommer att få en mycket stark elförsörjning. Vi kommer att få mycket elektricitet i Sverige. Det som behövs kommer att finnas.

Konsekvensen av att de äldre reaktorerna skulle fasas ut om 15-20 år innebar problem med energiförsörjningen. Det var med tanke på det perspektivet som det nu satsas på förnyelsebara energikällor och att äldre reaktorer får ersättas av nya.

– När det gäller kärnkraften är innebörden i överenskommelsen att nya reaktorer kommer att få uppföras i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals. De får tas i drift när de äldre tas ur bruk.

De nya reaktorerna som ska byggas kan ha större kapacitet men det får aldrig vara fler än 10 reaktorer i drift samtidigt. Björklund poängterade att marknadens villkor ska gälla, det vill säga det kommer inte att bli några subventioner.

Ansvarsfrågan har också behandlats. Det kommer att bli ett ökat ansvar för reaktorernas ägare, de måste försäkra sig i högre utsträckning än vad som gäller idag. Frågan om så kallat ”obegränsat ansvar” ska utredas.

Ministern ansåg att frågan om ägandet av reaktorerna är ett problem. Det finns tre ägare så det borde finnas konkurrens, men problemet är att bolagen samäger reaktorerna och då råder inte fri konkurrens.

– Vi har en strävan att upplösa detta samägande mellan aktörerna, sade Jan Björklund.

Göran Hägglund, socialminister, sade om överenskommelsen:

– Detta är en av de mest framsynta, ett av de mest ambitiösa och ett av de mest hoppingivande dokumenten i modernt svenskt politiskt liv.

Energifrågan har varit ett svårt ämne för politiker att hantera under lång tid och socialministern sade:

– Det här är en fråga som förgiftat atmosfären i drygt 30 år. Nu har vi nått en uppgörelse kring detta och vi har all anledning att känna oss stolta över det. Här tar vi oss ur den situationen.