Ojämställdhet är en förklaring till kvinnors belastningsskador
Belastningsskador drabbar ofta kvinnor inom fiskindustrin där arbetsuppgifterna är repetitiva och utförs i dåliga arbetsställningar. Kvinnor på bilden arbetar i en isländsk fiskeindustri och har ingen koppling till artikeln. (Foto: AFP/ Olivier Morin)


Trots att kvinnor och män har samma yrke så tilldelas de olika arbetsuppgifter. Kvinnorna får oftare utföra mer repetitiva och handintensiva arbetsmoment som kan ge skador i muskler och leder, visar en rapport som högskolan i Gävle har gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Värk och nedsatt funktion i nacke och armar är orsaken till en tredjedel av alla sjukskrivningar i landet, och i många fall är besvären relaterade till arbetet. Kvinnor drabbas hårdast och är sjukskrivna i större utsträckning för besvär i rörelseorganen än män.

Det är främst monotona och stillasittande arbetsuppgifter i olämpliga ställningar där arbetsverktyg och arbetsstationer är anpassade för män, som ligger bakom kvinnors belastningsskador.

”Det är alltså hur arbetet är organiserat som leder till ojämställd hälsa. Det finns inget starkt stöd för att biologiska skillnader mellan könen kan förklara att kvinnor drabbas mer av belastningsskador”, säger Svend Erik Mathiassen, professor vid Högskolan i Gävle, i ett pressmeddelande.

Det är också oftast kvinnorna som bär det tyngsta ansvaret för hushållsarbetet och det kan medverka till att kvinnorna i högre grad än männen lider av belastningsskador, tror forskarna, även om man inte tagit med den faktorn i den aktuella studien.

”Belastningsskador är ett av våra stora arbetsmiljöproblem när det gäller kvinnor. Med ny kunskap ökar förutsättningarna för att vi ska komma tillrätta med detta”, säger Boel Callermo, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Ett belysande exempel på kvinnornas arbetssituation är arbetsfördelningen inom svensk fiskindustri. Där får kvinnorna arbeta med rensning och paketering av fisk medan män får utföra lagerarbete och hantering av fisklådor och maskinunderhåll.

Kvinnornas arbetsuppgifter är repetitiva och utförs i dåliga arbetsställningar vilket visar sig i att de har en trefaldigt högre förekomst av besvär i nacke, skuldra och armbåge än männen.

Studien visar också att även när kvinnor och män utför exakt samma arbetsuppgift, så kan belastningen skilja sig åt. Det förklaras av att arbetsutrustningen är anpassad för män.

”För att komma tillrätta med ojämställdheten i arbetshälsa, måste arbetsgivarna se till så att kvinnor och män får samma sorters arbetsuppgifter och att arbetsstationer och verktyg är anpassade för både kvinnor och män”, säger Svend Erik Mathiassen.

Kvinnor arbetar också i högre grad än män inom vård, omsorg och servicebranchen där arbetet innebär både tunga, repetitiva och handintensiva moment.

Även psykosociala faktorer på arbetet, som stress,  höga krav, låg kontroll och lägre stimulans, kan spela roll och vara en grogrund till besvär i rörelseapparaten.