Nya arbetsmarknadslagar och regler från juli


Det kan löna sig att reda ut vad som gäller för både arbetssökande och arbetsgivare därför att flera nya lagar och regler om arbete och anställning börjar gälla från och med juli.

Den arbetslöse måste från och med 1 juli söka jobb även utanför sitt eget yrkesområde och hemkommun. Nuvarande rätt att begränsa jobbsökandet till sitt eget yrkesområde och närområden under de första 100 dagarna tas bort. Arbetslöshetsersättning betalas ut under högst 300 dagar och möjligheten till förlängning avskaffas. Föräldrar till barn under 18 år kan få ytterligare 150 dagar.

Från och med 1 oktober räknas dagar med aktivitetsstöd in i de 300 dagarna. Vissa övergångsregler kan förekomma.

Jobb- och utvecklingsgaranti och instegsjobb

Dagens aktivitetsgaranti ersätts av jobb- och utvecklingsgarantin som är en trefasaktivitet med arbetssökande under handledning samt olika former av träning. Slutligen ska den arbetssökande aviseras någon form av sysselsättning. I praktiken kan alla som är anmälda hos
arbetsförmedlingen aviseras till den här aktiviteten.

Aktivitetsgarantin, som ska avskaffas den 2 juli, är en arbetsmarknadsåtgärd för dem som riskerar att blir långtidsarbetslösa och består av olika former av stöd såsom handledning, utbildning, praktik och andra aktiviteter.

Nyanlända invandrare får delta i så kallad instegsjobb som är subventionerade anställningar som samordnas med språkundervisning.

Anställningsskydd

Från och med 1 juli ändras lagen om anställningsskydd så att arbetsgivare ska erbjuda fast anställning till den arbetstagaren som har tidsbegränsad anställning och arbetat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Ledighet för vård av allvarligt sjuk barn då föräldrapennig betalas ut ska vara semesterlönegrundande om frånvaron inte överstiger 120 dagar eller 180 dagar för ensamstående förälder under ett år.

En del nya regler kräver bland annat att den arbetssökande ska sköta kontakterna med arbetsförmedlingen. Den som missköter sig kan förlora rätten till arbetslöshetsersättning.

Arbetsförmedlingen har mer information om de nya arbetsmarknadsreglerna.