Annorlunda tolkning av kärleksbegreppet
Platon på målning av Raphael (Foto: Wikipedia)


Den engelska författarinnans Iris Murdochs filosofi presenteras i en ny svensk avhandling. Det är Platon som inspirerat till en annorlunda tolkning av kärleksbegreppet.

Många är de författare och filosofer som försökt förstå och tolka vad kärlek är. En av dem är den engelska författarinnan Iris Murdoch (1919-1999).

Orden ”Everything important is to do with passion” är författarens egna och speglar hennes sätt att tolka kärleksbegreppet som en dynamisk kraft. Avhandlingen i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet handlar inte om det kristna kärleksbegreppet utan är en originell tolkning av det platonska Eros.

Kate Larson, som är författare till avhandlingen förklarar att Murdoch också var en betydande filosof, som lyfte fram Platon och det godas idé i ett filosofiskt klimat, som betraktade moraliska och andliga frågor som underordnade nyttoorienterade och behavioristiska teorier.

Platon (427-347f.kr), den grekiske filosofen, matematikern och författaren, var en av dem som i sin ungdom tillhörde kretsen runt Sokrates. Platon anses ha haft stort inflytande på den västerländska filosofin.

– Enligt Murdoch utgör moralfilosofin själva filosofins hjärta och därför krävs av en filosofi en syn på människan, en moralpsykologi, som ena sidan är realistisk och andra sidan uppmärksammar människans andliga behov och förmåga, säger Kate Larson.

Och begreppet om det goda, så som en gång Platon formulerade det, kan enligt Murdoch utgöra grunden för en sådan moralpsykologi, säger Kate Larson och tillägger:

– Kärlek är enligt Murdoch vår förmåga att se och möta vår värld och våra medmänniskor. I hennes filosofi tecknas ett dynamiskt kärleksbegrepp, säger Kate Larson.

– Murdoch ansåg att människan är ofullkomlig, det goda befinner sig bortom henne, men hennes förmåga att närma sig det goda är oändlig.

”Kärlek är kunskap om det individuella” skrev Murdoch. I avhandlingen har Kate Larson undersökt den roll kärleken spelar i Murdochs filosofi.

En annan person som inspirerat Iris Murdochs filosofi är den kvinnliga franska filosofen och religiösa tänkaren Simone Weil (1909-1943).

– Murdoch hämtar inspiration från Weils tankar om uppmärksamhet och avskapelse- en försakelse av egenintresse i kärlekens namn – och länkar dem till skapande handlingar, moraliska liksom konstnärliga, säger Kate Larson.