Missbruk i unga år leder ofta till långvariga problem
Alkohol- och drogmissbruk i ungdomen är ofta inkörsporten till ett långvarigt missbruk, visar en ny avhandling. (Foto: AFP/Jay Directo)


Det är viktigt att flickor och pojkar med drog- och alholmissbruk får tidig hjälp. Missbruk i unga år leder ofta till fortsatt missbruk upp i medelåldern. I missbrukets spår följer också psykisk och fysisk ohälsa, olyckor, för tidig död, suicidförsök och ekonomiska problem, enligt en ny doktorsavhandling.

Yasmina Molero Samuelson, doktorand vid Centrum för Psykiatriforskning vid Karolinska Institutet har under flera decennier följt upp två stora grupper av missbrukande ungdomar, som behandlats på en klinik i Stockholm. Den ena gruppen behandlades i slutet på 1960-talet och den andra gruppen behandlades i början på 1980-talet. Båda grupperna jämfördes med kontrollgrupper och de följdes  upp fram till 2000-talet.

Resultaten visade att tidiga missbruksproblem ofta ledde till psykosociala problem en lång tid efter avslutad behandling, ända upp i 50-årsåldern. I vuxen ålder riskerade personer som missbrukat i ungdomen att möta flera problem samtidigt jämfört med personerna i kontrollgruppen.

Yasmina Molero Samuelson såg också att det finns fler likheter än skillnader mellan kvinnor och män som behandlats för missbruk  i ung ålder. Kvinnor med tidiga missbruks- och kriminalitetsproblem löpte lika stor risk att utveckla psykosociala problem och kriminalitet i vuxen ålder som männen. 

– Det vi kan se är att tidigt antisocialt beteende, i form av missbruk och kriminalitet, avsevärt ökar risken för olika typer av psykosociala problem ända upp i medelåldern. Det visar vikten av tidig och effektiv hjälp för att stoppa en negativ utveckling som riskerar att hålla i sig under merparten av livet, säger Yasmina Molero Samuelson i ett uttalande. 

Det är viktigt att hjälpa de unga inom de områden där de har det svårt, det är inte bara missbruket som bör behandlas anser hon. 

– Resultaten belyser tydligt att det är viktigt att inte glömma flickorna i dessa sammanhang då de i högsta grad är brottsaktiva och även löper lika stor risk för att utveckla problem under resten av sina liv, avslutar Yasmina Molero Samuelson.