Metangas läcker ut i oroande mängder
Genom att ta bottenprover har forskarna upptäckt att metangas som tidigare bundits av permafrost läcker till havet. (Foton: Stockholms universitet)


Större mängder metangas än man tidigare trott läcker ut i Sibiriska havet i Arktis. Permafrosten som fungerar som ett skyddande lock för växthusgasen metan verkat ha tinat. I dagsläget finns ingen anledning till överdriven oro men på sikt kan ökade metanutsläpp leda till kraftig uppvärmning av klimatet, befarar forskarna.

I det svårtillgängliga och tämligen outforskade havet utanför nordöstra Sibirien har forskare vid ryska vetenskapsakademien, universitetet i Alaska, USA och Örjan Gustafsson vid Stockholms universitet gjort mätningar av metan i havsbotten, på olika nivåer i havet och i luften ovan, på över ett hundra platser. Under istiden var Östsibiriska grundhaven en del av den sibiriska tundran. När klimatet blev varmare översvämmades området som nu ingår i Norra Ishavet och kallas även Arktiska oceanen.

Örjan Gustafsson är professor i biogeokemi vid Stockholms universitet och ledare för den svenska delegationen ombord på den rysk-svenska forskningsexpeditionen International Siberian Shelf Study (ISSS) och en av författarna till den artikel som publicerats i den ansedda tidskriften Science. Han förklarar att metangas är en ungefär 20 gånger starkare växthusgas än koldioxid men finns i betydligt mindre mängder i atmosfären.

Forskarlaget upptäckte att metanhalten i havsvattnet var förhöjd i 80 procent av bottenproverna och i över hälften av ytvattenproverna och luftproverna. Havsområdet läcker nu ut åtta miljoner ton metan årligen i atmosfären. Enligt forskarna utgör det ingen akut påverkan i atmosfärens metanbalans men flödet är lika stort som man tidigare trott gällt hela Världshavet.

Enligt klimatmodeller skulle en procents ökning av mängden metan som släpps ut i atmosfären orsaka en stark klimatuppvärmning. I jordens geologiska historia har man sett att tidigare perioder av snabba klimatuppvärmningar uppkommit i samband med plötsliga utsläpp av metan från grunda havsbottnar.


Det internationella forskarteamet undersöker metanläckage från havsbottnar i Sibiriska havet.

Det internationella forskarteamet undersöker metanläckage från havsbottnar i Sibiriska havet.

– Men det kan inte uteslutas att det mänskliga bidraget till uppvärmningen av Arktis med en längre sommarperiod med isfritt och varmare vatten samt ökad avrinning av varmare flodvatten kan vara droppen som får bägaren att rinna över eller snarare som knuffar temperaturen i havsbottens permafrost över smältpunkten säger Örjan Gustavsson i ett pressmeddelande.

Han understryker att i dagsläget påverkas atmosfärens metanhalt inte nämnvärt av de utsläpp som sker nu och att det krävs mer studier för att förstå risken av att flödena ökar i framtiden.