Kritik mot fastspända patienter


Flera läkare får kritik efter att ha spänt fast sina patienter.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har nyligen fattat beslut i flera ärenden som gäller vård av patienter inom den psykiatriska vården efter anmälningar av Socialstyrelsen.

Två läkare vid ett sjukhus i mellersta Sverige varnas av HSAN efter att ha handlagt ett ärende om tvångsåtgärder på en patient på fel sätt. Bland annat har patienten spänts fast i 41 timmar utan att det beslutet dokumenterades i journalen.

I ett annat fall kritiseras en läkare vid ett sjukhus i södra Sverige efter att ha fattat beslut att en patient skulle läggas i bälte två gånger under en natt samt medicineras.

HSAN ger läkaren en erinran eftersom han inte haft befogenhet att fatta sådant beslut.

En annan läkare på samma sjukhus får en varning eftersom han under tre månader bland annat inte dokumenterat sina fortlöpande bedömningar av en patient och viktiga beslut kring vårdformen. Det medförde att patienten tvångsvårdades utan att det fanns någon laglig grund för det.