Krav på tillsyn av privata företag i offentlig tjänst


Privata företag som utför offentlig tjänst måste ha rättvis och snabb service, men dagens EU-värld försvårar att en likvärdig service i olika delar av vårt land kan erbjudas, menar Riksrevisionens chef Claes Norgren i en debattartikel på Newsmill.

Riksrevisionens chef vill effektivitetsgranska det statliga åtagandet som utförs av kommunala och privata aktörer med offentlig finansiering. Privata företag inom till exempel vård, äldreomsorg och barnomsorg kräver finansiering, till största delen genom allmänna skattemedel. Om människor inte får rättvis och snabb service på likvärdiga villkor kommer det att skada förtroendet för staten, anser Claes Norgren.

Att staten, kommuner och landsting började konkurrera med privata företag berodde på att nya och mer effektiva lösningar behövdes. När privata företag sedan tog över offentliga tjänster koncentrerades det offentliga åtagandet till själva kärnan i den offentliga sektorn: regleringen, finansieringen och den grundläggande infrastrukturen av dessa tjänster.

Claes Norgren säger också att EU-samarbetet har skapat ett tryck från företagen att även sälja sina tjänster utomlands, för de vill uppnå större effektivitet och lönsamhet. Det för med sig att det blir svårare att erbjuda likvärdig service inom olika delar av vårt land.

”För att det offentliga ska kunna klara sitt åtagande gentemot medborgarna ställs speciella krav inom ett antal områden”, skriver Claes Norgren och ger några exempel.

För att ett privat företag ska få tillstånd ska reglerna för tillträde vara icke-diskriminerande, medborgarna ska styras av effektiva och likvärdiga regler. Det krävs även en effektiv tillsyn av dessa företag och överträdelser av regelverket ska kunna bestraffas. Hur tillsynen ska organiserar och vem som ska driva och förvalta infrastrukturen, de frågorna kan lösas genom att organisationen inom den offentliga sektorn anpassas.

Riksrevision är en oberoende granskare men granskning av kommunernas verksamhet är begränsad. ”En förutsättning för en fullödig revision av det statliga åtagandet är att Riksrevisionen bättre kan följa det, oavsett om det är en kommun, ett landsting eller ett företag som utför det. En sådan ordning vore alla parter betjänta av.”

Norgren menar inte att Riksrevisionen ska ersätta kommunal- eller bolagsrevision utan han menar att de kommunala beslutsfattarna och aktieägarna har intresse av att statens insatser granskas, det blir ett komplement.

Är det någon som protesterar mot det Claes Norgren säger, säkert inte efter de avslöjanden som skett i media när det exempelvis gäller äldrevård. När resurserna blir allt mindre måste de naturligtvis utnyttjas på allra bästa sätt och på likvärdiga villkor.

Riksrevisionen är riksdagens kontrollmakt. De granskar den statliga verksamheten för att resurserna ska utnyttjas väl och för att förvaltningen ska vara effektiv.