Klimatförändringar kan påverka framtidens infektioner


Smittskyddsinstitutet skall i år fokusera på zoonoser och klimatförändringar. Zoonoser är sjukdomar som kan smitta mellan djur och människor. Bland årets teman ingår fästingsjukdomen TBE.

Jordens klimatförändringar för med sig att zoonoser och smittor från insekter förändras, exempel är TBE, fågelinfluensa och tularemi (harpest). Förändringar sker både i Sverige och globalt.

I temaåret ingår ett 20-tal projekt och olika smittämnen som ska undersökas. Ragnar Norrby, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet, förklarar i pressmeddelandet från Smittskyddsinstitutet:

– Idag ligger huvudansvaret för zoonoser på veterinärsidan – vi på SMI anser kanske att det skulle vara riktigare att lägga det på humansidan. Skyddet av människor kommer alltid i första hand. Därför bör det vara humanmedicinska aktörer som leder arbetet i första hand. Vår strävan är att öka våra insatser på zoonosområdet, vi har dock ännu inte de resurser som krävs.

I temaåret ingår fästingsjukdomen TBE. Det har upptäckts TBE hos patienter som vaccinerats mot sjukdomen. Ett annat projekt är att undersöka förekomsten av lyssavirus hos fladdermöss i Sverige. Rabies orsakas av lyssavirus och i flera europeiska länder har man funnit rabies hos fladdermöss.

En annan förändring som märkts i Sverige de senaste decennierna är att harpesten fått större utbredning och fått fäste i ytterligare åtta län. Frågan är om klimatförändringar kan ligga bakom?

Enligt SMI kan även tam- och produktionsdjur vara källor till smittsamma sjukdomar mellan djur och människor.

Kända zoonoser:

En av de mest kända zoonoserna är salmonella, en bakterie, som sprids till människa både via produktionsdjur och exotiska sällskapsdjur.

En annan känd zoonos är ehec (enterohemorragisk E. coli infektion) som sprids mellan människa och nötkreatur.

Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) som tidigare beskrevs som sjukhussjuka, påträffas numera ute i samhället och kan spridas mellan människa och djur.

Bland parasitzoonoser som förekommer i Sverige finns bland annat Giardia och Cryptosporidium, som är encelliga organismer (urdjur). Förutom spridning via vatten sker också smitta dels mellan människa och människa, dels mellan människa och djur.

Leishmania är en annan encellig organism som finns runt Medelhavet. Det är inte ovanligt att hundar bär på denna sjukdom. Sandmyggan som sticker både människa och hund överför sjukdomen till oss. Klimatförändringen har troligen bidragit till att sandmyggan nu hittas längre norrut i Europa, men spridningen till människa har ännu inte flyttat norrut.

Parasiten Echinococcus är en bandmask som finns bland annat hos hund och räv. Sjukdomen finns i Central-, Mellan- och Östeuropa. I Sverige har vi idag endast importfall av sjukdomen. Oro finns att infekterade rävar passerar landsgränsen till Sverige eller att sjukdomen förs in med insmugglade infekterade hundar, varvid vi kan få en spridning i Sverige.

Källa: Smittskyddsinstitutet