Havets försurning hämmar marina arters fortplantning
Sjöborren lever på steniga stränder, och bland korallrev. (Foto: Laura Francis/Noaa/AFP)


Inom hundra år beräknas världshaven bli tre gånger surare. Den sänkta pH-halten kan slå hårt mot marina arters förmåga att fortplanta sig, visar forskning på sjöborrar vid Göteborgs universitet.

–Försurningen kan vara det största hotet mot marina ekosystem på hundratusentals år, säger forskaren Jon Havenhand vid Institutionen för marin ekologi i Göteborg.

Världshaven fungerar som en gigantisk buffert för jordens livssystem. Haven absorberar koldioxid från atmosfären, och från människans användning av fossila bränslen. Länge har forskare ansett att havets kemiska balans är orubblig. Men idag vet man att pH-halten i havets ytvatten har minskat med 25 procent, sedan början av industrialiseringen, för ett drygt sekel sedan.

Forskarna Jon Havenhand och Michael Thorndyke vid Göteborgs universitet har tillsammans med australiensiska kollegor gjort en studie på sjöborrar, för att undersöka hur försurning påverkar det marina djurlivet.

Alarmerande resultat

I studien, som är en av världens första i ämnet, har forskarna låtit havssjöborrar av arten Heliocidaris erythrogramma befrukta sig i vatten, där pH-halten sänkts från det normala 8,1 till 7,7. Därmed skapades en tre gånger surare miljö, som motsvarar den förändring som förväntas ske fram till år 2100. Resultaten är alarmerande:

Som de flesta ryggradslösa djur förökar sig sjöborren genom att äggen frigörs och befruktas i den fria vattenmassan. Sjöborrens förmåga att föröka sig minskar med 15 procent i en surare havsmiljö, eftersom sjöborrens spermier simmar då långsammare och rör sig sämre.

Lyckas befruktningen störs dessutom larvernas utveckling så att bara 75 procent av äggen utvecklas till friska larver.

–En minskning av fertiliteten med 25 procent är lika med en minskning av det reproducerande beståndet med 25 procent. Det återstår att se om andra arter visar samma effekt, men översatt till kommersiella och ekologiskt viktiga arter som hummer, krabba, musslor och fiskar skulle försurningen ge långtgående konsekvenser, säger Jon Havenhand, forskare vid Institutionen för marin ekologi och verksam vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Tjärnö.

Akut behov av mer forskning

Sjöborren som Jon Havenhand och Michael Thorndyke studerat lever i södra Australien. Ur forskningssynpunkt är arten mycket intressant, eftersom dess skal är uppbyggt av kalk som bryts ned i surare miljöer.

När vattnet blir surare minskar tillväxten och dödligheten ökar.

–Arter med skelett eller skal av kalk drabbas speciellt hårt när pH-halten sjunker, genom att tillväxten minskar och dödligheten ökar. Men, och det är ett stort men, vi vet ännu för lite om försurningens effekter i haven och jag hoppas jag har fel om de bredare konsekvenserna av våra resultat, säger Jon Havenhand ­– som menar att behovet av mer forskning på global nivå är akut.

Fakta om sjöborrar

Det finns omkring 950 arter av sjöborrar. De rör sig i vattnet med hjälp av slangfötter. Sjöborrar lever på både djupa och grunda ställen och i nästan alla korallrev finns det sjöborrar.

Under taggarna har den ett runt skal som är gjort av fem olika kalkplattor. Taggarna är rörliga med hjälp av en muskel som sitter inne vid fästet. Taggarna är bra försvar när en fisk försöker äta upp den, då blir det svårare att svälja.

Sjöborren äter smådjur, alger, blötdjur samt både levande och döda växter och djur. En sjöborre som är fem till sex år är ungefär lika stor som en tennisboll.