Friskfaktorer på jobbet


Klara målsättningar och tydliga arbetsuppgifter. Att chefen lyssnar på dig och ger feedback på dina arbetsinsatser är några av de viktigaste faktorerna för att du ska hålla dig frisk och trivas på ditt arbete. Det visar en ny studie från Karolinska institutet.

I slutet av februari kom Per Lindgergs avhandling. Han framlägger både riskfaktorer och friskfaktorer på arbetet, men inriktar sig främst på friskfaktorerna.

Med friskfaktor menar Per Lindberg en faktor som påverkar hälsan i positiv riktning, en önskad avvikelse från det som kan betraktas som ett normaltillstånd, berättar han.

Forskarna har tidigare mestadels riktat in sig på riskfaktorer när det
gäller liknande tidigare studier. Forskaren Per Lindberg gör tvärtom.

– Att identifiera friskfaktorer i arbetslivet kan vara ett värdefullt komplement i arbetsmiljöarbetet. Det positiva är dessutom att de faktorer vi fann, relativt enkelt kan åtgärdas, vissa utan kostnader alls. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de här nya kunskaperna på intet sätt ersätter traditionellt riskeliminerande arbetsmiljöarbete. Det kommer alltid i första hand, berättar Per.

Beröm kan vara bra. Men om chefen ständigt delar ut beröm bara för att han lärt sig att det kan vara bra, kommer inte arbetstagarna att ta det på allvar.

– Beröm måste vara välgrundat för att vara av betydelse. Man kan också tänka sig att det kan kännas som ett beröm om chefen lyssnar på mig som individ, tar mig på allvar och kanske nappar på ens idéer, eller på annat sätt uppmärksammar mina insatser, fortsätter Per.

Att den anställde vet vad som gäller är en mycket viktig faktor till trivsel på arbetet enligt Per. Arbetsförmågan främjas av att arbetet har tydliga målsättningar, att man vet vad som krävs av en och att man klart känner till sitt ansvarsområde.

– Man får dock inte glömma att eventuella riskfaktorer så snart som möjligt bör åtgärdas för att minska långtidssjukskrivningsrisken. Detta är alltid en primär uppgift, samtidigt kan man påbörja främjandet av friskfaktorerna. Men eftersom dessa är unika, kan arbetet med dem inte ersätta undanröjandet av riskfaktorerna, avslutar Per Lindberg.

Källa: http://arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/NewsLetterReg.aspx?id=501