Förslag på lagändring om beslutanderätt för vårdnadshavare


Enligt svenskt lag har föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn beslutanderätt i viktiga frågor som rör barnet. Problem kan uppstå när de två vårdnadshavarna inte är överens, eller den ena vårdnadshavaren är hindrad att utöva sin beslutsrätt på grund av sjukdom eller annan orsak.

Vissa situationer är särskilt svårlösta. Föräldrarna kan vara frånskilda men ändå ha delad vårdnad om barnet. Exempelvis kan barnet nekas sjukvård om vårdnadshavarna inte är överens om huruvida behandlingen behövs eller inte. För handikappade barn kan tvisten röra viktiga beslut om behov av handikappstöd och service. I samtliga fall blir barnen lidande.

I en regeringsutredning som offentliggjordes i går föreslås lagändringar så att den ena föräldern kan få fatta viktiga beslut för att skydda barnens intresse. Dessutom föreslås det att föräldrarna ska kunna träffa särskilda avtal om vem som får bestämmanderätt.

– Min slutsats är att kravet på enighet mellan vårdnadshavarna ibland kan leda till betydande problem. Detta har bland annat visat sig i situationer då vårdnadshavarna är oeniga om barnets behov av psykiatrisk vård eller var barnet skall gå i förskola eller skola. En annan fråga som i praktiken är svårlöst är var barnet skall bo, säger hovrättslagmannen Göran Ewerlöf i sin utredningsrapport.

Utredningen tar upp flera andra problemställningar som rör skyddande av barnens intresse. Bland annat föreslås större möjlighet för socialtjänsten att agera för barnen när vårdnadshavare inte är överens.