Fokus på jobb i vårpropositionen
Finansminister Anders Borg med sin första vårbudget. (Foto: Anders Wiklund)


Finansministern Anders Borg (m) strålade i kapp med solen när han vandrade längs Drottninggatan i Stockholm med sin första vårbudget, vars innehåll till stora delar läckt ut på förhand.

-Det här är de starkaste statsfinanserna på tio år, och det är en stark utveckling vi ser framför oss, sade han till de många journalister som följde honom längs den klassiska sträckan från finansdepartementet till riksdagen och bombarderade honom med frågor.

Borg sade att han inte tänker kommentera penningpolitiken och att han inte är rädd för räntehöjningar. Regeringens politik ökar sysselsättningen med 70 000 personer och arbetslösheten minskar med 50 000 personer, deklarerade han när debatten i riksdagen inleddes.

-För första gången har Sverige en regering som varaktigt höjer den reguljära sysselsättningen, sade Anders Borg.

Men regeringen är inte nöjd, framhöll Borg. För att höja sysselsättningen och minska arbetslösheten ytterligare satsar regeringen på fyra paket: Ett paket för företagande, ett integrationspaket, ett ungdomspaket och ett jobbpaket.

Nära tio miljarder kronor kostar regeringens åtgärder för de långtidsarbetslösa. Den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin beräknas omfatta 62 000 personer och är det största och dyraste paketet. Det riktas till dem som har svårast att komma tillbaka på arbetsmarknaden och inleds med intensifierade jobbsökaraktiviteter, sedan arbetsmarknadsåtgärder som arbetsträning och subventionerade anställningar.

Garantin kostar 9,8 miljarder kronor under 2008.

Totalt beräknas de planerade volymerna för arbetsmarknadspolitiska program till 95 000 personer 2008 och 90 000 personer 2009 och 2010.

För 2007, däremot, bedöms budgeteringsmarginalen bli 10 miljarder kronor större, eller 26,1 miljarder kronor. Det förklaras med att utgifterna har minskat väsentligt mer än de reformer som regeringen nu föreslår.

Regeringen vill också stärka betydelsen av utgiftstaken, vars främsta roll är att stödja överskottsmålet och en långsiktigt hållbar ekonomi. Utgiftstaken ska hädanefter fastställas tre år i förväg, jämfört med två år som varit fallet på senare tid.

För 2010 räknar regeringen med ett utgiftstak på 1 003 miljarder kronor, vilket är 30 miljarder kronor mer än 2009.

Regeringen avsätter 3,6 miljarder de kommande åren i en särskild satsning på integration av nyanlända invandrare.

Som tidigare aviserat satsar regeringen 600 miljoner utöver ordinarie ersättning till de kommuner med goda arbetsmarknader som skaffar jobb och utbildning för nyanlända.

I regeringens vårproposition ska även förtidspensionärer tjäna på att återgå i arbete.

Tidigare har arbete knappt lönat sig för förtidspensionärer med bostadstillägg. Marginaleffekten har varit stor då det sänkta bostadstillägget i praktiken ätit upp 80 procent av inkomstökningen.

Regeringen föreslår att avtrappningen av bostadstillägget sänks från 80 till 50 procent.

Det ska betyda ett tillskott på 1 500 kronor i månaden för en förtidspensionär som jobbar halvtid. En förtidspensionär som arbetar 75 procent skulle få 5 000 kronor mer i månaden i stället för 2 800 kronor.

Flera förslag redan kända

Fakta (TT)

Det goda ekonomiska läget ger utrymme både till skattesänkningar och andra reformer utan att de offentliga finanserna försvagas, enligt regeringen.

Flera förslag är redan kända. Tyngdpunkten i budgeten ligger på att skapa arbetstillfällen.

* Förmögenhetsskatten avskaffas från och med i år.

* Fastighetsskatten slopas och ersätts av kommunal avgift på 4 500 kronor 2008.

* Inkomstskatten för arbetande sänks ytterligare 2008.

* Företagspaket-sänkta arbetsgivaravgifter för vissa tjänsteföretag från 2008, bland annat längre momsredovisningsperioder.

* Instegsjobb för nyanlända invandrare. Lönkostnaden subventioneras med 50-75 procent. Krav ställs på svenskstudier.

* Extra stöd för kommuner som tar emot flyktingar.

* Jobb- och utvecklingsgaranti från den 2 juli för de som inte längre får a-kassa. 65 procents ersättning av tidigare dagsförtjänst.

* Jobbgaranti för unga 16-24 år införs från december 2007. A-kassa trappas ned till 70 procent efter 100 dagar, och 65 procent efter 220 dagar.

* En halv miljard kronor satsas på att förbättra miljön i Östersjön till 2010.

* En miljöbilspremie på 10 000 kronor från april i år.

* Extra satsning på psykvård med 500 miljoner kronor 2008 och 250 miljoner 2009.

* Ett statligt bidrag på 100 miljoner kronor införs för att kommuner ska kunna lämna hyresgarantier för unga.

* En miljard kronor avsätts 2008-2010 för att få fram vaccin mot pandemier.

* En halv miljard kronor satsas fram till 2010 på miljöteknik. (TT)