EU-frågor oviktiga för svenska väljare
Valstuga på Järntorget i Göteborg den 13 september 2014. (Foto:Epoch Times)


När dagens röster är räknade och den demokratiskt valda regeringen tillträder kommer den omedelbart att kastas in i den europeiska hetluften med tunga frågor om ekonomi, arbetslöshet och miljö. Ändå ger en majoritet av väljarna EU-frågorna väldigt liten betydelse i det svenska riksdagsvalet. Det visar den första sifoundersökningen om EU-frågan som någonsin gjorts.

EU har stor påverkan på den svenska vardagen. Trots det anser sex av tio väljare att partiernas EU-politik har liten eller ingen betydelse för dem i riksdagsvalet, rapporteras på Europaportalen.se.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beräknar att ungefär 60 procent av kommunernas verksamheter påverkas av EU på något sätt. Motsvarande siffra för landstingen och regionerna är cirka 50 procent.

Kunskapsbrist om EU

Europaportalen/Sifos undersökning visar att knappt hälften av svenska folket känner till att medlemsländerna stiftar EU-lagar tillsammans med Europaparlamentet.

En majoritet av väljarna, över 60 procent, känner inte till vilka frågor riksdagspartierna vill driva i EU.

Magnus Blomgren, EU-forskare på Umeå universitet säger att EU-politiken (ännu) inte är integrerad i den svenska politiken.

”Kunskapsbristen är uppenbar. Orsaken finns i debatten som förs i partiväsendet, i media och dess sätt att hantera EU-frågan”, säger Magnus Blomgren enligt Europaportalen.

EU påverkar både landsting och kommuner

Nästan alla verksamhetsområden inom kommun och landsting påverkas antingen direkt eller indirekt av EU. Det kan handla om lagstiftning som måste följas om hur varor och tjänster ska upphandlas eller kvalitet på luft och vatten. Det kan vara gemensamma sysselsättnings- och utbildningsmål som EU-länderna bör uppnå.

EU-lagstiftningen reglerar också vilken hänsyn som måste tas till miljön vid byggnation av olika slag. Det finns regler om arbetstid, säker arbetsmiljö och lika behandling i arbetslivet. Kommunernas ansvar som tillsynsmyndighet för miljöfarlig verksamhet och livsmedelsproduktion regleras av en omfattande EU-lagstiftning för att skydda både miljön och konsumenter.

Undersökningen genomfördes av Sifo den 8-9 september 2014 och 1250 personer telefonintervjuades.

Frågor som ställdes i Sifoundersökningen

Tror du att EU-ländernas regeringar stiftar EU-lagar tillsammans med Europaparlamentet eller inte?

Känner du till vad riksdagspartierna vill driva för frågor i EU?

Hur stor betydelse har partiernas EU- politik för dig i riksdagsvalet?

Svenskarnas relativt ljumma intresse för EU-frågor är föremål för en statlig utredning som väntas vara klar i början av 2016.

Källor: europaportalen.se och skl.se