Bromsbelägg och däck orsakar stora giftutsläpp


Det är inte bara blyet i fordonsbränslet som bidrar till bilars föroreningar visar en studie vid Högskolan i Kalmar. Forskare har funnit att slitagepartiklar från bromsbelägg och däck fortfarande är en stor källa till utsläpp av giftiga metaller.

Genom att studera stadstrafiken i Stockholm kom forskarna i Kalmar fram till att utsläpp av giftiga metaller inte har sjunkit nämnvärt trots stora miljösatsningar från bilfabrikanterna.

Efter de senaste årtiondenas begränsning av bly i fordonsbränslen samt debatten om klimatpåverkan från transportrelaterade koldioxidutsläpp, är det lätt att se biltrafikens bränsle som en av de stora föroreningskällorna.

– Vad man mer sällan tänker på är att det förslits stora mängder bromsbelägg och däck vid bilkörning och att dessa produkter innehåller en hel del metaller, säger David Hjortenkrans, en av forskarna vid Högskolan i Kalmar som har gjort undersökningen, i ett pressmeddelande.

I studien jämförs beräknade metallutsläpp från bromsbelägg och däck för åren 1995/1998 och 2005. Utsläppen av koppar och zink från bromsbelägg har varit oförändrade under denna tidsperiod.

– Glädjande nog har ansträngningarna att få bort kadmium och bly från bilprodukterna givit resultat med minskade utsläpp som följd, berättar professor Bo Bergbäck.

Det visade sig också att det numera finns stora mängder av metallen antimon i bromsbelägg, vilken räknas till de nyare metaller vars användning har ökat i samhället de senaste åren (jämförbart med ämnet platina i katalysatorer).

I studien framkom också att trots att metallhalterna har minskat i bildäck är de fortfarande en av de stora källorna till zink och kadmium i städer.

Studien, som är publicerad i en av American Chemical Societys tidskrifter ”Environmental Science & Technology”, har rönt uppmärksamhet i framförallt USA.

– Studien levererar resultat som inte är helt igenom fördelaktigt för en nation som har det största antalet registrerade bilar per invånare i världen, säger David Hjortenkrans. För många människor skulle en skärpning av utsläppen från bilar kunna påverka rörelsefriheten en hel del.