Bristande märkning av GMO i livsmedel


Livsmedelsverket har undersökt förekomsten av genmodifierade växter (GMO) i livsmedel.  Det visade sig att livsmedel kan innehålla GMO utan att det framgår på förpackningen.

Livsmedelsverket har undersökt förekomsten av GMO i livsmedel med innehåll av soja, majs eller ris. Undersökningen har gjorts i samarbete med sex kommuner.  Sammanlagt togs 29 prover varav 26 analyserades.

Enligt Livsmedelverket har små företag ringa kunskap om GMO och saknar ofta dokumentationsrutiner.

– För att konsumenterna ska få korrekt information på den mat de köper måste företagens medvetenhet öka. Ett sätt att stötta detta är att kommunernas ordinarie kontroll även innefattar GMO, säger statsinspektör Zofia Kurowska.

Undersökningen visade att inga prover innehöll otillåtna halter av GMO, men nio prover innehöll GMO och i ett av dessa var halten högre än 0,9 procent. Om ett livsmedel innehåller mer än 0,9 procent GMO måste det anges i ingrediensförteckningen, vilket i det här fallet inte hade gjorts.

Även otillåten märkning av livsmedel upptäcktes i undersökningen. Det är inte tillåtet att märka en vara ”fri från GMO”. Ändå var tio livsmedel märkta ”fri från GMO” och sex av dem analyserades. Det visade sig att i fyra av livsmedlen hittades spår av GMO.

– Märkningen får inte vilseleda konsumenterna. Många nya sorter med genetiska modifieringar håller på att tas fram och det är viktigt att företagen blir mer medvetna.  Då är det också viktigt att ha en god GMO-kontroll, påpekar Zofia Kurowska.

Hos femton företag undersöktes dokumentationsrutinerna för att undvika GMO i sin verksamhet. Företagen var tillverkare, grossister, mindre butiker och direktimportörer. Tre företag hade inga rutiner alls och fem företag hänvisade till huvudkontoret och två hade skriftliga rutiner.

– Livsmedel med en GMO-halt på över 0,9 procent fanns i butiker till två olika kedjor, vilket visar att dokumentationsrutinerna inte alltid fungerar fullt ut på huvudkontoren, avslutar Zofia Kurowska.

 

 

Fakta om GMO

De största genetiskt modifierade grödorna i världen är soja, majs, raps, bomull och ris.

Några genetiskt modifierade växtsorter är godkända i EU för användning inom livsmedelsproduktion, till exempel soja, majs och raps. 

I Europa odlas genetiskt modifierad majs i Frankrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Tjeckien och Tyskland. Sammanlagt finns knappt hundra godkända genetiskt modifierade produkter i EU. Bara ett fåtal produkter finns på marknaden i Sverige.

 

Källa: Livsmedelverket