Boende nära livligt trafikerade gator ökar risken för andningsproblem
Bilar och fotgängare blandas på en av de livligt trafikerade gatorna i Sydney. Människor som lever nära hårt trafikerade vägar har mer slem i luftvägar och andningssvårigheter visar en ny studie från Schweiz. (Foto: AFP/Rob Elliot)


Ny studie från Schweiz visar att ju att närmare människor lever hårt trafikerade gator desto större risk har de att utveckla besvär från andningsvägarna med symtom som andfåddhet och rosslande andning, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Fastän det är allmänt känt att luftföroreningar är skadliga för hälsan är studien i Schweiz den första i sitt slag som undersökte hur närheten till hårt trafikerade gator påverkade hälsan hos folk i allmänhet.

I undersökningen tittade man på data från en studie med två delar, gällande luftföroreningar och lungsjukdomar. Studien omfattade 9,651 slumpmässigt utvalda män och kvinnor från 18 till 60 år, vilka ingick i studien 1991. Under den andra fasen av studien år 2002 ingick 8, 047 personer från den första gruppen.

Personer vars hem låg inom 20 meters avstånd till en hårt trafikerad gata hade en ökad risk på 15 procent att utveckla slem i luftvägarna och 34 procents ökad risk att utveckla andningssvårigheter med rossel och pipande andning.

Trafikens påverkan på andningen var större för män och för personer som aldrig hade rökt.

Dock var effekterna av trafiken mindre år 2002 jämfört med 1991, vilket kan ha bero på strängare krav på utsläpp av avgaser från bilar, noterade forskarna enligt Reuters.

Forskarna drog slutsatsen att om man lever i närheten av huvudgator eller i en ort med tät trafik ökas riskerna för vissa symtom från andningsvägarna hos vuxna, särskilt symtom som hör ihop med astma som andnöd, rossel och symtom på luftrörskatarr som regelbunden hosta och slem.

Källa: http://en.epochtimes.com/news/7-1-1/49940.html