Alarmerande "lugnande" besked om mobiltelefoner och barn
Användningen av mobiltelefoner ökar bland barn och ungdomar. Experter varnar för riskerna eftersom barnen är känsligare och löper högre risker av strålningen. (Foto: AFP/ STR)


Ett svenskt-internationellt forskarlag presenterade nyligen resultatet från sin studie där de dragit slutsatsen att mobilanvändning bland barn inte ökar risken för hjärntumör.

Kanske drog många föräldrar en lättnadens suck. Men kan vi lita på forskarna? Nej, säger en svensk expert som är oroad över resultaten och hon är inte ensam om att ha den uppfattningen.

Enligt professor Maria Feychting vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, som lett den svenska delen av den aktuella så kallade Cefalo-studien, visar resultaten ingen ökad risk att utveckla en hjärntumör bland unga mobiltelefonanvändare.

Till grund för studien ligger svaren från standardiserade intervjuer med 352 barn och ungdomar mellan 7 och 19 år i Danmark, Norge, Sverige och Schweiz, som insjuknat i hjärntumör under 2004-2008.

Deltagarna i studien har tillfrågats om sina mobiltelefonvanor.  Svaren jämfördes med 646 friska kontrollpersoners (i samma ålder) mobiltelefonvanor. Resultatet av studien har publicerats i tidskriften Journal of the National Cancer Institute.

Mona Nilsson, journalist och författare som i flera år studerat riskerna med mobiltelefoner är kritisk till påståendet att Cefalo-studien skulle ge ”lugnande besked”.

– Tvärtom är resultaten mycket oroväckande. Studien visar det motsatta, att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör, trots att användningen i studien var förhållandevis låg med dagens mått.

Mona Nilsson anser att forskarna avfärdar de egna resultaten i studien och att det är samma forskare som bortförklarade de ökade hjärntumörriskerna i den internationella WHO-studien för ett år sedan.

– De bortförklarar de egna resultaten med hänvisning till att den svenska statistiken över hjärntumörer inte visar en ökande trend. Det är som att påstå att det inte är någon fara för barn och ungdomar att röka några år efter att det blev vanligt att ungdomar började röka med argumentet att det ännu inte ses en ökande trend av barnlungcancer i cancerstatistiken, säger Nilsson.

Hon menar att stora ekonomiska intressen ligger bakom hur forskningsresultaten presenteras.

– Att resultaten presenteras i media på detta sätt är ett grovt svek mot barnen och deras föräldrar. Det speglar tyvärr de enorma ekonomiska intressen som är förenade med forskningen om mobilens hälsorisker. Det handlar om vetenskapligt bedrägeri för att försvara en viktig produkt och stora ekonomiska intressen.

Cefalo-studien har även ifrågasatts av professorerna Devra Davis och Ronald Herberman. Davis är cancerläkare och har skrivit flera böcker om cancer och senast år 2010 en bok om mobiltelefonins hälsorisker ”Disconnect”. Professor Herberman är cancerexpert och var chef för 600 cancerläkare vid Pittsburgh Cancer Institute. Tillsammans med Lloyd Morgan som är medlem i forskarorganisationen The Bioelectromagnetics Society och direktör för Central Brain Tumor Registry of the United States, har de granskat studien och kommenterar den i ett pressmeddelande från organisationen Environmental Health Trust:

”Faktum är att forskarna tonar ner sina egna resultat att barn som haft telefoner längst tid hade en ökad risk för hjärncancer. Även andra studier visar att barn riskerar flera allvarliga hälsorisker från mobiltelefoner, som inlärningsproblem, autism, beteendestörningar, sömnlöshet, koncentrationssvårigheter och ett brett spektrum av störningar kopplade till nervsystemet. ”

Även professor Joel M. Moskowitz vid University of California Berkely som forskar i mobiltelefons hälsorisker ställer sig kritisk till studien som han anser tonar ner risken att mobiltelefoner ökar risken att utveckla hjärntumör bland barn. Han ifrågasätter också att forskningen finansieras av mobilindustrin.

”Fastän forskarna hävdat att studien utfördes oberoende av mobilindustrin, var en del av medlen från industrin, och några är konsulter till eller utför forskning åt industrin. I framtiden måste vi finansiera sådana studier utan ekonomiska medel från industrin. Dessutom behöver vi utveckla ett forskningsforum som fungerar oberoende av industrin i syfte att slippa potentiella intressekonflikter, skriver Moskowitz i en artikel.

Hittills har endast en studie tittat på risken för unga mobilanvändare och den visade att unga löper högre risk än vuxna för hjärntumör om de använder mobilen. Det är Örebro-professorn Lennart Hardells studie från 2009 som publicerades i tidskriften International Journal of Oncology, berättar Mona Nilsson.

– I princip visar alla studier med dagens normalanvändning och förväntade latenstider för hjärntumör förhöjda risker. Läget är mycket alarmerande med tanke på den omfattande användningen av mobiler i synnerhet bland barn och ungdomar, eftersom de är känsligare och löper högre risker. Barn och föräldrar måste varnas nu, i omfattande informationskampanjer, säger Mona Nilsson.

Maria Feychting från KI skriver i en kommentar till Epoch Times att hon inte tagit del av de artiklar som ifrågasatt Cefalo-studien så hon kan inte specifikt kommentera vad de har skrivit.

”Resultaten av vår studie visar inte på en signifikant ökad risk för barn som använder mobiltelefon att insjukna i hjärntumör jämfört med barn som inte använder mobiltelefon. Om det funnits en ökad risk hade vi förväntat oss att risken skulle vara högre bland de som använt mobiltelefon längst jämfört med de som använt mobil under kortare tid, vilket vi inte observerade”, skriver Maria Feychting.

Hon poängterar att studien dock är begränsad i storlek och det inte kan uteslutas att det kan finnas en låg riskökning, vilket också framgår i artikeln. Hon anser att det därför är viktigt att man följer i Cancerregistren hur cancersjukligheten utvecklas under de närmaste åren.

– Det stämmer inte att studien inte såg en ökad risk med ökad användning. I flera analyser redovisas att risken ökar med ökad användning och ju längre tid som gått sedan barnet eller ungdomen fick ett mobilabonnemang för första gången, kontrar Mona Nilsson som granskat resultaten.

Cefalo-studiens svenska och norska del har inte finansierats med medel från industrin. Däremot har den schweiziska och danska delen bekostats med både statliga medel och medel från industrin men ska vara organiserade på ett sätt som garanterar forskarnas oberoende, enligt Maria Feychting.

Cefalo-studien är resultatet av ett forskningssamarbete i Sverige, Danmark, Norge och Schweiz. Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Barncancerfonden och Strålsäkerhetsmyndigheten har finansierat den svenska delen av studien.