Vitrysslands president hotar fördriva utländska medier
Människor framför ett växlingskontor i Minsk väntar på att få köpa hårdvaluta efter devalveringen av den vitryska rubeln. (Foto: Drachev/AFP/Getty Images)


Vitrysslands president Alexander Lukasjenko beordrade stängande av några utländska medier på fredagen, särskilt ryska medier, vilka han beskyller för att skapa ”hysteri” som förvärrar kommunistlandets valutakris.

-Det finns en massa hysteri i ryska medier. Jag bevakar också våra utländska medier här … jag nämner dem inte vid namn så att deras rankning inte höjs, men se till att de medierna inte blir kvar på vår mark, sade Lukasjenko vid ett regeringssammanträde om valutakrisen och konsumentmarknaden, enligt rapporter i statsstyrda medier.

Vitryssland har drabbats av den värsta ekonomiska nedgången sedan det kontroversiella presidentvalet i december, där landets valutareserv tömdes och dess riksbank i tisdags devalverade rubeln med 36 procent gentemot USA-dollarn.

Medierna döpte dagen då devalveringen tillkännagavs till ”den svarta tisdagen”.

Konsumenterna har rusat till butikerna för att lägga deras rubler på varor, av rädsla för ytterligare devalveringar. Det var också långa köer vid växlingskontoren med människor som ville köpa euro och dollar. Regeringen har infört sträng kontroll av försäljning av utländsk hårdvaluta.

Lukasjenko har hotat med att upplösa regeringen om den inte kan hantera situationen i landet.

Källor till finansiering sinar för Lukasjenko. I kölvattnet efter hans regims brutala ingripande mot demonstrationerna under valet i december, och det fortsatta undertryckandet av oppositionen, har EU och USA infört sanktioner mot presidenten och flera vitryska topptjänstemän. Andra internationella institutioner, såsom väst-ledda Internationella valutafonden, överväger också att begränsa finansiering i Vitryssland.

Vitryssland har vänt sig till Ryssland för att få ett mycket välbehövt lån på 3 miljarder USA-dollar. Den forna Sovjetrepubliken har i åratal förlitat sig på ekonomisk hjälp från Ryssland.

I gengäld insisterar Kreml på att Lukasjenko säljer ut några statliga tillgångar, inklusive raffinaderier, maskinparker och kemifabriker.

Översatt från engelska.

Belarus President Threatens to Expel Foreign Media

By Andrey Volkov

Epoch Times Staff Created: May 27, 2011 Last Updated: May 27, 2011

People wait in front of a currency exchange office in Minsk to buy hard currency after a devaluation of the Belarus ruble. (Viktor Drachev/AFP/Getty Images)

President of Belarus Alexander Lukashenko ordered the closing some foreign media on Friday, particularly Russian, which he blames for creating “hysteria” escalating the communist country’s currency crisis.

“There is a lot of hysteria in Russian media. I am also watching for our foreign media here … I do not name them lest their ratings should be increased, but make your best to make sure those media are no longer on our soil,” Lukashenko said at a government meeting on the currency crisis and the consumer market, according to state-run media reports.

Belarus has been suffering its worst economic downturn since last December’s controversial presidential election with its currency reserves depleted and the National Bank devaluing the country’s ruble by 36 percent against the U.S. dollar last Tuesday.

Media dubbed the day the devaluation was announced ”black Tuesday.”

Consumers have rushed to shops to spend their rubles on goods fearing further devaluations. There were also long lines at currency exchange centers of people trying to purchase euros and dollars. The government has imposed tight controls on sales of hard foreign currency.

Lukashenko has also threatened to dismiss the government if it does not handle the situation in the country.

Sources of funding are drying up for Lukashenko. In the wake his regime’s brutal crackdown on demonstrations during last December’s elections, and the continued suppression of the opposition, the European Union and the United States have imposed sanctions on the president and several top Belarusian officials. Other international institutions, such as the Western-led International Monetary Fund, are also considering limiting funding to Belarus.

Belarus has turned to Russia for a badly needed $3 billion loan. The former Soviet country has for years relied on Russia for financial help.

In turn, the Kremlin insists that Lukashenko sell off some state assets, including refineries, machinery, and chemical factories.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/world/belarus-president-threatens-to-expel-foreign-media-56881.html