Viltköttsätare har högre halter bly i blodet
Blyhalterna i vilt som skjutits med blyammunition kan vara förhöjda i köttet runt sårkanalen. Livsmedelverket rekommenderar därför att barn under sju år och kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör undvika att äta sådant kött oftare än någon gång per år. (Foto:Raymond Roig/AFP)


Svenska folkets halter av tungmetaller i blodet har sjunkit men fortfarande är blyhalterna oroväckande höga, visar Livsmedelverkets nya undersökning.

I undersökningen har man analyserat blodprover från 250 personer för att se sambandet mellan halter av bly, kadmium och kvicksilver och personernas matvanor.

Resultatet som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Food and Chemical Toxicology, visar att personer som ofta äter viltkött har högre blyhalter i blodet än andra.

Problemet med höga halter bly i viltkött som skjutits med blyammunition uppmärksammades redan förra året av Livsmedelverket. Myndigheten har därför tagit fram särskilda råd om viltkött. Fastän halterna av bly i blodet har minskat, är nivåerna fortfarande riskabla.

– Det är oroväckande att mer än var tredje person i undersökningen har blyhalter som ligger på nivåer där man inte kan utesluta skadliga effekter på njurarna. Var tredje kvinna i fertil ålder har blodblyvärden som innebär att fostrets neurologiska utveckling skulle kunna påverkas. Samtidigt ska man komma ihåg att svenskarnas blodblyhalter har minskat markant sedan 90-talet, men exponering behöver minska ytterligare, säger Per Ola Darnerud, toxikolog på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Fördröjd utveckling, lägre IQ och beteendestörningar kan uppkomma hos barn som utsatts för skadliga mängder bly.

Bly skadar de röda blodkropparna och kan ge upphov till blodbrist. Symtom på blyförgiftning är trötthet och nedsatt aptit.

Faktorer som har betydelse när det gäller halten tungmetaller i blodet är intag av vissa livsmedel, rökning, ålder och kön.

Förekomsten av bly i miljön har minskat de två senaste decennierna och likaså användning av blyhaltig bensin, vilket kan förklara att äldre personer har högre halter bly i blodet än yngre.

När det gäller kvicksilver och kadmium, visar undersökningen att halterna inte översteg hälsofarliga nivåer. Halten av kvicksilver var lägre hos kvinnor vilket kan bero på att gravida och ammande kvinnor följer rekommendationerna att hålla nere konsumtionen av fisk, vilken är den största källan till kvicksilver.

Däremot var halterna av kadmium högre hos kvinnorna och hos personer med lågt järnförråd. Rökning är en stor källa till kadmium. Undersökningen visade att rökarna hade fem gånger mer kadmium i blodet än personer som aldrig rökt.

Livsmedelverket har nyligen påbörjat en studie där man ska undersöka halten av bly i blodet hos jägarfamiljer.