Vill stärka intergritetsskyddet


Många aspekter av det personliga integritetsskyddet beaktades inte när nuvarande lagstiftning kom till. Integritetsskyddskommittén, som är parlamentariskt sammansatt, har analyserat grundlagsskyddet och presenterat förslag till åtgärder för justitieminister Beatrice Ask under den gångna veckan.

Integritetsskyddskommittén anser att det ska stå i regeringsformen att varje medborgare är skyddad gentemot det allmänna, mot intrång som sker i hemlighet eller utan samtycke och som i betydande mån innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Därmed kommer Sverige att bättre harmonisera med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

I brottsbalken ska det finnas en bestämmelse om olovlig fotografering. Bestämmelsen gör det förbjudet att utan lov fotografera eller filma personer som befinner sig på platser dit allmänheten inte har insyn, i privata miljöer.

Kommittén fann att begreppet personlig integritet är svårt. Inte ens Europakonventionen har en definition, det avgörs från fall till fall i domstol. Trots att definitionen är svår måste det ändå finnas rättsligt skydd som till exempel tar sikte på individens kroppsliga integritet, privata tankar, förtrolighet med andra och individen själv ska avgöra om andra ska få ta del av känsliga uppgifter, menar kommittén. Individen har även rätt att stänga om sig, man ska kunna avskärma sig från omgivningen.

Genom att föra in integritetsskyddet på grundlagsnivå betonar lagstiftaren respekten för människovärdet och för varje människas rätt till självbestämmande.

Kommittén vill även att regeringen varje år rapporterar om utvecklingen på integritetsskyddsområdet.

Lagen kan inte träda i kraft förrän 1 januari 2011, eftersom det gäller en grundlagsändring som kräver två beslut av riksdagen, det vill säga ett beslut av dagens riksdag och ett beslut av den nyvalda riksdagen vid nästa mandatperiod.

– Det är inte troligt att den lagstiftning som är på gång kommer att hinna prövas gentemot den nya bestämmelsen. Det gäller till exempel den lagstiftning som nu förbereds som obligatorisk lagring av teletrafikuppgifter. Det här kan kommittén inte göra något åt utan är en konsekvens av att grundlagsändringar tar tid, sade Integritetsskyddskommitténs ordförande Olle Abrahamsson vid en pressträff i Rosenbad.